1052/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

ning angående ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 40 § 4 mom., 53 § samt 58 §,

ändras 28 § 3 mom., rubriken för 6 kap., 38 §, 39 §, 40 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 3 mom., 41 § 1-3 mom., 42-44 §§, 45 § 1 mom., 46-49 §§, 49 a §, 50 §, rubriken för 7 kap., 51 §, 52 §, 54-57 §§, 58 a § samt 59-63 §§,

av dessa lagrum 28 § 3 mom. sådan den lyder i förordning av den 17 juni 1983 (522/83), 41 § 1-3 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1982 (55/82), 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 februari 1983 (202/83), 44 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 14 februari 1986 (161/86), 46 § sådan den lyder i förordning av den 24 februari 1978 (156/78), 49 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 25 februari 1983 och den 14 februari 1986 samt genom förordningar av den 8 juli 1983 och den 12 oktober 1984 (627/83 och 700/84), 49 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 25 februari 1983, 50 och 51 §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 25 januari 1982 och 51 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 30 mars 1984 (269/84) samt i nämnda förordningar av den 25 februari 1983, den 8 juli 1983 och den 14 februari 1986, 52 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 14 februari 1986, 56 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 9 februari 1979 (166/79) samt genom nämnda förordning av den 12 oktober 1984, 57 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 25 januari 1982 och den 14 februari 1986, 58 a § sådan den lyder i förordning av den 16 december 1983 (970/83) samt 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 22 oktober 1976 (856/76), samt

fogas till förordningen nya 38 a, 59 a, 63 a samt 63 b §§ som följer:

28 §

Assessorn avgör ärenden som angår avlöningarna för tjänstemännen vid försvarsmakten. En utnämnande myndighet som är underställd huvudstaben avgör likväl ärenden som angår den grundlön samt det dyrortstillägg och fjärrortstillägg som ingår i den fasta avlöningen till tjänstförrättande tjänstemän, om avlöningen för tjänsten är disponibel.

6 kap.

Tjänsterna och behörighetskraven för dem

38 §

Vid försvarsmakten kan finnas tjänster med grundlön och med avtalslön.

Vid försvarsmakten kan dessutom finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Fördelningen av tjänster inom försvarsmakten fastställs av försvarsministeriet på framställning av kommendören för försvarsmakten.

38 a §

Vid försvarsmakten finns:

1) tjänster som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt tjänster som befattningsofficer i specialklass och i klass 1-6 ävensom tjänster som värvad,

2) tjänster som chefingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör och militäringenjör, överläkare vid försvarsmakten, militäröverläkare och militärläkare, övertandläkare vid försvarsmakten och militärtandläkare, överveterinär vid försvarsmakten, militäröverveterinär och militärveterinär, fältbiskop, fältprost och militärpastor, militärövertekniker och militärtekniker, ekonomichef och ekonom samt överkapellmästare och kapellmästare, samt

