1121/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 3 mom., 17 § 1 mom., 99 § 2 mom. och 134 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58),

av dessa lagrum 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), som följer:

6 §

Chef för skattebyrån är skattedistriktets skattedirektör.

17 §

Skattenämndens sektioner, vilkas antal fastställs av skattestyrelsen, har minst fyra medlemmar.


99 §

Sökanden, skattestyrelsen, kommunstyrelsen och folkpensionsanstalten har rätt att anföra besvär över centralskattenämndens beslut med förhandsbesked hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från delgivningen av beslutet. Ärendet skall i högsta förvaltningsdomstolen behandlas i brådskande ordning.

134 §

Om skattedeklarationer eller andra till beskattningen hörande handlingar förstörs, har skattestyrelsen rätt att meddela nödvändiga föreskrifter om nytt fullgörande av uppgiftsskyldigheten samt om verkställandet av beskattning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 189/87
Statsutsk. bet. 70/87
Stora utsk. bet. 166/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.