1119/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) 12 §, 29 § 3 mom. samt 32, 33, 61 och 70 §§,

av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 februari 1970 (158/70), 33 och 70 §§ sådana de lyder i lag av den 9 juli 1976 (608/76) och 61 § sådan den lyder i lag av den 15 maj 1981 (331/81),

ändras 22 § 2 och 3 mom., 24 §, 29 § 1 mom., 30 §, 34-39 §§, 40 § 1 mom., 41 § 2 mom., rubriken för 6 kap., 42 §, 43-47 §§, 49 § 1-3 mom., 50 §, 54 § 2 mom., 55 §, 55 b §, 56 § 2 mom., 57 §, rubriken för 7 kap., 58 och 59 §§, 62 § 2 och 3 mom., 65 §, rubriken för 8 kap., 67, 74, 75, 77 a och 79 §§ samt 80 § 1 mom.,

av dessa lagrum 22 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 9 juli 1976, 24 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 18 juni 1971 och den 11 augusti 1978 (495/71 och 617/78), 30 och 50 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag av den 11 augusti 1978, 35 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 30 december 1965 (735/65) och genom nämnda lag av den 9 juli 1976, 37 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 15 maj 1981 (331/81), 39 § och 40 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1974 (1064/74), 42 och 79 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 9 juli 1976, 49 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1984 (970/84), 55 § sådan den lyder i lag av den 13 februari 1976 (151/76), 55 b § sådan den lyder i lag av den 20 november 1987 (857/87), 56 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 11 augusti 1978, 58 och 59 §§, 62 § 3 mom. och 65 § sådana de lyder i nämnda lag av den 18 juni 1971, 62 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (603/82), 67 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 juni 1968 (393/68) och nämnda lag av den 27 februari 1970 samt 77 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 27 februari 1970, samt

fogas till lagen nya 24 a, 42 a, 47 a, 55 a, 57 a, 57 b och 59 b §§, till 62 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 18 juni 1971 och den 6 augusti 1982, nya 4 och 5 mom., till lagen en ny 63 a § samt till lagen i stället för den 66 §, som upphävts genom nämnda lag av den 9 juli 1976, en ny 66 §, vilken samtidigt överförs till 8 kap., som följer:

22 §

Kan avdrag som avses i 17 § 2 mom., 18, 19 eller 20 § vid beräkningen av beskattningsvärdet av försäljningen under en kalendermånad inte göras till fullt belopp, får den skattskyldige beakta det belopp som inte har kunnat dras av som avdrag under räkenskapsperiodens följande kalendermånader. Kommer avdraget trots det inte i sin helhet den skattskyldige till godo, har han rätt att återfå ett belopp som motsvarar skatten på skillnaden.

Till en skattskyldig, vars avdragsgilla inköp under en räkenskapsperiod sannolikt överstiger den skattepliktiga försäljningen under räkenskapsperioden, betalas med avvikelse från stadgandena i 2 mom. enligt företedd utredning på ansökan såsom förskott på återbäringen varje kalendermånad ett belopp vilket motsvarar skatten på de avdrag som inte har gjorts för kalendermånaden. Av särskilda skäl kan redan under räkenskapsperioden återbäras skatt som, med beaktande av den skatt vilken redan har betalts för räkenskapsperioden samt sannolik skattepliktig försäljning och sannolika avdragsgilla inköp under räkenskapsperioden, sannolikt kommer att återbetalas till den skattskyldige i enlighet med 2 mom. Ansökan skall uppgöras på fastställd blankett och tillställas länsskatteverket.

24 §

För en kalendermånad beräknad skatt skall betalas senast den 25 dagen den andra månaden efter kalendermånaden. Är nämnda dag en helgdag, helgfri lördag eller midsommarafton, får skatten betalas den första vardagen därefter.

Har den för kalendermånaden beräknade skatten betalts senare än vad som anges i 1 mom., betraktas betalningen som prestation för den kalendermånad för vilken den skattskyldige i månadsdeklarationen har uppgett den som betalning eller för vilken han annars skall anses ha betalt den. Betalning som erlagts efter den tid inom vilken räkenskapsperiodsdeklaration skall göras skall användas för betalning av obetald debiterad skatt, skatteförhöjning och skattetillägg samt dröjsmålsränta och restavgift som skall uppbäras.