3) tjänster som assessor, forskningschef, avdelningsföreståndare, avdelningschef, överläkare vid militärsjukhus, apoteksföreståndare, krigsarkivarie, biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare, avdelningsläkare, specialforskare, sprängämnesinspektör, byråchef, chefbibliotekarie, matematiker, forskare, museiföreståndare, provisor, militärjurist, informationssekreterare, överskötare, överdetektiv, kamrer, meteorolog, psykolog, planerare, äldre lektor, arkivarie, translator, provianteringsinspektör, byggchef, träningschef, cheftränare, bibliotekarie, socialchef, yngre lektor, avdelningssekreterare, avdelningsskötare, brandchef, byggmästare, farmaceut, kriminalundersökare, tekniker, datamaskinsoperatör, arbetsstudieman, biträdande avdelningsskötare, maskinmästare, maskinchef, sekreterare, socialkurator, hälsovårdare, överhusmor, laboratoriemästare, laboratorietekniker, brandmästare, ritare, överelmontör, fotografitekniker, äldre montör, husmor, specialsjukskötare, fysioterapeut, sjukhuskurator, elmontör, förrådsmästare, undermaskinmästare, montör, detektiv, växelmontör, laboratorieskötare, operatör, röntgenskötare, sjukskötare, byråföreståndare, byråsekreterare, förrådsförvaltare, signalistövervakare, maskinskötare, laborant, brandman, telefonmontör, varuinspektör, arbetsledare, biblioteksamanuens, äldre vaktmästare, ADB-skrivare, chaufför, biblioteksbiträde, reparatör, hörselundersökare, laboratoriebiträde, flygsäkerhetstelegrafist, eldare, medikalvaktmästare, städarbetsledare, gårdskarl-eldare, vaktmästare, fotolaborant, hjälpskötare, hjälp- och vaktkarl, tandskötare, byråfunktionär, forskarbiträde, förrådskarl, signalist, maskinskrivare, konditionsskötare, baderska, tvätterska, föreståndare för klädesförråd, kokerska, sömmerska, städare, avdelningsbiträde, kosthållsbiträde, sjukhusbiträde och instrumentvårdare.

Militära tjänster är de tjänster som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten.

39 §

Av den som utnämns till en tjänst vid försvarsmakten krävs att han uppfyller de allmänna behörighetskraven för statens tjänster samt att han till sin hälsa är lämplig för tjänsten. Därutöver krävs av honom nedan stadgad behörighet.

40 §

Behörighetskraven för officerstjänster är

1) för löjtnant officersexamen, och


Ytterligare krävs av major, kommendörkapten, överstelöjtnant och kommendör vidareutbildning som fastställts för officerarna inom vapenslaget samt av överste, kommodor och högre officerare generalstabsofficersexamen.

Av kommendören för försvarsmakten och chefen för huvudstaben krävs behörighet för generallöjtnants- eller viceamiralstjänst.


41 §

Behörighetskraven för befattningsofficerstjänster är

1) för befattningsofficer i specialklass och för 1-3 klass befattningsofficer högre tjänsteexamen för befattningsofficer samt för befattningsofficer i specialklass samt för 1 och 2 klass befattningsofficer ytterligare för tjänsten fastställd vidareutbildning, samt

2) för 4-6 klass befattningsofficer lägre tjänsteexamen för befattningsofficer.

Högre tjänsteexamen för befattningsofficer kan ersättas med annan utbildning som lämpar sig för uppdraget och för 3 klass befattningsofficerstjänst också med särskilt fastställd vidareutbildning.

Av en befattningsofficer krävs ytterligare, att han före utnämningen har tjänstgjort som ordinarie eller tjänstförrättande i närmast lägre befattningsofficerstjänst i sammanlagt minst två år.


42 §

Behörighetskraven för militäringenjörstjänster är

1) för försvarsmaktens chefsingenjör diplomingenjörsexamen och ingenjöröverstelöjtnants- eller ingenjörkommendörs- eller motsvarande officersgrad samt minst fem års tjänstgöring vid försvarsmakten som ingenjör eller officer i tekniska uppgifter,

2) för militäröveringenjör och 1 klass militäringenjör diplomingenjörsexamen och reservofficersutbildning samt förtrogenhet med ingenjörsuppgifter vid försvarsmakten, samt

3) för annan militäringenjör ingenjörsexamen och reservofficersutbildning.

43 §

Behörighetskraven för militärläkartjänster är

1) för försvarsmaktens överläkare, att han är legitimerad läkare och har sanitetsöverstelöjtnants- eller sanitetskommendörs grad samt minst fem års tjänstgöring i läkaruppgifter vid försvarsmakten,

2) för militäröverläkare och militärläkare, att han är legitimerad läkare och har reservofficersutbildning samt därtill för militäröverläkare förtrogenhet med läkaruppgifter vid försvarsmakten,

3) för försvarsmaktens övertandläkare, att han är legitimerad tandläkare och har sanitetsmajors- eller sanitetskommendörkaptens grad samt minst fem års tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid försvarsmakten, samt

4) för militärtandläkare, att han är legitimerad tandläkare och har reservofficersutbildning.

