968/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt 3 §, 6 § 1 och 2 mom. samt 10 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 och 10 §§ i lag av den 19 december 1986 (973/86), 6 § 1 mom. i lag av den 29 november 1985 (892/85) och 6 § 2 mom. i lag av den 21 december 1984 (894/84), samt

fogas till lagen som bilaga en skattetabell som följer:

3 §

Utjämningsskatt skall betalas enligt den skattetabell som utgör bilaga till lagen.

6 §

Råvaror, produktionsförnödenheter och investeringsvaror som skall användas av industrin är befriade från utjämningsskatt, om skattefriheten inte medför olägenhet för den inhemska produktionen. Tullstyrelsen avgör på ansökan om en vara skall anses vara sådan att för den kan beviljas befrielse från utjämningsskatt på ovan nämnda grunder. Importören skall göra ansökan inom två år räknat från förtullningsdagen för varan. Tullstyrelsen fastställer också en förteckning över de varor som på ovan nämnda grunder beviljas befrielse från utjämningsskatt utan ansökan.

En vara anses vara avsedd för användning inom industrin, om den kommer att användas i produktionsverksamhet som hänförs till huvudklass brytning av mineraliska produkter, tillverkningsindustri eller energi- och vattenförsörjning enligt den näringsgrensindelning som Statistikcentralen har fastställt, med undantag av förvaltnings-, upplagrings-, distributions- och transportverksamhet.


10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Den skall tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den dag då lagen träder i kraft eller därefter, dock före den 1 januari 1989.


Stadgandena i 3 och 10 §§ samt skattetabellen träder i kraft den 1 januari 1988. Lagens 6 § träder i kraft den 1 oktober 1988 och tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den 1 oktober 1988 eller därefter.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.