937/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72) 2 § 4 och 5 mom. samt 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 12 januari 1973 (40/73), 6 § 3-6 mom., sådana de lyder i lag av den 12 september 1975 (735/75), och 7-9 a §§, sådana de lyder, 7 och 8 §§ i lag av den 17 september 1982 (678/82) samt 9 och 9 a §§ i lag av den 18 juni 1980 (475/80).

2 §

Denna lag träder i fråga om 6 § 1 och 3-6 mom. lagen om arbetarskyddsförvaltningen i kraft den 1 januari 1988. I övrigt träder lagen i kraft den 1 december 1988. De uppgifter som innan denna lag träder i kraft enligt stadganden eller bestämmelser har ankommit på de lokala arbetarskyddsmyndigheterna överförs räknat från den sistnämnda dagen på arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer.

Innehavarna av arbetarskyddsinspektörstjänster i kommunerna eller vid kommunalförbund, som har inrättats för uppgifter om vilka stadgas i folkhälsolagen (66/72), kan med sitt samtycke utnämnas och överföras till lämpliga motsvarande tjänster inom den statliga arbetarskyddsförvaltningen på tjänsteinnehavarens tjänstgöringsort utan att tjänsterna ledigförklaras. I fråga om anställningsvillkoren för en tjänsteman som utnämnts på detta sätt gäller vad som därom överenskommits genom statens tjänstekollektivavtal.

Kommunerna och kommunalförbunden för folkhälsoarbetet är skyldiga att till utgången av år 1990 för tjänstemän, som på ovan angivet sätt har utnämnts till innehavare av statliga tjänster, anvisa lämpliga byrålokaliteter och behövlig kontorsservice mot gängse ersättning som staten betalar i enlighet med vad som avtalas särskilt, om inte staten tidigare har anskaffat byrålokaliteter på något annat sätt.

Om anläggningstillgångar, som har stått till arbetarskyddsinspektörernas förfogande, såsom överflödiga blir kvar hos kommuner eller kommunalförbund för folkhälsoarbetet, skall staten köpa dem till gängse värde, minskat med de statsandelar eller övriga statliga understöd som eventuellt har utbetalts.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.