44 §

Behörighetskraven för militärveterinärtjänster är

1) för försvarsmaktens överveterinär, att han är legitimerad veterinär och har veterinärmajorsgrad samt minst fem års tjänstgöring i veterinäruppgifter vid försvarsmakten, och

2) för militäröverveterinär och militärveterinär, att han är legitimerad veterinär och har reservofficersutbildning, samt därtill för militäröverveterinär och den militärveterinär som fungerar såsom livsmedelshygieniker vid huvudstaben förtrogenhet med livsmedelshygien.

45 §

Behörighetskraven för militärprästtjänster är

1) för fältbiskopen behörighet för sådan kyrkoherdetjänst inom evangelisk-lutherska kyrkan, med vilken en domproststjänst är förenad,

2) för fältprost och militärpastor behörighet för kyrkoherdetjänst inom evangelisk-lutherska kyrkan, samt

3) för ortodox militärpastor behörighet för prästtjänst inom det ortodoxa kyrkosamfundet.


46 §

Behörighetskraven för militärteknikertjänster är

1) för militärtekniker för tjänsten lämplig teknikerexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning, eller inspektörsutbildning vid luftstridskrafterna eller vapentekniker utbildning vid försvarsmakten, och

2) för militärövertekniker för tjänsten lämplig teknikerexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning samt ytterligare erfarenhet i tekniska uppgifter vid försvarsmakten, eller inspektörsutbildning vid luftstridskrafterna eller vapentekniker utbildning vid försvarsmakten samt minst tio års tjänstgöring i militärteknikeruppgifter vid försvarsmakten.

47 §

Behörighetskraven för militärekonomtjänster är

1) för ekonom merkonomexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning eller vid allmänna underhållslinjen avlagd högre tjänsteexamen för befattningsofficer, och

2) för ekonomichef i ekonomtjänst vid försvarsmakten förvärvad god förtrogenhet med försvarsmaktens hushållning samt ytterligare för tjänsten fastställd vidareutbildning.

48 §

Behörighetskraven för militärkapellmästartjänster är för överkapellmästare och kapellmästare militärkapellmästarexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning samt ytterligare för överkapellmästare minst ett års tjänstgöring som kapellmästare för militärmusikkår.

49 §

Behörighetskraven för de tjänster som anges nedan fordras sådan skicklighet, förmåga kännedom om försvarsförvaltningen som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas framgångsrikt. Därutöver krävs:

1) för assessor, byråchef vid administrativa avdelningen samt militärjurist juris kandidatexamen samt för assessor dessutom förtrogenhet med försvarsmaktens rättsvård och försvarsförvaltningen samt för byråchef förtrogenhet med försvarsförvaltningen,

2) för forskningschef samt för avdelningsföreståndare för forskningscentral för tjänsten lämplig doktorsgrad samt förtrogenhet med forsknings- och experimentarbete och ledningen av sådant,

3) för överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt för specialläkare och avdelningsläkare, att han är legitimerad läkare samt dessutom att han har specialläkarrättigheter på det medicinska område till vilket de patienter han huvudsakligen kommer att vårda hör,

4) för apoteksföreståndare och provisor, att han är legitimerad provisor, samt för farmaceut, att han är legitimerad farmaceut,

5) för krigsarkivarie för tjänsten lämplig doktorsgrad samt god erfarenhet av arkivverksamhet och kännedom om arkivbranschen,

6) för avdelningschef och byråchef vid anskaffningsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen, förtrogenhet med materielhushållning samt för avdelningschef dessutom kännedom om landets ekonomiska liv,

