1118/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt i 14 § avsnitten Utskänkningsrätt och Personkort samt 10 a kap.,

dessa lagrum sådana de lyder, avsnittet Utskänkningsrätt i lag av den 21 december 1984 (885/84) och avsnittet Personkort i lag av den 2 december 1977 (862/77) samt 10 a kap. ändrat genom lagar av den 29 juni 1961, den 28 november 1969, den 23 december 1981 och den 9 december 1983 (344/61, 715/69, 1007/81 och 916/83), och

ändras den i 4 § ingående fjärde gruppen av myndigheter, 6, 8 och 10 §§, 12 § 1 mom. 11 punkten, 13 § 1 mom. och avsnitten Anmälan till handelsregistret och Warrant i 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående fjärde gruppen av myndigheter i nämnda lag av den 21 december 1984, 6 och 8 §§ samt de i 14 § ingående avsnitten Anmälan till handelsregistret och Warrant i nämnda lag av den 9 december 1983 och 10 § ändrad genom sistnämnda lag samt genom lagar av den 24 augusti 1984, den 6 juni 1986, den 13 mars 1987, den 27 mars 1987, den 30 april 1987 och två lagar av den 26 juni 1987 (641/84, 436/86, 286/87, 352/87, 475/87, 579/87 och 585/87), 12 § 1 mom. 11 punkten i lag av den 18 juni 1964 (334/64) och 13 § 1 mom. i nämnda lag av den 13 mars 1987, som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, länsman, biträdande länsman, registerbyrå, tullanstalt, lantmäterikontor, lantmäteribyrå, forststyrelsens distriktskontor, vattendistrikts vattenbyrå, fiskeridistrikts fiskeribyrå, postdistriktskontor, teledistriktskontor och järnvägsdistrikt.


6 §

Om inte annat stadgas i denna lag, skall expeditioner som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven på särskilt papper eller på en till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden skall utfärdas såsom egentlig expedition till part, förutom i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gruppen 39,-
2 ,, 29,-
3 ,, 22,-
4 ,, 9,-
5 ,, 8,-
6 ,, 5,-

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller bifogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, även då de utges såsom fotostatkopior, för varje sida:

mk
1-2 grup perna 9,-
3-4 ,, 8,-
5-6 ,, 5,-

Ovan stadgad skyldighet att erlägga stämpelskatt gäller beträffande arbetsdomstolen endast andra än de som nämns i 45 § lagen om arbetsdomstolen.

8 §

Utöver vad som skall erläggas i stämpelskatt enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) högsta domstolens domar och utslag i tvistemål 330 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av staten eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gäller sänkning av beskattningen eller debiteringen med minst 400 mark eller med minst 5 000 skattören, 280 mark, eljest 135 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 135 mark och annan myndighets utslag 330 mark;

d) resolutioner på dispensansökningar, om de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 72 mark, om de gäller ingående av äktenskap, 200 mark och i övriga fall 660 mark;

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) eller i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller resolutioner genom vilka utlänning beviljas tillstånd att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 1 100 mark;

f) resolutioner på andra, ovan icke nämnda ansökningar som ej innefattar anhållan om dispens, 135 mark; samt

g) avskrifter 18 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda mål och besvärsmål 110 mark;

b) avskrifter 18 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 33 mark;

b) avskrifter 11 mark.

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Apotekstillstånd efter apotekets uppskattade avkastning, enligt medicinalstyrelsens prövning, minst 3 300 och högst 55 000 mark.

Arbetstillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis som godkänts i stället för pass eller i främlingspass som utfärdats i Finland, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 660 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, att äga eller besitta fastighet 1 100 mark;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 3 och 5 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 1 100 mark;

2 a) att i bolagsordningen för ett bolag ta in en bestämmelse om att utlänningar och utländska sammanslutningar samt i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) nämnda finska sammanslutningar får äga mer än en femtedel men högst två femtedelar av bolagets aktier, 1 100 mark;

3) att idka bankrörelse eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank 200 000 mark;

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag 39 000 mark;

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken Ab, hypoteksbank eller hypoteksförening eller fondbolag i Finland 20 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank eller Postbanken Ab i utlandet 33 000 mark;

d) för affärsbank, Postbanken Ab eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 11 000 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad som ovan stadgats i stämpelskatt erläggas 660 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts;

4) att idka försäkringsrörelse 51 000 mark;

5) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning vid vars begagnande vinst kan utfalla i pengar eller i spelmarker som kan utbytas mot pengar eller varor;

b) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten automat eller annan därmed jämförlig anordning vid vars begagnande vinst i varor kan utfalla;

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift upplåten annan än i punkterna a och b nämnd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning innefattande bollspel eller annat spel; eller

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså att anordna annat än i punkterna a, b och c nämnt spel vars utgång beror på tur eller skicklighet eller annat sådant spel vid vilket avgift uppbärs,

enligt föreskrift av statsrådet, för vart och ett slag minst 40 mark och högst 1 000 mark per kalendermånad eller del därav.