24 a §

Har den skattskyldige betalt för mycket skatt, får han rätta felet genom att dra av beloppet av den överskjutande skatten från den skatt som beräknas för de följande kalendermånaderna under samma räkenskapsperiod.

29 §

Den allmänna tillsynen över beskattningen ankommer på skattestyrelsen som är underställd finansministeriet.


30 §

Länsskatteverket har i uppgift att fastställa skatten, övervaka skattebetalningen och uppbära skatten.

Ärenden som gäller en skattskyldig behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldiges hemkommun finns.

Skattestyrelsen förordnar en eller flera av länsskatteverkets tjänstemän till statsombud som bevakar statens rätt.

34 §

Den som börjar driva rörelse som avses i denna lag skall innan verksamheten inleds göra skriftlig anmälan till länsskatteverket eller skattebyrån.

Har skattskyldigheten upphört, skall anmälan ofördröjligen göras till länsskatteverket eller skattebyrån.

35 §

Den skattskyldige skall avge månadsdeklaration för varje kalendermånad senast den 25 dagen i den andra månaden efter kalendermånaden eller, om nämnda dag är en helgdag, helgfri lördag eller midsommarafton, den första vardagen därefter. Anmälan om att skatt inte betalas kan även lämnas för flera månader på förhand.

För varje räkenskapsperiod skall ges en räkenskapsperiodsdeklaration inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

De uppgifter som skall ges bestäms genom förordning. Uppgifterna ges på blanketter som fastställts av skattestyrelsen.

36 §

Månadsdeklarationerna och räkenskapsperiodsdeklarationerna lämnas in till länsskatteverket. En med posten insänd deklaration anses vara inlämnad i rätt tid, om postförsändelsen med deklarationen har postats under länsskatteverkets adress inom den tid som anges i 35 §. Deklaration i samband med den månatliga betalningen anses vara inlämnad vid den tidpunkt då betalningen har erlagts till penninginrättningen.

37 §

Den som är deklarationsskyldig skall underteckna månadsdeklarationen och räkenskapsperiodsdeklarationen och andra handlingar som är avsedda för skattemyndigheterna. Skyldig att fullgöra vad som stadgas om deklarationsskyldighet är för en omyndig förmyndaren, för en frånvarande en för honom förordnad god man och för ett dödsbo den som har hand om boet eller, om boet är skiftat, den som hade hand om boet vid tiden för skiftet.

Ett samfunds deklarationer och handlingar skall vara undertecknade av den eller de personer som har rätt att teckna firman. För ett öppet bolag, ett kommanditbolag och en sammanslutning fullgörs deklarationsskyldigheten av en delägare som enligt 7 § ansvarar för skatten.

Ansvarig för fullgörande av deklarationsskyldigheten för en person som inte bor i Finland samt för utländska samfund, inrättningar och stiftelser är även deras härvarande representant.

Den som på grund av frånvaro eller något annat laga förfall är förhindrad att fullgöra sin deklarationsskyldighet kan låta sig företrädas av en lämplig person. Den skattskyldige ansvarar dock för vad ställföreträdaren gör eller underlåter att göra.

Över inlämnande av handling skall länsskatteverket vid anfordran utfärda bevis.

I månadsdeklarationen och räkenskapsperiodsdeklarationen får penningvärdena av skattepliktig försäljning och avdragsgilla inköp samt försäljningens beskattningsvärde anges i fulla mark så, att överskjutande penni lämnas obeaktade. Vid beräkning av de belopp som skall anges i fulla mark beaktas dock försäljnings- och inköpsbeloppen samt andra enskilda poster med en pennis noggrannhet.

38 §

Den som har underlåtit att inom föreskriven tid inlämna månadsdeklaration eller räkenskapsperiodsdeklaration eller som har lämnat bristfällig deklaration skall på länsskatteverkets uppmaning inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Den skattskyldige skall även inom utsatt tid på uppmaning lämna de kompletterande utredningar som behövs för att skatten skall kunna fastställas.

