1063/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 38 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 §

För sådana ibruktagningsbesiktningar av elanläggningar, om vilka enligt 31 § ellagen (319/79) elverk skall dra försorg, är den som verkställer besiktningen berättigad att uppbära avgifter i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

Avgiftsskyldig är den som gjort den ibruktagningsanmälan som besiktningen baserat sig på.

3 §

Elinstallationerna indelas i fem avgiftsklasser i enlighet med arten och omfattningen av det besiktningsarbete som de förutsätter:

Avgiftsklass I

1) sådana i nybyggnader eller grundreparerade byggnader befintliga elinstallationer, i vilka märkströmmen för de överströmsskydd som skyddar besiktningsobjektet, är högst 35 ampere;

2) utbytta elinstallationer i bostadslägenheter och utbytta stigarledningar i bostadsbyggnader jämte tillhörande mätarcentral;

3) tillfälliga elinstallationer, såsom arbetsinstallationer på byggnadsplatser, installationer i utställningar och elanläggningar för illuminationsändamål; samt

4) andra sådana ändringar och utökningar inom gruppledningsområdet som är jämförbara med ovannämnda installationer.

Avgiftsklass II

1) elinstallationer i nybyggnader eller grundreparerade byggnader, i vilka märkströmmen för de överströmsskydd som skyddar besiktningsobjektet, överstiger 35 men inte 100 ampere; samt

2) sådana ändringar och utökningar inom stigarledningsområdet som är jämförbara med ovannämnda installationer.

Avgiftsklass III

1) elinstallationer, i vilka märkströmmen för de överströmsskydd som skyddar besiktningsobjektet, överstiger 100 men inte 250 ampere; samt

2) stora enstaka ändringar och utökningar av elinstallationer i industri- och affärslokaler, t.ex. installation av högeffektiva apparater, ändringsarbeten i transformatorstationer och separata transformatorstationer.

Avgiftsklass IV

elinstallationer, i vilka märkströmmen för överströmsskydd, som skyddar besiktningsobjektet, överstiger 250 men inte 630 ampere.

Avgiftsklass V

elinstallationer, i vilka märkströmmen för de överströmsskydd, som skyddar besiktningsobjektet, överstiger 630 ampere, eller när besiktningsobjektet omfattar en transformatorstation.

Om märkströmmen för de överströmsskydd som skyddar besiktningsobjektet av distributions- eller driftstekniska skäl beträffande det elverk som distribuerar elektriciteten till besiktningsobjektet är större än vad installationsobjektets behov av elström påkallar skall besiktningsavgiften uppbäras enligt en sådan avgiftsklass till vilket besiktningsobjektet skulle hänföra sig om överströmsskyddet vore dimensionerat i enlighet med behovet av elström.

4 §

Elinspektionscentralen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om hur olika besiktningsobjekt hänförs till olika avgiftsklasser.

5 §

Avgift för besiktning bestäms enligt följande:

Avgiftsklass I grundavgiften

Avgiftsklass II 2 x grundavgiften

Avgiftsklass III 3 x grundavgiften

Avgiftsklass IV 5 x grundavgiften

Avgiftsklass V 8 x grundavgiften.

Grundavgiften är 280 mark.

6 §

För besiktning kan uppbäras en avgift, som är mindre än den som avses i 5 §, om kostnaderna för besiktningen på grund av besiktningsobjektets obetydlighet är avsevärt mindre än denna. Avgiften skall grunda sig på de kostnader som förorsakats av besiktningen.

7 §

För besiktningar, som verkställs en gång om året på installationer som elanläggningens innehavare själv gjort, utgår för varje för besiktningen använd påbörjad timme grundavgiften multiplicerad med 0,6. Besiktningsavgiften får dock inte överstiga ersättningen enligt den avgiftsklass till vilken besiktningsobjektet hör.

8 §

För sådan förnyad besiktning av elanläggning som verkställs med anledning av ett vid ibruktagningsbesiktningen meddelat driftsförbud eller en därvid given anmodan att inom utsatt tid företa reparation, får uppbäras en separat besiktningsavgift. Denna avgift skall grunda sig på de kostnader som förorsakats av besiktningen och den får högst uppgå till beloppet för den avgift som uppbärs för ibruktagningsbesiktningen för ifrågavarande installation.

9 §

I denna förordning avsedda avgifter får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag på det sätt varom stadgas i lagen om indrivande av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 november 1984 om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk (760/84).

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.