935/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om ändring av 17 och 54 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 54 § och

fogas till 17 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

17 §
Allmänt stadgande om arbetsgivares skyldigheter

Vad som i 3 mom. stadgas om opartiskt bemötande av arbetstagare skall tillämpas också då någon anställs i arbete.


54 §
Straffstadganden

En arbetsgivare som bryter mot 26 § 1 mom., 47 eller 52 § eller 53 § 2 mom. skall för överträdelse av stadgandena i lagen om arbetsavtal dömas till böter.

En arbetsgivare som bryter mot 17 § 3 eller 4 mom. skall för brott mot diskrimineringsförbudet i lagen om arbetsavtal dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.