857/1987

Given i Helsingfors den 20 november 1987

Lag om ändring av lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) 1 § 1 och 4 mom., 3 § 1 mom. e-punkten, 6 § 1 mom., 9 § 1 mom., 13 § 1 mom. a-punkten, 17 § 1 och 2 mom., 21 § 1 mom. a-punkten, 22 § 1 mom. och 55 b §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. e-punkten sådan den lyder i lag av den 25 november 1977 (841/77), 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1974 (1064/74), 13 § 1 mom. a-punkten, 17 § 2 mom., 21 § 1 mom. a-punkten och 22 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 juli 1976 (608/76), 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 8 juni 1979 (523/79) och 55 b § sådan den lyder i lag av den 16 januari 1987 (6/87), samt

fogas till lagen nya 1 a, 14 a och 17 a §§ som följer:

1 §

Till staten skall betalas omsättningsskatt på sådan försäljning av vara och teletjänst som sker i form av rörelse samt på import av vara enligt vad som stadgas i denna lag.


På försäljning av vara till utlandet betalas inte skatt. Såsom skattefri försäljning av teletjänst till utlandet anses endast användning av telenätet i inkommande trafik och transittrafik.


1 a §

Såsom försäljning av teletjänst anses tillhandahållande av telefon-, telegraf-, dataöverförings- och annan dylik tjänst samt annan till televerksamheten hörande tjänst mot ersättning. Såsom försäljning av teletjänst anses inte bedrivande av rundradioverksamhet.

3 §

Skattefri är försäljning och import av följande varor:


e) luftfartyg samt sådana fartyg vars största skrovlängd är minst 10 meter, med undantag av fartyg som till konstruktionen huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportbruk;


6 §

Skyldig att betala skatt är den som bedriver i 1 § nämnd rörelse. Skyldig att betala skatt på försäljning av annan teletjänst än dataöverföringstjänst är dock endast post- och televerket samt andra som bedriver televerksamhet med koncession. Post- och televerket är skyldigt att betala skatt även på sådan försäljning, uthyrning och tillverkning av vara som ansluter sig till telefunktionen samt på arbetsprestationer som hänför sig till vara och som anges i 1 § 3 mom.


9 §

Staten och dess inrättningar är inte skattskyldiga, frånsett vad som stadgas i 6 §. Genom förordning stadgas om skattskyldighet för sådan statlig inrättning som drivs enligt företagsekonomiska principer och som idkar i 1 § nämnd rörelse. Finlands Bank är skattskyldig i fråga om import och försäljning av ädla metaller.


13 §

Skattskyldig erlägger skatt:

a) på försäljning av vara och teletjänst; samt


14 a §

Den som tillhandahåller skattepliktiga teletjänster anses i sin televerksamhet till försäljning anskaffa telefon, växel eller annan telenätkopplad teleterminalutrustning samt telefonkatalog eller annan vara eller skattepliktig teletjänst, om varan eller teletjänsten i samband med televerksamheten skall ställas till kundens förfogande sådan den är eller för direkt användning i samband med televerksamheten.

17 §

När försäljningens beskattningsvärde beräknas, anses grunden utgöras av försäljningspriset och hyresavgiften för varan eller teletjänsten samt ersättningen för arbetsprestationen, mot skatten svarande tillägg medräknat, och då en vara tas i bruk för annat ändamål än försäljning, varans inköpspris eller, om varans gängse försäljningspris är lägre än detta, sistnämnda pris eller, om det är fråga om en vara som den skattskyldige tillverkat, 80 procent av varans gängse försäljningspris. Då en skattskyldig som bedriver i 1 § 2 mom. nämnd servering använder en måltid som han tillrett för annat ändamål än försäljning, anses försäljningens beskattningsvärde likväl utgöras av det penningvärde av förmån av kost som fastställts för förskottsinnehållning.