39 §

Den skattskyldige skall på uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket eller skattestyrelsen för granskning för nämnda myndighet eller en av den förordnad sakkunnig och ojävig person i Finland förete affärs- och räkenskapsböcker, inventarium och specifikationer till balansräkningen jämte bilagor samt verifikationsmaterial och allt annat material som hör till redovisningen, kontrakt och skuldebrev, protokoll, korrespondens, metodbeskrivning över maskinell bokföring samt andra handlingar, som kan vara nödvändiga vid beskattandet av honom, vid verkställande av skattegranskning eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning, samt uppvisa de lager som hör till rörelsen och den övriga egendomen. Granskning kan verkställas redan under räkenskapsperioden.

Handlingarna skall om möjligt granskas i den skattskyldiges affärslokal eller i den räkenskaps- eller servicebyrå som han anlitar. Verkställs granskningen i ovan nämnda lokal eller byrå, skall den skattskyldige ställa ändamålsenliga utrymmen samt behövliga hjälpmedel och biträden till granskarens förfogande. Kan granskningen inte utan förfång verkställas på en ovan avsedd plats, får granskningen verkställas i länsskatteverket. Handlingarna skall företes för granskning på eller sändas till den plats där granskningen utförs. Av de handlingar som förvaras i form av fotografiska kopior eller på annat motsvarande sätt, skall på uppmaning av den myndighet som avses i 1 mom. framställas kopior, vilka ställs till den persons förfogande som utför granskningen. Över en utförd granskning skall berättelse uppgöras.

40 §

Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket ge de andra uppgifter som framgår av handlingar som han har i sin besittning eller som han annars känner till och som behövs för någon annans beskattning, skattegranskning eller ärende som gäller sökande av ändring i beskattning, om han inte enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål i saken. Ingen får dock vägra att ge sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning vilka inverkar på beskattningen av denne.


41 §

Magistraterna och länsmännen skall före utgången av januari och juli utan avgift tillställa länsskatteverket förteckningar över de anmälningar som under föregående halvår har gjorts om att någon rörelse har grundats eller upphört.

6 kap.

Registrering och påförande av skatt

42 §

De omsättningsskatteskyldiga införs i ett register över omsättningsskatteskyldiga.

Länsskatteverket ger vid behov uppgifter om en person eller ett samfund har införts i registret.

42 a §

Länsskatteverket inför den skattskyldige i registret. Om registreringen samt om att den som har gjort i 34 § 1 mom. nämnd anmälan, trots anmälan inte har införts i registret, skall länsskatteverket underrätta den som saken gäller.

Har skattskyldigheten upphört, avför länsskatteverket den skattskyldige ur registret. Om avförande ur registret eller om att en skattskyldig som har gjort i 34 § 2 mom. nämnd anmälan inte har avförts ur registret skall länsskatteverket underrätta den skattskyldige.

På begäran av den som saken gäller eller av statsombudet meddelar länsskatteverket beslut i ett ärende som gäller registrering.

43 §

Länsskatteverket påför på basis av deklarationerna och andra uppgifter den skatteskyldige den skatt som inte har betalts. När skatten påförs skall med beaktande av såväl statens som den skattskyldiges rätt samvetsgrant prövas vad som av deklarationerna eller annars har framgått om den skattskyldiges affärstransaktioner samt om övriga omständigheter som påverkar saken eller vad som på annan grund skall anses vara riktigt.

44 §

Har den skattskyldige underlåtit att betala skatt eller uppenbart betalt för litet skatt och har han inte trots uppmaning givit uppgifter som behövs för påförande av skatt, skall länsskatteverket påföra obetald skatt enligt uppskattning.

Det belopp som skall debiteras skall om möjligt utredas genom uträkningar på grundvalen av varuköp, sedvanliga försäljningsprovisioner, betalda löner eller andra sådana kostnadsposter eller genom jämförelse med andra i samma bransch eller under liknande förhållanden verksamma skattskyldigas rörelser. Innan debitering verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att avge förklaring över de omständigheter som föranleder att skatt påförs enligt uppskattning och att yttra sig om uträkningen av det beskattningsbara beloppet.

