876/1987

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1987

Finansministeriets beslut om grunder för värdet av vissa förmåner, som hör till lantbrukslägenhet

Finansministeriet har med stöd av 45 § 4 mom. lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt (1043/74) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för strömfall eller del i strömfall, stenbrott och grustäkt och annan sådan förmån, som hör till lantbrukslägenhet:

1 §

Strömfallets gängse värde bestämmes på grund av värdet av dess vattenkraft. Vattenkraftens värde fastställes enligt enahanda grunder såväl i fråga om utbyggda som i fråga om icke utbyggda strömfall. Som beräkningsgrund för vattenkraftens värde anses strömfallets på basen av medelvattenföring beräknade effekt i kilowatt. På strömfallseffektens storlek inverkar fallhöjden och vattenföringen. Dess beskattningsbara effekt erhålles med tillhjälp av dessa faktorer ur följande formel:

N = 8.2 × MQ × h, där N är den beskattningsbara effekten i kilowatt, MQ är medelvattenföringen i kubikmeter i sekunden, h är totalfallhöjden i meter vid medelvattenstånd och 8.2 är en koefficient.

Enligt denna formel beräknas strömfallets beskattningsbara effekt för alla de strömfall, vilkas fallhöjd är minst tre meter eller vilka kan förenas till en serie strömfall, som kan utbyggas och har en fallhöjd av minst tre meter.

Då strömfallets beskattningsbara effekt har fastställts på detta sätt, skall för den i kilowatt beräknade effekten fastställas gängse pris för utredning av fallets beskattningsvärde. På vattenkraftens pris inverkar följande huvudfaktorer, som skall beaktas vid beskattningen:

a) strömfallets läge, b) vattenföringens naturliga jämnhet, c) fallhöjden samt d) fallets utbyggnadstid.

a) På grund av strömfallets läge fastställes ett grundvärde för effekten. Detta grundvärde är i olika vattendrag vid beskattningen för år 1987 per kilowatt, i mark, följande:

mk/kw
1. Kemi älvs vattendrag: Den mellan sammanflödet av Luiro och Kitinen samt havet belägna delen av Kemi älv, den mellan Lainionjoki inflöde och Kemi älv belägna delen av Ounasjoki samt Jumiskonjoki och Raudanjoki;
Ijo älvs vattendrag: Den mellan Taivalkoski (medräknad) och havet belägna delen av Ijo älv 54,00
2. Ule älvs vattendrag 71,50
3. norr om Ule älvs vattendrag belägna delen av norra Finland med undantag av område, som nämnes i 1 punkten 42,50
4. Pielinen vattenleds vattendragsområde 86,00
5. andra vattendrag än de i 1-4 punkterna nämnda 107,00

Detta grundvärde avser att utgöra en utgångspunkt vid fastställandet av vattenkraftens beskattningsvärde.

b) Strömfallets naturliga vattenföring växlar avsevärt under olika tider, och växlingarnas storlek är bestämmande för vattenkraftens värde. Vid bedömandet av växlingarna användes som jämförelsepunkter medelvattenföringen och den vattenföring, som har 75 %:s varaktighet (i medeltal under 9 månader av året erhålles minst en vattenföring av nämnda storlek). Då proportionstalet för den vattenföring som har 75 %:s varaktighet, och medelvattenföringen växlar, förändras vattenkraftens beskattningsvärde beräknat i procent av ovan nämnda grundvärde på följande sätt:

1.00 100 %
0.90 99 %
0.80 96 %
0.70 91 %
0.60 84 %
0.50 75 %
0.40 64 %
0.30 51 %
0.20 36 %
0.10 19 %

Mellanvärdena fastställes proportionellt.

c) Understiger fallhöjden i strömfall eller serie av sådana, som skall förenas till ett fall, som kan utbyggas 7 meter eller överstiger 20 meter, inverkar detta på vattenkraftens värde. På grund därav skall detta värde vid beskattningen nedsättas i fråga om fall, som är mindre än 7 meter, och höjas i fråga om fall, som är större än 20 meter, enligt följande tabeller:

Fallhöjd i meter Sänkning i % av grundvärdet Fallhöjd i meter Höjning i % av grundvärdet
7 0 20 0
6 15 40 12.5
5 35 60 25
4 55 80 37.5
3 80 100 50

Mellanvärdena fastställes proportionellt.

De på ovan redogjort sätt uträknade nedsättnings- eller förhöjningsprocenttalen beaktas såsom avdrag eller tillägg till det enligt punkt b uträknade procenttalet.

d) På strömfallens värde inverkar forsens utbyggnadstid, och beaktas denna vid beskattningen på sätt, som framgår av följande tabell:

Strömfallets utbyggnadsskede Beskattningsvärde av utbyggd vattenkrafts beskattningsvärde
Före byggnadsarbetenas påbörjande 40 %
Under byggnadstiden 70 %
Efter det första maskineriets igångsättande 100 %

Exempel på värdering av vattenkraftens beskattningsvärde:

Läge: område 4 
Medelvattenföring MQ = 100 m3/s 
Totalfallhöjd vid medelvattenstånd = 6 m 
75 %:s vattenföring Q75 = 44 m3/s 
Kraftverk under byggnad.

Beskattningsbar effekt: N = 8.2 100 × 6 = 4 920 kw.

Punkt a) Vattenkraftens grundvärde: 86 mk/kw.

Punkt b) Q75/MQ = 44/100 = 0.44, vattenkraftens värde 68.4 % av grundvärdet.

Punkt c) Fallhöjd 6 m, nedsättning 15 % av grundvärdet.

Den utbyggda vattenkraftens beskattningsvärde 53.4 % av grundvärdet.

Punkt d) Den under utbyggnad befintliga vattenkraftens beskattningsvärde är 70 %

av det föregående eller 70/100 × 53.4 = 37.4 % av grundvärdet.

Beskattningsvärde: 37.4/100 × 86 = 32.16 mk/kw.

Strömfallets beskattningsvärde: 4 920 × 32.16 = 158 227 mk.

2 §

Stenbrott, grus-, ler- och torvtäkt eller annan förmån, som nyttjas för annat än för gårdsbrukets eget behov, samt annat än i 1 punkten avsett vattenområde eller annan än där avsedd rätt till vattenområde värderas till det kapitalvärde förmånen på basen av den årliga nettoinkomsten av densamma, den tid förmånen sannolikt kan utnyttjas, och 8 procents räntesats beräknas ha vid utgången av skatteåret.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 25 november 1987.

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.