957/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om temporär ändring av 2 § lagen om begränsning av rätten att vid beskattningen avdraga ränta på gäld

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 2 § 1 mom. lagen den 20 december 1974 om begränsning av rätten att vid beskattningen avdraga ränta på gäld, sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (73/83), som följer:

2 §

En skattskyldig har rätt att från sin skattepliktiga inkomst avdra räntorna på gäld som hänför sig till näringsverksamhet, gårdsbruk och annan förvärvsverksamhet. Vid kommunalbeskattningen får dock räntor på gäld som hänför sig till inkomsten från en viss förvärvskälla avdras endast från inkomsterna från denna förvärvskälla. Den skattskyldige eller, då det är fråga om makar på vilka tillämpas stadgandena om makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74), makarna tillsammans har dessutom rätt att avdra räntor på gäld till ett sammanlagt belopp av högst 25 000 mark, i vilket belopp utöver de räntor på gäld, som föranletts av anskaffning och grundförbättring av egen eller familjens stadigvarande bostad, får ingå högst 10 000 mark i andra räntor. Av det sammanlagda beloppet av räntor på gäld för en skattskyldig fysisk person eller skattskyldiga makar och ett oskiftat dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig är dock endast den del som överstiger 600 mark avdragbar. När de ovan nämnda avdragbara räntornas högsta belopp beräknas, beaktas även den del av räntorna som inte avdras till följd av självriskandelen. Vid beräkningen av det avdragbara beloppet av räntor på gäld som hänför sig till förvärvsverksamhet eller annan fastighet än bostaden för den skattskyldige eller hans familj samt räntor på studielån som avses i lagen om studiestöd (28/72) beaktas inte den ovan nämnda självriskandelen på 600 mark. Då stadgandena om självriskandelen tillämpas, avdras inte i första hand andra räntor än räntor på gäld för anskaffning och grundförbättring av stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans familj. Av räntor som betalts av makar avdras i ovan nämnd ordning inte i första hand räntorna i fråga om den make vars sammanlagda förvärvsinkomster är mindre, om inte makarna har krävt annat. Räntor på gäld, som upptagits för anskaffning av egendom som är skattefri enligt någon speciallag, är inte avdragsgilla vid beskattningen. Vad som ovan stadgas om räntor gäller även index- och kursförluster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den skall tillämpas vid beskattningen för år 1988.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.