1006/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om temporär ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 59 § 2 mom. och 62 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 5 § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72) och 62 § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

3 §

En arbetsgivare skall, i enlighet med vad som därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift erlägga 3,90 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de normala avskrivningar, som en vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för den senaste beskattningen och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, är avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senaste beskattningen likväl 4,95 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av en sådan arbetsgivares ovan nämnda avskrivningar varit större än 300 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är avgiften 5,55 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Likväl uppbärs i folkpensionsavgift hos staten och dess inrättningar, landskapet Åland, de kommunala affärsverken, kommunerna och kommunalförbunden, den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,45 procent av det till en arbetstagare utbetalda, förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet.


5 §

Försäkringspremien är 1,80 penni för varje skattöre som vid kommunalbeskattningen har påförts den försäkrade.


59 §

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst sex procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen. Om intäkterna av folkpensionsförsäkringen, i vilka även inräknas prestationer i enlighet med 62 §, inte förslår härtill, betalas den bristande delen av statens medel. Dessutom skall staten betala ett sådant belopp till folkpensionsfonden att fondens betalningsberedskap vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad.


62 §

För de sammanlagda kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar svarar staten, kommunerna och folkpensionsanstalten.

En kommun skall till folkpensionsanstalten av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar betala 0,81 penni per skattöre av det sammanlagda antal skattören som i kommunen har påförts vid den ordinarie beskattningen året förut. Kommunen skall betala in 1/12 av ovan nämnda belopp på länsskatteverkets postgirokonto senast den 10 i varje kalendermånad. Angående betalning, debitering, återbetalning av prestation som betalts till ett för högt belopp eller utan grund, höjning av prestation, dröjsmålspåföljder, uppbörd, indrivning, redovisning och ändringssökande i fråga om kommunerna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och lagen om skatteuppbörd (611/78) stadgar om arbetsgivares socialskyddsavgift, med undantag för det anmälnings- och avdragsförfarande som stadgas i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar är 74,1 procent av det sammanlagda beloppet av de utbetalda tilläggsdelarna. Staten svarar för kostnaderna för tilläggsdelarna i den mån de inte täcks genom kommunens prestationer och pensionsanstaltens andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas år 1988 och 5 § 1 mom. vid beskattningen för år 1988. Stadgandena i 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till den 31 december 1988.

Regeringens proposition 99/87
Socialutsk. bet. 15/87
Stora utsk. bet. 61/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.