7) för byråchef vid ADB-institutionen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och vitsordet laudatur i databehandlingslära, matematik, tillämpad matematik eller fysik eller diplomingenjörsexamen och lärokurs vid teknisk högskolas studieriktning för teknisk fysik eller motsvarande lärokurs i matematik,

8) för byråchefen vid militärpsykologiska byrån och för psykolog för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och vitsordet laudatur i psykologi samt för byråchefen dessutom erfarenhet av psykologs uppgifter,

9) för byråchefen vid translatorsbyrån och för translator för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och vitsordet laudatur i engelska, franska, ryska, svenska eller tyska språket samt för byråchefen dessutom god förtrogenhet med översättning,

10) för äldre lektor filosofie kandidatexamen och vitsordet laudatur i det huvudämne som hör till tjänsten,

11) för chefbibliotekarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och yrkesutbildning inom biblioteksbranschen på en nivå med vitsordet laudatur i bibliotekskunskap och informatik eller motsvarande kunskaper samt god förtrogenhet med biblioteks- och informationsservicearbete, administrativ erfarenhet och nöjaktiga kunskaper i två främmande språk,

12) för bibliotekarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och yrkesutbildning inom biblioteksbranschen på en nivå med vitsordet cum laude approbatur eller motsvarande kunskaper samt förtrogenhet med antingen biblioteks- eller informationsservicearbete eller med de branscher som biblioteket företräder samt nöjaktiga kunskaper i två främmande språk,

13) för sprängämnesinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med frågor, som rör hanteringen av sprängämnen,

14) för matematiker filosofie kandidatexamen med matematik eller fysik som huvudämne eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

15) för museiföreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet inom museibranschen,

16) för byråchefen vid byrån för fysisk fostran kandidatexamen i de gymniska vetenskaperna och god förtrogenhet med fysisk fostran,

17) för cheftränare och träningschef kandidatexamen i fysisk fostran och god förtrogenhet med fysisk fostran,

18) för specialforskare, forskare och planerare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

19) för kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med bokföring och statens räkenskapssystem,

20) för informationssekreterare för tjänsten lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av uppgifter inom informationsbranschen,

21) för meteorolog, avdelningssekreterare och socialchef för tjänsten lämplig högskoleexamen,

22) för provianteringsinspektör och yngre lektor vid underhållsutbildningscentralen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen för lärare i huslig ekonomi eller näringsekonomi samt praktisk erfarenhet av ledningsuppgifter i storhushåll,

23) för byggchef för tjänsten lämplig högskoleexamen eller för tjänsten lämplig ingenjörsexamen eller vid studieriktning för husbyggnad avlagd teknikerexamen samt i praktiken inhämtad god förtrogenhet med området,

24) för socialkurator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan lämplig examen och vid universitet avlagt vitsord i socialpolitik samt praktisk förtrogenhet med socialt arbete,

25) för sjukhuskurator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller socialvårdsexamen eller annan för tjänsten lämplig examen samt praktisk förtrogenhet med socialt arbete,

26) för överskötare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, specialsjukskötare, sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, laboratorieskötare, röntgenskötare, hjälpskötare, konditionsskötare, tandskötare och medikalvaktmästare att ifrågavarande införts i förteckningen över utövare av sjukvårdsyrke samt för överskötare ytterligare sjukskötarledarexamen eller kandidatexamen i hälsovård och minst två års tjänstgöring som avdelningsskötare eller i motsvarande uppgifter, för avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, specialsjukskötare och hälsovårdare specialexamen inom området eller motsvarande behörighet som antecknats i det kartotek som medicinalstyrelsen för över personalen inom hälsovården,

27) för byggmästare, maskinchef och tekniker för tjänsten lämplig teknikerexamen,

28) för överhusmor och husmor examen för lärare i huslig ekonomi eller näringsekonomi eller examen för storhushållsföreståndare eller motsvarande tidigare utbildning samt för överhusmor dessutom erfarenhet av ledningsuppgifter inom storhushåll,