Beviljas tillstånd eller rätt som avses i 5 punkten för tid, för vilken stämpelskatt redan erlagts på annan ort, skall till denna del inte betalas annan än i 6 § stadgad stämpelskatt;

6) till inregistrering av elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet

för varje kilovoltampère (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid elektrisk station eller hos den elektriska ström som distribueras genom elektrisk station, högst 1 000 kVA, 45 penni;

över 1 000 kVA men högst 10 000 kVA, ytterligare 28 penni; samt

över 10 000 kVA, ytterligare 25 penni;

b) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighets tillbehör: för varje kVA vid elektriska stationer som hör till tillbehöret, samma avgift som ovan är stadgad för inregistrering av elektricitetsverksfastighet och därutöver

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1 000 volts nominell spänning 72 penni;

över 1 000 och högst 25 000 volts nominell spänning 1 mark 40 penni;

över 25 000 och högst 60 000 volts nominell spänning 5 mark; samt

över 60 000 volts nominell spänning 8 mark;

c) beslut om förkastande av inregistrering på motsvarande sätt 50 procent av det belopp som ovan stadgas såsom inregistreringsavgift för elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör;

7) för bedrivande av elverksverksamhet 3 700 mark;

8) att anordna flera nöjestillställningar

a) inom visst länsmansdistrikt eller viss stad 9 mark för varje i beslutet ingående tillställning;

b) inom visst län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet minst 80 och högst 290 mark; samt

c) inom flera län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 290 och högst 1 350 mark.

Om tillstånd enligt 8 punkten beviljas för biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett belopp av 17 mark för den första kalendermånaden eller del därav samt till ett belopp av 5 mark för varje följande kalendermånad eller del därav.

Bevis som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas handling som företes myndighet:

1) intyg på avskrift av eller utdrag ur expedition, som för bestyrkande inges till den myndighet som utfärdat expeditionen, för bestyrkande av varje avskrift eller utdrag 8 mark, likväl minst 8 mark för varje bestyrkt sida;

2) intyg över vilka som är berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, patientförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 17 mark;

3) legitimationsbevis 17 mark.

Annat av en i 4 § nämnd myndighet utfärdat intyg beläggs med stämpel såsom beslut av samma myndighet, likväl inte med tilläggsstämpel.

Bevis som vid företagsinteckning antecknas på skuldebrev 230 mark. Då bevis i samma sak antecknas på flera än ett skuldebrev, erläggs här avsedd stämpelskatt endast för ett bevis.

Bilregistercentralens beslut varigenom bilregistercentralen har meddelat sådant förhandsbesked som nämns i 18 § lagen om skatt på motorfordon, enligt bilregistercentralens prövning minst 110 och högst 1 100 mark.

Centralskattenämndens beslut genom vilket nämnden meddelat i 69 § beskattningslagen nämnt förhandsbesked, enligt nämndens prövning, minst 220 och högst 4 500 mark.

Datasekretessnämndens beslut genom vilket nämnden har beviljat tillstånd med stöd av 22 eller 37 § personregisterlagen (471/87), enligt nämndens prövning, minst 150 och högst 3 000 mark.

Fotografikopia som bifogas protokoll eller annars utges till sakägare, i storlek högst 13 ×18 cm, 14 mark samt för större format, 28 mark.

Fotostatkopia av handling som väsentligen innehåller annat än skrift, då dess storlek är högst 18 ×25 cm, 5 mark för varje sida, och då dess storlek är högst 36 ×25 cm, 8 mark för varje sida. Då fotostatkopia är större än 36 ×25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 80 penni för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 80 mark för bro- och färjritning som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 28 mark för andra ritningar som i allmänhet kan användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia som ges såsom med fotostatapparat taget negativ eller av filmremsa förstorat positiv erläggs i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för ovan i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Fotostatkopiekarta, utgiven av annan än lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A 4 17,-
2) A 3 22,-
3) A 2 39,-
4) A 1 62,-
5) större än A 1 1,10

för varje kvadratdecimeter eller del därav.

Främlingspass samt resolution varigenom utlännings vistelsetillstånd som grundar sig härpå förlängs, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 660 mark.

Godkännande av teknisk anordning:

godkännande av konstruktionen i fråga om maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstyp 220 mark.

Gravationsbevis 90 mark.

Inresetillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 660 mark.

