1010/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 3 och 5 §§ lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 4 punkten lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 januari 1987 (36/87), samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Med lantbruksföretagare avses i denna lag:


4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom medlem i ett familjeföretag; samt


5 §

En person anses vara medlem i ett familjeföretag i enlighet med vad som stadgas i 1 a § lagen om pension för lantbruksföretagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 76/87
Socialutsk. bet. 21/87
Stora utsk. bet. 94/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.