926/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1987

Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finansministeriet har med stöd av 45 § 6 mom. och 46 § 3 mom. lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader:

1. Allmänna bestämmelser

1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden användes följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 20 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager- och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

2. Bostadsbyggnader
2.1. Småhus
4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 1 870 mk/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 495 mk/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960-1969, är grundvärdet av arealen 1 690 mk/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:
- över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 3,20 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2)
- över 120 m2 nedsättning, mk/m2 192
2) Byggnaden saknar:
mk/m2
- vattenledning och avlopp nedsättning 121
- centralvärme ,, 137
- elektricitet ,, 73
6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 640 mk/m2.

2.2. Bostadshöghus
7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 1 870 mk/m2. Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 495 mk/m2. Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnaden har hiss:
tilläggsvärde, mk/m2 80
2) Byggnadens areal per lägenhet är:
- över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 4,80 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)
- över 120 m2 nedsättning, mk/m2 192
3) Byggnadens våningsantal källaren medräknad är:
mk/m2 - 3 våningar tilläggsvärde 98
- 4 ,, ,, 48
- 5 ,, ,, 0
- 6 ,, nedsättning 48
- 7 ,, ,, 98
- 8 ,, eller flera ,, 145
2.3. Fritidsbostäder
9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 1 495 mk/m2. Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:
- över 10 m2 men högst 70 m2 från grundvärdet avdrages 9,80 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2)
- över 70 m2 nedsättning, mk/m2 588
2) Byggnaden är vinterbonad:
tilläggsvärde, mk/m2 125
3) Byggnaden har veranda:
tilläggsvärde per verandakvadratmeter, mk 250
11 §

Har byggnaden elektricitet höjs dess värde med 1 000 mk ökat med 21 mk för varje arealkvadratmeter. Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

- avlopp 1 500 mk
- vattenledning 1 900 ,,
- WC 2 500 ,,
- bastu 2 500 ,,
12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

2.4. Ekonomi- eller garagebyggnader
13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad. Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 1 210 mk/m2. Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 635 mk/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 490 mk/m2.

3. Kontorsbyggnader
14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 2 580 mk/m2. Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är: - över 3,2 m men högst 3,5 m grundvärdet ökas med 53 mk för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)
- över 3,5 m tilläggsvärde, mk/m2 318
2) Byggnadens form:
mk/m2
- samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader, nedsättning 267
- byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna 0
- byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar, tilläggsvärde 137
3) Lager- och parkeringsutrymmen:
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal, nedsättning 162
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal 0
- mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen, tilläggsvärde 107
4) Hissar:
- i byggnaden finns inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal, nedsättning 210
- hisstrummornas sammanlagda areal utgör över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal 0
- hisstrummornas sammanlagda areal överstiger 1 % av byggnadens areal, tilläggsvärde 324
5) Luftkonditionering: - i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft, nedsättning 210
- i byggnaden finns maskinell insugning och utblåsning av luft 0
- utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning, tilläggsvärde 267

4. Butiksbyggnader

16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 800 mk/m3. Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

colspan=2>1) Byggnadens volym är: - över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 9,80 mk för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3) överskrides
- över 2 500 m3 men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 9,80 mk för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 1,25 mk för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 270
2) Källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal:
- över 20 % men högst 40 % från grundvärdet avdrages 4,10 mk för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %)
- över 40 % nedsättning, mk/m3 82
3) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:
- minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 6,40 mk för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides
- över 6,2 m nedsättning, mk/m3 204 4) Byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad:
tilläggsvärde, mk/m3 64

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 620 mk/m3. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

5. Industribyggnader
18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 310 mk/m3. Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:
- över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 16,00 mk för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides
- över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 16,00 mk för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 8,00 mk för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides
- över 8,8 m nedsättning, mk/m3 112
2) Uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:
mk/m3
- byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen, nedsättning 89
- i byggnaden finns ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd, nedsättning 57
- byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem, tilläggsvärde 55
3) Luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:
mk/m3
- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal, nedsättning 57
- i byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer är 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- i byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem, tilläggsvärde 55
4) Byggnaden har minst tre våningar:
tilläggsvärde, mk/m3 48
5) Volymen är i en byggnad med minst tre våningar:
- över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 9,80 mk för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen (5 000 m3) överskrides
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 49
6. Övriga byggnader och konstruktioner
20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4-19 §§ eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

7. Ikraftträdande
22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 2 december 1987

Finansminister
Erkki Liikanen

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.