1120/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 22 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 1 mom. 22 punkten lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1986 (1062/86), som följer:

22 §

Såsom skattepliktig inkomst anses icke:


22) utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/82), underhållsstöd enligt lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77), förmåner enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87), begravningshjälp, moderskapsunderstöd, barnbidrag, vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/69), invalidpenning, frontmannapension, extraordinarie krigspension, värnpliktigs dagspenning, militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (566/48), hemförlovningspenning enligt lagen om hemförlovningspenning (910/77), reservistlön, avgångsbidrag enligt lagen om avgångsbidrag (947/78) och avgångsbidrag enligt statsrådets beslut om avgångsbidrag för statens tjänstemän (1075/77), ersättning som enligt lagen om arbetsförmedling (246/59) betalts till arbetstagare av statens medel, i lagen om läroavtal (422/67) nämnda ekonomiska fördelar som lärlingar erhåller av statens medel, ej heller understöd som beviljats enligt lagen om forstläroanstalter (141/64);Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1988.

Regeringens proposition 144/87
Statsutsk. bet. 69/87
Stora utsk. bet. 169/87

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.