När försäljningens beskattningsvärde beräknas, får den skattskyldige avdra inköpspriset för en vara som är avsedd att användas till försäljning och som han anskaffat såsom skattepliktig av någon annan skattskyldig eller som han själv infört till landet såsom skattepliktig. Vidare får den som tillhandahåller skattepliktiga teletjänster avdra inköpspriset för en sådan teletjänst som är avsedd att användas till försäljning och anskaffats såsom skattepliktig från någon annan skattskyldig.


17 a §

Såsom ersättning för teletjänst anses även sådan för arbetsprestation på telenät, hörande till den som tillhandahåller skattepliktiga teletjänster, uppburen ersättning, sådant installations- eller underhållsarvode samt sådan grundavgift, avgift för katalogtext eller annan ersättning, som i denna verksamhet uppbärs såsom en från den egentliga teletjänstavgiften fristående post. Såsom ersättning för teletjänst anses inte poster vilka influtit såsom aktie- eller andelskapital och annan kapitalplacering, ej heller uppburna anslutningsavgifter som återbärs till betalaren eller medför förmåner som betalaren har rätt att överföra på tredje person.

21 §

Skatten beräknas per kalendermånad:

a) på grund av de fakturerade eller andra debiterade belopp för vilka den skattskyldige under månaden debiterat köpare eller kund för levererad vara eller tillhandahållen teletjänst eller, om fakturering eller annan debitering inte används, på grund av försäljningspriser, hyror eller ersättningar för arbetsprestationer som under månaden influtit till den skattskyldige för levererad vara eller tillhandahållen teletjänst;


22 §

I 17 § 2 mom. och i 18 § stadgade avdrag får göras för den kalendermånad, under vilken den till avdrag berättigade debiterats för levererad vara eller tillhandahållen teletjänst, samt i 19 § stadgat avdrag för den kalendermånad, under vilken inköpsgottgörelse, återbäring av överskott eller års-, omsättnings- eller kontantköpsrabatt beviljats eller kreditförlust uppstått. För importerad vara får avdrag enligt 17 § 2 mom. eller 18 § göras för den kalendermånad under vilken varan förtullats.


55 b §

Uppgår det skattebelopp som på det sätt som stadgas i detta kapitel har fastställts för kalenderåret, minskat med beloppet av de skatter som eventuellt har fastställts för restitution, till högst 3 000 mark, återbärs den betalda skatten till den skattskyldige, om han är en fysisk person. Överstiger det skattebelopp som för kalenderåret har uträknats på ovan nämnt sätt 3 000 mark, men inte 4 940 mark, återbetalas den del av skatten som erhålls då från 5 000 mark avdras den uträknade skatten och den på detta sätt erhållna skillnaden multipliceras med 1,5.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Lagen tillämpas när en teletjänst har tillhandahållits, en såld vara levererats, en vara tagits i bruk för annat ändamål än försäljning eller utlämnats från tullkontroll den dag lagen träder i kraft eller därefter, eller om hyresavgift har debiterats för den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Har en varuleverans eller en arbetsprestation inte slutförts då lagen träder i kraft, tillämpas lagen endast på de varor som levereras till monteringsplatsen den dag då denna lag träder i kraft eller därefter samt på den del av arbetsprestationen som utförs nämnda dag eller därefter.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen den 19 december 1986 om temporär ändring av lagen angående omsättningsskatt (962/86) skall den som tillhandahåller skattepliktiga teletjänster och som vid utgången av den 31 december 1987 i sin besittning har varor som anskaffats för försäljning, varken betala skatt för dessa varor, som om de skulle ha tagits i bruk för annat ändamål än försäljning, eller uppgöra inventarieförteckning för detta ändamål. Den som tillhandahåller skattepliktiga teletjänster och som vid utgången av den 31 december 1987 inte slutfört varuleverans eller arbetsprestation, är inte heller skyldig att uppgöra inventarieförteckning.

Regeringens proposition 59/87
Statsutsk. bet. 19/87
Stora utsk. bet. 33/87

Helsingfors den 20 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.