När skatt fastställs enligt uppskattning skall länsskatteverket i debiteringsbeslutet ange skälen till att skatten påförs enligt uppskattning samt ta in uträkningen av det beskattningsbara beloppet i beslutet.

45 §

Länsskatteverket kontrollerar på basis av räkenskapsperiodsdeklarationen det skattebelopp som skall betalas för räkenskapsperiodens kalendermånader.

Länsskatteverket debiterar det obetalda beloppet för räkenskapsperiodens kalendermånader och återbär på grundval av räkenskapsperiodsdeklarationen eller annan utredning det belopp som skall återbäras för räkensskapsperioden. Om mer än tre år har förflutit från det att den räkenskapsperiod utgått, för vilken den skattskyldige har betalt för mycket skatt, återbärs skatten endast på grundval av ansökan som den skattskyldige gjort inom nämnda tid.

46 §

Debitering som hänför sig till en räkenskapsperiod skall i andra fall än de som nämns nedan i detta moment verkställas inom ett år från räkenskapsperiodens utgång. Efter denna tid kan efterbeskattning verkställas om den skattskyldige har underlåtit att ge månadsdeklaration eller lämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration, uppgift eller handling, och han med anledning härav för någon kalendermånad helt eller delvis har undgått skatt eller återfått för mycket skatt. Den skattskyldige skall genom efterbeskattning påföras den skatt som av nämnda orsak är obetald eller också skall det belopp som har återburits för mycket återkrävas hos honom. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod till vilken den kalendermånad för vilken skatten borde ha betalts hänför sig.

Beror i 1 mom. avsedd obetald skatt eller för stor återbetalning på ett fel som har lett till att någon annan skattskyldig har påförts för mycket skatt, behöver efterbeskattning inte verkställas om den skattskyldige uppvisar en förbindelse, enligt vilken den skattskyldige som har rätt att få återbäring eller återbetalning avstår från sin rätt att yrka sänkning av sitt eget skattebelopp. Till den skattskyldige som har avgivit förbindelsen återbetalas ingen skatt.

Efterbeskattning behöver inte heller verkställas om den obetalda skatten eller överskjutande återbetalningen måste anses ringa och om en opartisk beskattning eller någon annan orsak inte kräver att skatten debiteras. Skattestyrelsen meddelar närmare bestämmelser om när efterbeskattning inte skall verkställas.

47 §

Har den skattskyldige avlidit, gäller efterbeskattningen dödsboet. Efterbeskattning skall verkställas inom ett år från utgången av det kalenderår då bouppteckningsinstrumentet inlämnades till rätten.

47 a §

Innan efterbeskattning verkställs skall den skattskyldige eller dennes dödsbo beredas tillfälle att avge förklaring i saken.

49 §

Skatten kan höjas

1) om månadsdeklaration, räkenskapsperiodsdeklaration eller annan uppgift eller handling innehåller mindre bristfällighet och den skattskyldige inte har hörsammat uppmaning att avhjälpa bristen, med högst 10 procent;

2) om den skattskyldige utan giltigt skäl har försummat att på rätt tid inlämna månadsdeklaration, räkenskapsperiodsdeklaration eller annan uppgift eller handling eller lämnat väsentligen bristfällig deklaration, uppgift eller handling, med högst 20 procent, och om han även efter att ha mottagit en stadgad uppmaning utan godtagbart förfall helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin skyldighet, till högst det dubbla beloppet; samt

3) om den skattskyldige av grov vårdslöshet har försummat sin deklarationsskyldighet eller givit väsentligen oriktig månadsdeklaration, räkenskapsperiodsdeklaration eller någon annan uppgift eller handling, till högst det dubbla beloppet.

Har försummelse skett eller har oriktig deklaration, uppgift eller handling på det sätt som nämns i 1 mom. 3 punkten givits i skatteförsnillingssyfte, skall skatten höjas med minst 50 procent och till högst det tredubbla beloppet.

Har den skattskyldige lämnat den skatt som utgår för en kalendermånad helt obetald inom den stadgade tiden eller uppenbarligen betalt för litet sådan skatt, kan skatten eller en del av den höjas med högst 30 procent.