Kartavstick eller kartutdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, på dess framställningssätt och på använt material, i enlighet med vad som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, för varje kartblad minst 11 och högst 1 800 mark.

Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD, ABCE och ABCDE 330 mark;

2) körkort av klass KT eller T 90 mark;

3) ändring av körkort av klass KT eller T till något under 1 punkten nämnt körkort 200 mark;

4) ändring av körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 90 mark;

5) duplettexemplar av körkort, dock inte sådant som utfärdats med anledning av namnändring, 90 mark;

6) yrkeskörtillstånd för personbil 90 mark; och

7) trafiklärarkort 90 mark.

Körkort som beviljas eller förnyas för högst 10 år skall likväl förses med endast hälften av ovan stadgad stämpel.

Lastlinjecertifikat 110 mark och förnyande av sådant 45 mark.

Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet, minst 450 mark och högst 1 450 mark eller, då sådan utges till utlänning eller utländsk sammanslutning eller till sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, minst 4 500 mark och högst 7 200 mark.

Nationalitetscertifikat 210 mark.

Pass som i Finland utfärdas för finsk medborgare för resa i utlandet

1) för högst ett år 100 mark

2) för högst fem år 200 mark

3) för högst tio år 300 mark samt

4) för sällskapspass 30 mark per person.

Provnummerintyg, utfärdat av bilregistercentralen, 550 mark om året, om det berättigar endast till framförande av motorcykel, annars 1 100 mark.

Registerutdrag:

1) ur fartygsregister samt registren över stiftelser och pensionsstiftelser 22 mark per ark;

2) ur ett hos näringsstyrelsen fört register eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 55 mark;

3) ur handelsregistret 55 mark samt ur lokal förteckning som grundar sig på handelsregistret och som förs av registerbyrå i dess egenskap av lokal myndighet 55 mark;

4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 22 mark per ark och om utdraget utges såsom ADB-registerblankett 22 mark per sida;

5) ur jordregister, registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 50 mark per ark; samt

6) ur placeringsfondsregistret 55 mark per ark.

Resolution, se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet minst 110 och högst 4 500 mark.

Tillstånd att hålla bilskola:

a) då undervisning får meddelas endast för erhållande av motorcykel- och traktorkörkort, 1 100 mark; samt

b) då undervisning får meddelas för erhållande av körkort för bil och annat motorfordon, 2 000 mark.

Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av godslinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 660 och högst 11 000 mark;

2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 450 och högst 5 800 mark, för bedrivande av personlinjetrafik som anslutits till rätt till personbeställningstrafik likväl 80 mark;

3) för tillfälligt nyttjande av last- eller paketbil för personbefordran 80 mark; samt

4) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 720 mark för varje fordon.

Undervisningstillstånd för meddelande av körundervisning:

a) då undervisningen meddelas med bil, 80 mark; samt

b) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 45 mark.

Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget gäller bil eller motorcykel med en vikt som överstiger 50 kilogram, 72 mark, och då utdraget gäller annat motorfordon eller släpvagn, 45 mark;

2) då anteckning i registret ändrats, 45 mark.

För sådant utdrag ur registret, som utges i stället för registerutdrag vilket fyllts av myndigheternas anteckningar, eller på grund av rättelse som myndighet infört i registret betalas inte stämpelskatt.

Utmålssedel enligt prövning minst 450 och högst 4 500 mark eller, då sådan utges till utlänning eller utländsk sammanslutning eller till sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 10 000 mark.

Utslag, se Beslut.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 660 mark.

Öppet brev eller annan handling som gäller titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för person som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 50 och högst 66 000 mark;

2) för person som ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 100 och högst 235 000 mark.

12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


11) fastställande av stadgar för avelsdjursandelslag för kreatursförädling, andelslag för lantbruksmaskiner, jägarnas centralorganisation, jaktvårdsförening, förening för sjöfågelskydd, fiskelag eller fiskevårdssammanslutning eller av arbetsreglemente;


13 §

En handling som av en sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller jorddomstol eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol skall, om inte annat stadgas i 14 och 15 §§ eller 4 och 7 kap., oberoende av omfattning eller antal sidor, beläggas med stämpel till följande belopp:

mk
i 1 gruppen 14,-
i 2 ,, 9,-
i 5 ,, 5,-

14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) för enskild näringsidkares grundanmälan 270 mark, för öppet bolags eller kommanditbolags grundanmälan 550 mark och för annan näringsidkares grundanmälan 1 100 mark;

2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av kommanditbolag till aktiebolag 1 100 mark och för annan ändringsanmälan 220 mark.


Warrant 35 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Lagen tillämpas på expeditioner som innehåller beslut som fattas nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.