1060/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde ändras 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 3 § förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83), av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 31 oktober 1986 (782/86), som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften uträknas så att avgiftsenheten, 21 mark, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovannämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

Isavgiftsklass I A Super I A I B I C II III
Avgiftsenhet mk 3,60 7,20 9,20 10,50 11,80 13,20

3 §

Då fartyg som grund för farledsavgift företer mätbrev som avses i förordningen om skeppsmätning enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (522/82), beviljas nedsättning av farledsavgiften för fartyget med 40 procent under åren 1988-1991, om fartyget för lasthantering har för- eller akterport och fartygets passagerarantal inte har fastställts till mer än 50 personer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.