50 §

Påförs den skattskyldige skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, skall länsskatteverket delge den skattskyldige debiteringsbeslutet, med besvärsundervisning samt en debetsedel. Skatten skall betalas inom en av finansministeriet bestämd tid.

Länsskatteverket skall delge den skattskyldige beslut om återbäring av skatt. Till beslutet skall fogas besvärsundervisning.

54 §

Har skatten fastställts enligt den inlämnade deklarationen, kan debiteringsbeslutet och debetsedeln sändas till den skattskyldige per post, utan att mottagningsbevis krävs av honom, varvid delgivning anses ha skett den sjunde dagen efter det myndigheten postade försändelsen under den adress som den skattskyldige har uppgivit, om inte annat påvisas.

55 §

Har skatten för en kalendermånad inte betalts inom utsatt tid, skall på den obetalda skatten eller på skatt som har betalts efter utsatt tid i skattetillägg betalas en mark för varje fullt belopp av etthundra mark för varje kalendermånad från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av den månad som föregår skattens förfallomånad eller, om skatten har betalts efter utsatt tid, till utgången av månaden före betalningsdagen.

Har skatt helt eller delvis fastställts enligt uppskattning för en längre tid än en kalendermånad eller kan det annars inte utan oskäligt merarbete utredas för vilken kalendermånad skatt inte har betalts, kan den tidpunkt från vilken skattetillägg skall beräknas, uppskattas med beaktande av den sannolika fördelningen av den obetalda skatten på månaderna i fråga.

Betalar den skattskyldige utan debitering skatten för en kalendermånad efter den tid som stadgats för skattebetalningen, skall han i samband med betalningen på eget initiativ betala skattetillägg enligt de grunder som stadgas i 1 mom.

Fastställs skatt senare genom myndighets åtgärd, skall skattetillägg betalas även på detta skattebelopp på det sätt som stadgas i 1 och 2 mom. Grundar sig fastställandet av skatt på besvär som anförts på statens vägnar eller skall till staten indrivas skatt som den skattskyldige redan har betalt men som har återburits till honom, skall skattetillägg bestämmas enligt samma grunder som för ränta på återbäring.

Av särskilda skäl kan myndighet beräkna skattetillägg från en senare tidpunkt än den som anges i 1 och 2 mom.

På skatteförhöjning görs inte skattetillägg.

55 a §

Anser statsombudet att någon skattskyldig skall påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, skall länsskatteverket på hans anhållan fatta beslut i saken.

55 b §

Då det skattebelopp som skall betalas enligt detta kapitel, minskat med de skatter som eventuellt skall återbäras, under kalenderåret uppgår till högst 3 000 mark, återbetalas den betalda skatten till en skattskyldig fysisk person. Överstiger det för kalenderåret på ovan nämnt sätt uträknade skattebeloppet 3 000 mark, men inte 4 940 mark, återbetalas den del av skatten som fås, då från 5 000 mark avdras den uträknade skatten, och skillnaden multipliceras med talet 1,5.

56 §

På återbäring och av den skattskyldige överbetalt belopp skall betalas ränta, vars storlek stadgas genom förordning. Räntan löper från utgången av den andra kalendermånaden efter räkenskapsperioden eller, då det är fråga om skatt som den skattskyldige har betalt först efter nämnda tid, från betalningsdagen.


57 §

Är också någon annan än den skattskyldige ansvarig för skatt, skall skatten påföras den skattskyldige och de för skatten ansvariga personerna solidariskt. Länsskatteverkets beslut och debetsedeln skall uppta namnen på de personer som är ansvariga för skatten.

Innehåller länsskatteverkets beslut inte en i 1 mom. nämnd anteckning om den som är ansvarig för skatten, skall länsskatteverket efter att ha hört honom, påföra den skattskyldige och honom skatten solidariskt.

7 kap.

Rättelse och ändringssökande

57 a §

Vid rättelse av ett uppenbart skriv- eller räknefel i länsskatteverkets beslut skall lagen om förvaltningsförfarande (598/82) iakttas.

57 b §

Konstaterar länskatteverket på ansökan av den skattskyldige med anledning av besvär eller eljest att dess beslut är felaktigt till nackdel för den skattskyldige, skall länsskatteverket rätta det skattebelopp som skall betalas eller återbäras eller annat fel i beslutet samt återbära överbetald skatt, om ärendet inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär.

