929/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 12 § 1 mom. 16 punkten, 26 §, 33 § 1 mom. 8 punkten, 35 § 11 punkten samt 37 och 39 §§,

av dessa lagrum 33 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 17 juni 1966 (360/66) och 35 § 11 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 februari 1970 (163/70),

ändras 10 §, det inledande stycket i 12 § 1 mom., 12 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten samt 2 mom., 19 § 1 mom. 15, 21 och 22 punkten samt 2 mom., rubriken för 4 kap., 27-29 §§, 30 § 1 mom. samt 38 och 40-43 §§,

av dessa lagrum 12 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 29 augusti 1986 (644/86), 19 § 1 mom. 15 punkten sådan den lyder i förordning av den 21 oktober 1977 (742/77), 19 § 1 mom. 21 och 22 punkten sådana de lyder i förordning av den 27 februari 1970 (163/70), 19 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 januari 1986 (25/86), 27 och 29 §§ samt 30 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 17 juni 1966 och 28 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 17 juni 1966 och den 17 januari 1986, samt

fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 27 februari 1970, den 21 oktober 1977 och den 17 januari 1986, en ny 23 punkt som följer:

10 §

Om tjänstemännen vid statsrådet och deras åligganden stadgas nedan.

12 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde skall handläggas de ärenden som i statsrådet avgörs av republikens president. Vid allmänt sammanträde skall likaså handläggas de beslut av statsrådet som skall publiceras i författningssamlingen samt följande ärenden, som avgörs av statsrådet:

1) utnämningsärenden, som enligt gällande stadganden ankommer på statsrådet, samt besvär över tjänsteförslag i de utnämningsärenden som avgörs av republikens president, om inte besvären skall handläggas av högsta domstolen eller universitetets kansler, liksom även frågor om uppskov tills vidare med att besätta en tjänst vars innehavare utnämns av republikens president eller statsrådet, såvida vederbörande ministerium har gjort framställning därom, samt om rätt för innehavaren av en sådan tjänst att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder;


3) beviljande av annan tjänstledighet än sådan som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), då det är fråga om tjänstledighet för längre tid än ett år för de tjänstemän som utnämns av republikens president, samt beslut om anställning av någon att sköta här avsedda tjänster interimistiskt för längre tid än ett år eller beslut om skötseln av dessa tjänster under tjänstledighet som varar längre än ett år, såvida inte avgörandet av dessa ärenden stadgats ankomma på ett ministerium eller annan myndighet;


6) fastställande av medicinaltaxa;


Ovan i 15 punkten nämnda ärenden skall handläggas i närvaro av justitieministern.

19 §

Finansministeriet handlägger ärenden angående:


15) den hos staten och statsunderstödda institutioner anställda personalens avlöning och allmän reglering av denna personals pension, arbetstid och semester, till den del regleringen av arbetstider och semestrar inte faller inom något annat ministeriums verksamhetsområde, samt lagring av uppgifter om personal i statens tjänst, statstjänstemäns allmänna tjänstemannarättsliga ställning och allmän reglering av statens personalpolitik i övrigt;


21) automatisk databehandling;

22) allmän tillsyn över statens kommitter och frågor som gäller kommittkostnader; samt

23) allmänna föreskrifter och anvisningar om de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87).

Under finansministeriet lyder:

bankinspektionen, myntverket i Finland, tullstyrelsen, byggnadsstyrelsen, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, ekonomiska planeringscentralen, statens förplägnadscentral, statistikcentralen, statens tryckericentral, statens datamaskincentral samt Statens utvecklingscentral.

4 kap.

Statsrådets tjänstemän och deras åligganden

27 §

Vid varje ministerium finns, i enlighet med vad som stadgas särskilt, en kanslichef eller en statssekreterare samt understatssekreterare, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, byråchefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän, äldre och yngre regeringssekreterare samt andra tjänstemän.

28 §

Kanslicheferna, statssekreterarna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna och andra tjänstemän som är högre än en byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsterna har ledigförklarats.

Byråcheferna och tjänstemän som motsvarar byråcheferna samt regeringsråd, budgetråd, finansråd, byggnadsråd, undervisningsråd, högskoleråd, biblioteksråd, kulturråd, utvecklingssamarbetsråd och regeringssekretetare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet, om inte annat stadgas särskilt.

Sådana konsultativa tjänstemän som inte utnämns av republikens president samt lagstiftningsråden utnämns av statsrådet, om inte annat stadgas särskilt.

Andra tjänstemän vid ett ministerium utnämns av ministeriet.

29 §

Behörighetsvillkor är, om inte annat stadgas särskilt:

1) för kanslichef, statssekreterare, understatssekreterare, avdelningschef och biträdande avdelningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

2) för byråchef och konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högre högskoleexamen; samt

3) för regeringsråd och regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

Angående behörighetsvillkoren för andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän stadgas särskilt.

30 §

Föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde är de tjänstemän vid ministerierna som utnämns av republikens president.


38 §

Registratorerna vid ministerierna skall ta emot och diarieföra till ministeriet inkommande brev och andra handlingar samt utfärda och bestyrka avskrifter av handlingar som förvaras i ministeriet. Registratorn sköter även utgivningen och avsändningen av expeditioner samt omhänderhar ministeriets arkiv, om inte annat bestäms.

40 §

Tjänstemännens åligganden bestäms närmare i förordningarna om de olika ministerierna och i arbetsordningar.

41 §

En tjänsteman som med stöd av 30 eller 31 § är föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller i ett ministerium åtalas för tjänstefel inför Helsingfors hovrätt.

42 §

En tjänsteman beviljas tjänstledighet av vederbörande ministerium.

Annan tjänstledighet än sådan som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), beviljas dock av statsrådet då fråga är om tjänstledighet för längre tid än ett år för sådana tjänstemän vid ett ministerium som utnämns av republikens president.

43 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar vederbörande ministerium.

Om anställning av någon att sköta en tjänst vid ett ministerium interimistiskt för längre tid än ett år då tjänsten är vakant och om skötseln av en tjänst vid ett ministerium under tjänstledighet som varar längre än ett år beslutar dock statsrådet, om republikens president är utnämnande myndighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Vid besättande av tjänster för vilka ansökningstiden utgår före den 1 januari 1988 tillämpas de behörighetsvillkor som var i kraft vid utgången av ansökningstiden.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.