1077/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 8 § sysselsättningslagen vid statliga ämbetsverk och inrättningar

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 28 § sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87):

1 §

Denna förordning tillämpas vid statliga ämbetsverk och inrättningar på lediga tjänster och sådana lediga arbeten som sköts i arbetsavtalsförhållande.

2 §

Statens ämbetsverk och inrättningar skall till arbetskraftsbyrån anmäla lediga tjänster och sådana lediga arbeten som sköts i arbetsavtalsförhållande, när avsikten är att tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet skall pågå minst tio arbetsdagar. Anmälningsplikten gäller inte tjänster som enligt lag eller förordning besätts utan att de förklaras lediga att sökas.

3 §

En ledig arbetsplats skall anmälas till arbetskraftsbyrån muntligen eller skriftligen senast när eventuella andra åtgärder för att besätta arbetsplatsen vidtas.

4 §

Anmälan till arbetskraftsbyrån skall innehålla de uppgifter som ligger till grund när tjänstemannen eller arbetstagaren väljs och som arbetskraftsbyrån behöver för att utföra sitt uppdrag.

5 §

Ämbetsverket eller inrättningen och arbetskraftsbyrån kommer överens om vilka åtgärder arbetskraftsbyrån vidtar på grund av anmälan samt hur och när information ges om arbetsplatsen.

I samband med anmälan om en ledig arbetsplats kan det också avtalas om hur länge platsen är ledig.

6 §

Ämbetsverken och inrättningarna skall utan dröjsmål anmäla till arbetskraftsbyrån när en arbetsplats upphör att vara ledig.

7 §

Finansministeriet ger ämbetsverken och inrättningarna närmare anvisningar om fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt denna förordning.

Frågor som gäller tillämpningen av denna förordning behandlas i delegationen för arbetsförmedlingsärenden.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Förordningen tillämpas på anmälningar av tjänster samt uppgifter i arbetsavtalsförhållande som blir lediga efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.