Rättelse kan ske inom tre år från utgången av räkenskapsperioden, eller, om det beslut som skall rättas gäller flere räkenskapsperioder, från utgången av den sista av dem, eller även senare, på yrkande som den skattskyldige har framställt inom nämnda tid.

58 §

Ändring i ett beslut om omsättningsbeskattning som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos omsättningsskatterätten. På statens vägnar tillkommer besvärsrätten statsombudet vid länsskatteverket. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom utsatt besvärstid.

För den skattskyldige är besvärstiden tre år från utgången av räkenskapsperioden eller, om beslutet gäller flera räkenskapsperioder, från utgången av den sista av dem, dock alltid minst sextio dagar från delgivningen av beslutet. Över ett beslut som gäller registrering eller förhandsbesked får den skattskyldige anföra besvär inom trettio dagar från delgivningen av beslutet. För statsombudet är besvärstiden trettio dagar från det beslutet fattades.

I beslut genom vilket länsskatteverket har beslutat att inte ge förhandsbesked samt i beslut som har meddelats med anledning av ansökan som avses i 22 § 3 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

Vad som stadgas om grundbesvär i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

59 §

Länsskatteverket skall i fråga om besvär som statsombudet anfört bereda den skattskyldige och, i fråga om besvär som en skattskyldig anfört, statsombudet tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov även avge genmäle.

Rättar länsskatteverket på det sätt som avses i 57 b § sitt beslut i enlighet med den skattskyldiges yrkanden förfaller besvären.

Till den del länsskatteverket anser att de yrkanden som den skattskyldige framfört i sina besvär inte ger anledning till rättelse av länsskatteverkets beslut, skall länsskatteverket ge utlåtande med anledning av besvären och bereda den skattskyldige tillfälle att inom utsatt tid bemöta utlåtandet.

Statsombudets besvärsskrift och den skattskyldiges i 3 mom. nämnda besvärsskrift jämte bemötande, genmäle och utlåtande samt andra handlingar som tillkommit vid behandlingen av ärendet skall ofördröjligen sändas till omsättningsskatterätten.

59 b §

Innehåller omsättningsskatterättens beslut ett räknefel eller något annat motsvarande misstag skall omsättningsskatterätten rätta beslutet.

62 §

Om det skatte- eller skatteåterbäringsbelopp, i fråga om vilket omsättningsskatterättens beslut i ett ärende som gäller skattebelopp går parten emot, uppenbart understiger 4 000 mark, får besvär över beslutet likväl anföras endast om den som saken gäller beviljas i 62 a § stadgat besvärstillstånd.

Besvärsskriften skall inom trettio dagar från delgivningen av beslutet tillställas högsta förvaltningsdomstolen. För statsombudet räknas besvärstiden från det omsättningsskatterättens beslut fattades.

Det överklagade beslutet skall fogas till besvärsskriften. Till besvärsskriften skall den skattskyldige även foga en utredning om när beslutet har delgivits ändringssökanden.

Besvärsskriften kan även tillställas omsättningsskatterätten, som ofördröjligen skall sända besvärsskriften och de handlingar som tillkommit i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.

63 a §

Ändrar omsättningsskatterätten eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär av statsombudet ett i 42 a § 3 mom. avsett beslut om registrering, skall den samtidigt bestämma den tidpunkt från vilken beslutet skall tillämpas.

65 §

Har omsättningsskatterätten eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig eller höjt skattens belopp eller minskat det belopp som skall återbäras, skall avskrift av beslutet tillställas länsskatteverket. Länsskatteverket skall ofördröjligen bestämma en efterbetalningstid för den skattskyldige och utfärda debetsedel enligt 50 §.

8 kap.

Handledning och meddelande av förhandsbesked

66 §

Länsskatteverket ger handledning i ärenden som gäller omsättningsbeskattningen.

67 §

Den som i förväg önskar bli upplyst om tillämpningen av denna lag på någon affärstransaktion, kan skriftligen anhålla om förhandsbesked hos länsskatteverket. Är saken av synnerlig vikt för sökanden, skall länsskatteverket meddela hur lagen skall tillämpas på affärstransaktionen.