29) för sekreterare studentexamen eller merkonomexamen,

30) för laboratorietekniker för tjänsten lämplig teknikerexamen eller för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå samt fem års arbetserfarenhet på ett område som motsvarar tjänsten,

31) för laboratoriemästare och laborant för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå samt för laboratoriemästare dessutom tre års arbetserfarenhet på ett område som motsvarar tjänsten,

32) för brandchef och brandmästare statens brandinstituts brandmästarexamen samt för brandman brandmansexamen,

33) för överdetektiv och kriminalundersökare tjänsteexamen för polisunderbefäl och förtrogenhet med polisväsendet,

34) för detektiv tjänsteexamen för polismanskap och förtrogenhet med polisväsendet,

35) för maskinmästare och undermaskinmästare undermaskinmästarkurs samt minst två års erfarenhet av uppgifter rörande drift och underhåll av VVS-system samt av förmansuppgifter,

36) för maskinskötare för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå och tre års erfarenhet av VVS-montörs eller rörmontörs uppgifter eller behörighet enligt maskinskötarbrev B och sex års arbetserfarenhet av uppgifter rörande drift och underhåll av VVS-system,

37) för överelmontör och montör för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå eller av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd annan motsvarande yrkeskurs samt för överelmontör dessutom fyra års arbetserfarenhet på ett område som motsvarar tjänsten,

38) för ritare för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå.

Forskningschef har titeln professor och krigsarkivarie titeln arkivråd.

49 a §

För andra tjänster än de som avses i 40-49 §§ krävs sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas framgångsrikt.

Av tillfälliga tjänstemän krävs att de uppfyller de behörighetskrav som stadgats eller bestämts för motsvarande tjänster.

Tidigare examina som motsvarar de examina som nu krävs för tjänsten eller uppgiften medför alltjämt behörighet för dessa tjänster och uppgifter.

50 §

Försvarsministeriet fastställer på framställning av huvudstaben vad som skall anses som sådan ersättande utbildning och vidareutbildning som avses i 40, 41 och 47 §§.

7 kap.

Besättande av tjänster, förordnande till tjänstgöring och beviljande av tjänstledighet

51 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns

1) kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, försvarsmaktens chefingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop, assessor, forskningschef och försvarsmaktens överveterinär av republikens president på framställning av statsrådet,

2) andra än ovan nämnda officerare av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten,

3) försvarsmaktens övertandläkare, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdelningsläkare, avdelningsföreståndare, krigsarkivarie, apoteksföreståndare, avdelningschef, byråchef, sprängämnesinspektör och byggchef av försvarsministeriet,

4) militäröveringenjör, militäringenjör, militäröverläkare, militärläkare, militäröverveterinär, militärveterinär, militärövertandläkare, militärtandläkare, fältprost, militärpastor, överkapellmästare samt befattningsofficer i specialklass av kommendören för försvarsmakten,

5) militärjurist, provisor, farmaceut, translator, lektor, chefbibliotekarie, bibliotekarie, matematiker, museiföreståndare, träningschef, cheftränare, kamrer, specialforskare, forskare, planerare, informationssekreterare, meteorolog, avdelningssekreterare, socialchef, psykolog, provianteringsinspektör, överhusmor, byggmästare, brandchef, brandmästare, maskinchef, 1 och 2 klass befattningsofficer, militärövertekniker, militärtekniker, ekonomichef, ekonom och kapellmästare av huvudstaben,

6) 3, 4 och 5 klass befattningsofficer av huvudstaben eller staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna,

7) övriga tjänstemän av huvudstaben eller staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna, av kommendören för en truppavdelning eller avdelt truppenhet, av chefen för ett militärdistrikt eller av chefen för en militär inrättning eller depå.

