976/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 2 §, 10 § 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, 47 § 1 mom., 51 § 1 mom. samt 57 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag av den 9 mars 1979 (293/79), 10 § 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition sådan den lyder i lag av den 26 juni 1987 (585/87), 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1984 (979/84), 51 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 (512/77) samt 57 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1971 (776/71), som följer:

2 §

Befriade från att betala stämpelskatt är, utöver vad som stadgas nedan, staten och statsinrättningar, folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab, Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab och Finlands Bank samt i tjänsteangelägenheter statens myndigheter.

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:


3) att idka bankrörelse eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank 200 000 mark;

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag 39 000 mark;

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken Ab, hypoteksbank eller hypoteksförening eller för bildande av fondbolag i Finland 20 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank eller Postbanken Ab i utlandet 33 000 mark;

d) för affärsbank, Postbanken Ab eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 11 000 mark.

För beslut som utfärdas på grund av ansökan av en bank eller en annan penninginrättning och som angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen skall, utöver vad som stadgas ovan, i stämpelskatt betalas 660 mark för varje >sida på vilken beslutet trycks såväl i den finskspråkiga som i den svenskspråkiga författningssamlingen.


47 §

Då en skuldsedel och ett checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, en affärsbank, sparbank, hypoteksanstalt, försäkringsanstalt, pensionsanstalt, andelsbank, Postbanken Ab, en bankirrörelse, ett kreditaktiebolag eller till någon annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldsedeln eller avtalet, om stämpelskatt inte tidigare har betalts för dem till nedan stadgat belopp i samband med sökande av inteckning eller betalning, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje full mark till följande belopp:

1) då de har utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,6 procent om året; samt

2) då de har utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,6 procent.


51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, kommunal fond, affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken Ab, Finlands Hypoteksförening eller banken Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy för lån, som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Även fordringsbevis för ett sådant lån som en andelsbank utfärdar till andelsbankernas säkerhetsfond eller till Andelsbankernas Centralbank Ab eller en sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller till Sparbankernas Centralaktiebank eller som en affärsbank eller Postbanken Ab utfärdar till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, är befriat från stämpelskatt. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet av folkpensionsanstaltens medel, över lån som beviljats enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/77), över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) samt över lån som beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel befriade från stämpelskatt.


57 §

Överlåtelse av värdepapper är fri från stämpelskatt, om finska staten, folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab eller Finlands Bank är köpare eller säljare och överlåtelsen i sistnämnda fall sker för bankens egen eller statens räkning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.