936/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om ändring av 15 och 83 §§ sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 83 § 3 punkten samt

fogas till 15 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till 83 § ett nytt 2 mom. som följer:

15 §
Allmänt stadgande om arbetsgivares skyldigheter

Vad som i 3 mom. stadgas om opartiskt bemötande av arbetstagare skall tillämpas också då någon anställs i arbete.


83 §
Straffstadganden som gäller arbetsgivaren

En arbetsgivare eller företrädare för denne som bryter mot 15 § 3 eller 4 mom. skall för brott mot diskrimineringsförbudet i sjömanslagen dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.