Tillfälliga tjänstemän anställs av den myndighet som utnämner motsvarande ordinarie tjänsteman. Om ingen motsvarande ordinarie tjänst finns, anställs den tillfälliga tjänstemannen av huvudstaben då behörighetskravet är högskoleexamen och i övriga fall av någon av de myndigheter som nämns i 1 mom. 7 punkten.

Personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av någon av de myndigheter som nämns i 1 mom. 7 punkten eller av en tjänsteman som förordnats till denna uppgift.

52 §

Huvudstaben ledigförklarar tjänsterna som överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare, avdelningsläkare, apoteksföreståndare, avdelningsföreståndare, krigsarkivarie, avdelningschef, byråchef, lektor, chefbibliotekarie, sprängämnesinspektör, matematiker, museiföreståndare, specialforskare och meteorolog.

De övriga tjänsterna besätts utan att de ledigförklaras.

54 §

Om tjänstledighet beslutar den utnämnande myndigheten.

Tjänstledighet för högst en månad kan likväl beviljas av någon av de myndigheter som avses i 51 § 1 mom. 7 punkten. Tjänstledighet för högst sex månader för tjänstemän som utnämnts av republikens president på framställning av statsrådet beviljas av försvarsministeriet och för andra tjänstemän, som utnämnts av republikens president, försvarsministeriet eller kommendören för försvarsmakten, av huvudstaben.

Under den tid en tjänsteman deltar i sådan tjänstgöring som avses i lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) är han tjänstledig från sin tjänst.

55 §

Beslut om skötseln av en tjänst under tjänstledighet fattas samt förordnande för en tjänstförrättande tjänsteman att interimistiskt sköta en tjänst ges av den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

För en vakant löjtnantstjänst kan huvudstaben förordna en tjänstförrättande att interimistiskt sköta tjänsten för högst ett år. En vikarie för tiden för den tjänstledighet som avses i 54 § 3 mom. förordnas av den utnämnande myndigheten, för tjänstemän som utnämnts av republikens president på framställning av statsrådet dock av försvarsministeriet och för andra tjänstemän, som utnämnts av republikens president, försvarsministeriet eller kommendören för försvarsmakten, av huvudstaben.

56 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnande myndigheten, likväl så, att

1) överstelöjtnant och kommendör förordnas av kommendören för försvarsmakten,

2) major och kommendörkapten förordnas av chefen för huvudstaben eller av kommendören för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna, samt

3) kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt befattningsofficer förordnas av någon av de myndigheter som avses i 51 § 1 mom. 7 punkten.

Förutsätter sådant förordnande av en tjänsteman till tjänstgöring som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten förflyttning från en truppavdelning eller motsvarande administrativ enhet till en annan, fattas beslutet om förordnandet till tjänstgöring av kommendören för försvarsmakten då det gäller officerarna och av huvudstaben eller staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna då det gäller befattningsofficerarna.

Republikens president förordnar officerare till militärattach eller biträdande militärattach på framställning av statsrådet samt till adjutant hos republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten.

Då det är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en tjänsteman tillfälligt förordnas till någon annan uppgift än vad den detaljerade sammansättning som avses i 8 § och 38 § 3 mom. förutsätter.

57 §

En tjänsteman är skyldig att avgå från sin tjänst vid uppnådd 60 års ålder, dock med följande undantag:

1) kommendören för försvarsmakten vid uppnådd 65 års ålder,

2) överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, befattningsofficer i specialklass och 1-5 klass befattningsofficer samt brandman vid uppnådd 55 års ålder,

3) kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant, löjtnant och 6 klass befattningsofficer vid uppnådd 50 års ålder,

4) av de innehavare av militärtjänst som är förordnade till tjänstgöring där flygarutbildning krävs, generallöjtnant och generalmajor vid uppnådd 55 års ålder, överste vid uppnådd 52 års ålder, överstelöjtnant vid uppnådd 48 års ålder, major vid uppnådd 45 års ålder och övriga vid uppnådd 40 års ålder, samt

5) assessorn, forskningschef, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare och avdelningsläkare samt lektor, specialforskare och meteorolog i enlighet med vad som i lag stadgas om den allmänna avgångsåldern för statens tjänstemän.