Förhandsbesked ges för en viss tid, dock högst till utgången av det följande kalenderåret. Förhandsbesked som har vunnit laga kraft har på yrkande av sökanden bindande verkan under den tid för vilken det har givits.

Ärende som gäller förhandsbesked skall av omsättningsskatterätten och högsta förvaltningsdomstolen behandlas i brådskande ordning.

Beträffande meddelande av förhandsbesked som gäller skatt vid import gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om tull.

74 §

Ingen får röja eller utnyttja vad han i tjänsten, i offentlig syssla, i de fall som avses i 73 § eller annars genom månadsdeklaration eller räkenskapsperiodsdeklaration eller andra uppgifter eller handlingar vilka lämnats in för beskattningen fått veta om annans rörelse, ej heller vad som har yttrats om dem vid länsskatteverket eller skattestyrelsen.

75 §

I beslut som gäller besvär över beskattning kan omsättningsskatterätten och högsta förvaltningsdomstolen förordna att en skattskyldig av statsmedel skall få ersättning för rättegångskostnaderna, enligt sakens natur och de grunder som stadgas i 21 kap. rättegångsbalken.

77 a §

Uppstår det meningsskiljaktighet vid avgörandet av ett ärende som gäller ändring vilken sökts med stöd av denna lag, gäller såsom beslut den åsikt som flertalet skall anses ha omfattat, samt, om rösterna faller lika, den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

79 §

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på en skattskyldigs begäran förlänga den stadgade tiden för inlämnande av räkenskapsperiodsdeklaration med högst två månader.

80 §

En skattskyldig och den som anhåller om förhandsbesked har rätt att få utdrag ur länsskatteverkets och omsättningsskatterättens protokoll över hans beskattning samt avskrift av beslut, utlåtanden och bemötanden i saken samt av berättelse som uppgjorts vid granskning enligt 39 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas med nedan stadgade undantag också på förfarande som gäller skatt som skall betalas för tiden före ikraftträdandet.

En affärsidkare, som för den skatteperiod som utgår den 31 december 1988 har beskattats såsom särskild skattskyldig för någon fristående del av sin rörelse, anses fortfarande såsom en särskild skattskyldig beträffande denna del av sin rörelse, om han inte kräver annat.

Vid beräkning och betalning av skatt för december 1988 och kalendermånader som föregått denna månad tillämpas de stadganden som gällde före denna lags ikraftträdande.

I denna lag avsedd räkenskapsperiodsdeklaration inlämnas första gången för den räkenskapsperiod som följer på lagens ikraftträdande. För skatteperiod som utgår före lagens ikraftträdande inlämnas skattedeklaration till länsskatteverket med iakttagande av de stadganden som gällde före denna lags ikraftträdande.

Länsskatteverket verkställer beträffande alla skattskyldiga beskattning för skatteperiod som utgått före år 1989, om inte omsättningsskattebyrån har verkställt beskattningen, och fastställer det beskattningsbara belopp för vilket den skattskyldige skall betala skatt, eller det belopp för vilket den skattskyldige har rätt att återfå skatt, samt beloppet av skatt som skall betalas eller återbäras, med beaktande av det förskott som betalts på återbäringen. På tidsfristen för verkställande av beskattningen tillämpas inte den i 46 § 1 mom. nämnda tidsfristen för debitering som hänför sig till en räkenskapsperiod.

På återbäring som skall betalas för skatteperiod som utgått före år 1989 och på överbetalda belopp som skall återbäras till den skattskyldige räknas ränta från sutet av den kalendermånad som närmast följer på skatteperioden eller, om det är fråga om ett belopp som den skattskyldige har betalt först efter nämnda tidpunkt, från betalningsdagen.

Vid ansökan om ändring beträffande någon skatteperiod som utgått före år 1989 skall de tidsfrister, som gällde före denna lags ikraftträdande iakttas, samt lagens 62 § 2 mom., sådant det lydde före denna lags ikraftträdande, följas.

Skatteuppbördsarvode betalas sista gången för år 1987 med iakttagande av stadgandena i 70 § sådana de lydde före denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.