1071/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

ning om ändring av förordningen om byggnadsförvaltningen

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 7 januari 1982 om byggnadsförvaltningen (24/82) 15 § 12 punkten, sådan den lyder i förordning av den 6 juni 1986 (429/86), varvid ordningsnumret för den punkt som följer blir ett nummer lägre, 30 §, 33 §, 41 § 3 och 4 mom. och 42 § samt

ändras 6 §, 11 § 4 och 6 mom., 15 § 11 punkten, 23 § 2 mom., 27 § 1 mom., rubriken för 6 kap., 28 §, 29 §, 31 §, 32 §, 41 § 2 mom. och 43 §, >av dessa lagrum 11 § 4 mom., 15 § 11 punkten, 28 § 1 mom. och 43 § sådana de lyder i förordning av den 6 juni 1986 (429/86), som följer:

6 §

På fastighetsavdelningen ankommer ärenden, som gäller användningen av statens byggnadsmark, anskaffning, överlåtelse samt in- och uthyrning av fastigheter, besittningen av fastigheter och aktielägenheter, centralregistret över statens fastigheter samt köp, försäljning och in- och uthyrning av byggnader och rumsutrymmen.

11 §

Ytterligare finns inom byggnadsförvaltningen överarkitekts-, överingenjörs-, överinspektörs-, specialforskar- och fastighetschefstjänster, en tjänst som elverksdirektör, tekniska inspektörs-, ombudsmanna-, byggnadschefs-, byråarkitekts-, redovisningschefs-, ingenjörs-, överkamrers-, förvaltningschefs-, byggnadsjurist-, städchefs-, ekonomiinspektörs-, aktuarie-, driftområdeschefs-, städinspektörs-, socialchefs-, distriktsbyggmästar-, utredningssekreterar-, äldre byråbyggmästar-, inspektörs-, tekniker-, biträdande kamrers-, byråbyggmästar-, upphandlingsinspektörs-, notarie-, avdelningssekreterar-, trädgårdsmästar-, huvudbokförar-, registrators-, maskinskötar-, ritar-, byråsekreterar-, övervaktmästar-, undermaskinmästar-, bevakningsvaktmästar-, chaufförs-, bokförar-, reparationskarls-, eldar-, gårdskarl-eldar-, servicemans-, kassörs-, telefonväxelföreståndar-, gårdskarls-, biträdande registrators-, husmors-, gårdskarl-vaktmästar-, byråfunktionärs-, äldre vaktmästar-, vaktmästar-, hjälpkarls-, telefonist-, maskinskrivar-, städledar- och städartjänster.


Inom byggnadsförvaltningen kan inom ramen för statsförslaget antas tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.


15 §

I byggnadsstyrelsens plenum avgörs ärenden som angår:


11) utnämning av tjänsteman, tjänstledighet och uppsägning, försåvitt inte fattandet av beslut i saken enligt denna förordning eller arbetsordningen ankommer på generaldirektören, avdelningschefen för administrativa avdelningen eller distriktsbyggnadschef,


23 §

Utlåtande till ministerium, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller centralt ämbetsverk ävensom framställning till dem, som har behandlats i byggnadsstyrelsens plenum, skall åtföljas av protokollsutdrag om i ärendet har företagits omröstning eller föredraganden har anmält avvikande åsikt.

27 §

I generaldirektörens eller vederbörande avdelningschefs frånvaro får inte utan vägande skäl fattas sådant avgörande eller beslutas om sådan åtgärd, som kan avvika från de principer dessa har följt i sin verksamhet, inte heller får i generaldirektörens frånvaro utan hans medgivande besättas tjänst vid byggnadsstyrelsen eller ärende med stor bärvidd avgöras.


6 kap.

Behörighetsvillkor för tjänstemännen, besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet

28 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid byggnadsförvaltningen är att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Av generaldirektören, avdelningschef och distriktsbyggnadschef fordras förtrogenhet med administrativa uppgifter samt genom tidigare verksamhet ådagalagd ledarförmåga. Dessutom fordras:

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till byggnadsförvaltningens område,

2) av avdelningschefen vid administrativa avdelningen juris kandidatexamen och förtrogenhet med domarvärv,

3) av avdelningschefen vid projekteringsavdelningen arkitektexamen,

4) av avdelningschefen vid byggnadsavdelningen för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

5) av avdelningscheferna vid fastighetsavdelningen och underhållsavdelningen samt av distriktsbyggnadschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

6) av byråchefen vid administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter och domarvärv,

7) av byråchefen vid ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomiförvaltningsuppgifter,

8) av byråchefen vid utvecklingsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byggnadsförvaltningens område,

9) av byråchefen vid byrån för projektplanering, byrån för planering av nybyggnader och byrån för planering av reparationsarbeten arkitektexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

10) av byråchefen vid nybyggnadsbyrån, redovisnings- och övervakningsbyrån, reparations- och byggnadstekniska byrån samt maskintekniska byrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

11) av byråchefen vid fastighetsbyrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller arkitektexamen samt förtrogenhet med markanvändning och fastighetsförvaltning,