Försvarsministeriet fastställer på framställning av kommendören för försvarsmakten vilka uppgifter som förutsätter flygarutbildning.

8 kap.

Kompletterande stadganden

58 a §

Angående den militära rättsvården gäller vad som särskilt stadgas om den.

De i 51 § 1 mom. 1 punkten nämnda tjänstemän på vilka den militära rättegångslagen (326/83) inte tillämpas åtalas för brott i tjänsten vid Helsingfors hovrätt.

59 §

Försvarsmaktens tjänstemän är skyldiga att övergå till en annan tjänst eller uppgift vid försvarsmakten då detta är nödvändigt för att tjänstgöringen skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Föranleder förflyttningen till en annan tjänst eller förordnandet till en annan uppgift byte av tjänstgöringsort för tjänstemannen, skall det beslut som gäller ärendet delges honom minst tre månader tidigare.

Då en tjänsteman vid försvarsmakten förflyttas till ett annat ämbetsverk för att handha en tjänst eller uppgift som inte hör till försvarsmakten skall stadgandena i statstjänstemannalagen (755/86) iakttas.

59 a §

I ett sådant beslut enligt 59 § 1 mom. som gäller förflyttning av en tjänsteman eller förordnande av honom till en uppgift får ändring inte sökas genom besvär, ej heller får rättelse yrkas i beslutet.

60 §

Fattas beslut om uppsägning av en tjänsteman i militär tjänst eller militär uppgift av en myndighet som lyder under huvudstaben skall denna myndighet underställa huvudstaben beslutet om uppsägning.

61 §

Angående avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar samt semester för militärattacherna och de biträdande militärattacherna samt den personal som biträder dem gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i fråga om tjänstemännen inom utrikesrepresentationen. Försvarsministeriet bestämmer på vilket sätt de jämställs med tjänstemännen inom utrikesrepresentationen.

62 §

Som interimistisk handhavare av en löjtnantstjänst kan anställas en person med reservofficersutbildning samt som handhavare av en klass 6 befattningsofficerstjänst en person med reservunderofficersutbildning.

63 §

Om förordnande av en vikarie då en tjänsteman är förhindrad att sköta de uppgifter som hör till hans tjänst bestäms i arbetsordningen för ämbetsverket i fråga. Är tjänstemannen likväl förhindrad över tre månader, ges förordnande av den myndighet som förordnar till uppgiften.

Angående förordnande av vikarie stadgas i 55 §.

63 a §

Tjänstemännen och arbetstagarna inom försvarsmakten skall, då de träder i tjänst vid försvarsmakten, utan dröjsmål avge en skriftlig försäkran om att de inte utan vederbörligt tillstånd för utomstående eller, med undantag av sina förmän, för andra i försvarsförvaltningens tjänst kommer att röja någon sådan omständighet som rör försvarsförvaltningen eller hör till dess verksamhetsområde och som antingen är betecknad såsom hemlig eller konfidentiell eller som till sin natur är sådan, eller som annars inte är ämnad för offentligheten eller för utomstående. Denna tystnadsplikt upphör inte då någon avgår från försvarsmaktens tjänst.

63 b §

Bisysslotillstånd beviljas av huvudstaben. Om sådan bisyssla som avses i 24 § 3 mom. statstjänstemannalagen skall tjänstemannen utan dröjsmål göra anmälan till den administrativa enhet där han tjänstgör.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988

Tills annat stadgas gäller beträffande avgångsåldern för värvade vad som bestämts av försvarsministeriet.

Vid besättande av tjänster för vilka ansökningstiden utgår före den 1 januari 1988 tillämpas de behörighetsvillkor som var i kraft vid utgången av ansökningstiden.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.