12) av byråchefen vid rumsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med lokalitetsanskaffningsuppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

13) av överarkitekt och byråarkitekt arkitektexamen eller av byråarkitekt byggnadsarkitektexamen och genom verksamhet ådagalagd särskild kompetens och yrkesskicklighet,

14) av överingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

15) av överinspektör och specialforskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

16) av teknisk inspektör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller för tjänsten lämplig ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen och genom verksamhet ådagalagd särskilt kompetens och yrkesskicklighet,

17) av elverksdirektören för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och sådant kompetensintyg av klass A som avses i 3 § handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (990/79),

18) av ombudsman juris kandidatexamen samt förtrogenhet med domarvärv,

19) av byggnadschef för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller arkitektexamen och förtrogenhet med uppgifter inom byggnadsbranschen eller för tjänsten lämplig ingenjörsexamen och genom verksamhet ådagalagd särskild kompetens och yrkesskicklighet,

20) av fastighetschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom fastighetsbranschen,

21) av byggnadsjurist juris kandidatexamen,

22) av socialchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med social verksamhet och arbetarskydd,

23) av aktuarie och utredningssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

24) av redovisningschef, överkamrer och ekonomiinspektör ekonomexamen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom ekonomiförvaltningen,

25) av förvaltningschef för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

26) av städinspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen eller lämplig ingenjörsexamen,

27) av städchef för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom städbranschen eller för tjänsten lämplig examen på institutsnivå och genom verksamhet ådagalagd särskild kompetens och yrkesskicklighet,

28) av biträdande kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen eller merkonomexamen och sådan erfarenhet av redovisning som uppgifterna förutsätter,

29) av notarie vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen,

30) av ingenjör och driftområdeschef för tjänsten lämplig ingenjörsexamen eller för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola och genom verksamhet ådagalagd särskild kompetens och yrkesskicklighet,

31) av inspektör för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola, av inspektör i ekonomiförvaltningsuppgifter dock merkonomexamen och erfarenhet av bokförings- eller inspektionsuppgifter,

32) av distriktsbyggmästare, äldre byråbyggmästare, byråbyggmästare och tekniker för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola,

33) av huvudbokförare vicenotarie- eller merkonomexamen,

34) av upphandlingsinspektör merkonomexamen och erfarenhet av upphandlingsärenden,

35) av avdelningssekreterare och byråsekreterare lämplig examen på institutsnivå eller i uppgifter som anknyter till tjänsten ådagalagd särskild kompetens och yrkesskicklighet samt

36) av bokförare merkonomexamen eller tillräcklig erfarenhet av bokföringsuppgifter och kännedom om redovisningsväsendet.

29 §

Generaldirektör och avdelningschef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklarats. Avdelningscheferna utnämns efter det att generaldirektören har givit utlåtande i frågan.

Distriktsbyggnadscheferna utnämns av finansministeriet.

Byråchef, överarkitekt, överingenjör, överinspektör, teknisk inspektör, specialforskare, byråarkitekt, ombudsman, byggnadsjurist, socialchef, aktuarie och utredningssekreterare utnämns av byggnadsstyrelsen.

Annan tjänsteman utnämns och tillfällig funktionär anställs vid byggnadsstyrelsen av generaldirektören, såframt denna rätt inte i arbetsordningen givits åt administrativa avdelningens avdelningschef. Vid distriktsbyggnadsbyråerna utnämns tjänstemän och anställs tillfälliga tjänstemän av respektive distriktsbyggnadschef.

Om anställande och uppsägning av personal i arbetsavtalsförhållande samt om upphävande av arbetsavtal föreskrivs i arbetsordningen.

31 §

Tjänstledighet som grundar sig på lag, förordning eller avtal eller av prövning beroende tjänstledighet för en tid av högst ett år beviljas generaldirektören av finansministeriet. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas generaldirektören av statsrådet.

Avdelningschef beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas avdelningschef av statsrådet.

Övriga tjänstemän vid byggnadsstyrelsen beviljas tjänstledighet av administrativa avdelningens avdelningschef. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock av den utnämnande myndigheten.

Distriktsbyggnadschef beviljas tjänstledighet av administrativa avdelningens avdelningschef. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas distriktsbyggnadscheferna av finansministeriet. Övriga tjänstemän vid distriktsbyggnadsbyråerna beviljas tjänstledighet av respektive distriktsbyggnadschef.

Om skötseln av tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som har beviljat tjänstledigheten.

32 §

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en vakant tjänst beslutar den som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

41 §

Om inledande av disciplinärt förfarande mot sådana tjänstemän som utnämns av byggnadsstyrelsen, generaldirektören, administrativa avdelningens avdelningschef och distriktsbyggnadschefen beslutar administrativa avdelningens avdelningschef.

43 §

Byggnadsstyrelsen fastställer en arbetsordning, i vilken närmare föreskrifter meddelas om de ärenden som skall handläggas av byggnadsstyrelsens enheter och distriktsbyggnadsbyråerna, om förfarandet vid handläggningen samt om på vem avgörandet av ett ärende ankommer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.