848/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Förordning om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73) och 64 § luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64):

1 §

För besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat uppbärs avgifter till staten i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

Kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att för egen räkning uppbära avgifter för kontrollflygningar i enlighet med vad som stadgas i 7 §.

2 §

För besiktning av luftfartyg uppbärs periodavgifter, avgifter för första besiktning och kostnadsersättningar i enlighet med 3, 4 och 6 §§.

3 §

Periodavgift uppbärs för en period som i fråga om flygverksamhet i förvärvssyfte är ett kalenderår och i fråga om privat flygverksamhet två kalenderår. Periodavgifterna är följande:

1) för motorflygplan och helikopter, då den största tillåtna startvikten är:

högst 700 kg 280 mk
701- 1 000 kg 480 mk
1 001- 2 000 kg 700 mk
2 001- 3 000 kg 900 mk
3 001- 5 700 kg 1 120 mk
5 701-20 000 kg 1 680 mk
över 20 000 kg 4 420 mk

samt ytterligare 380 mark för varje begynnande 10 000-tal kilogram med vilket den största tillåtna startvikten överstiger 30 000 kilogram

2) för motorsegelflygplan 200 mk
3) för segelflygplan 170 mk
4) för andra än ovan nämnda luftfartyg 150 mk

Periodavgift uppbärs för de betalningsperioder som följer på den i 4 § nämnda första besiktningen.

4 §

Vid första besiktning i anslutning till typgranskning eller importgranskning av ett luftfartyg av en ny typ uppbärs i 3 § nämnda avgifter höjda med 50 procent. Dessutom uppbärs för de utbildningskostnader som åtgärden medför för staten en ersättning som kan utkrävas i förskott hos den som anhåller om granskning. Till de utbildningskostnader som avses här räknas färdkostnader, dagtraktamenten och logiersättningar med anledning av utbildningskursen för den inspektör som skall utbildas, samt de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

5 §

För kontrollflygningar som krävs för beviljande eller förnyande av luftfartscertifikat eller behörighet uppbärs varje gång följande avgifter:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 660 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 560 mk

Ersättning för de kostnader för typutbildning av kontrollflygare som åsamkats staten genom import av en ny maskintyp skall betalas av importören och kan i förskott utkrävas hos denne. Till de utbildningskostnader som avses här räknas färdkostnader, dagtraktamenten och logiersättningar med anledning av utbildningskursen för den inspektör som skall utbildas samt de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

6 §

För besiktning och kontrollflygning som sker utomlands uppbärs dessutom gottgörelse för vad staten betalt i färdkostnadsersättningar, dagtraktamenten och logiersättningar. Gottgörelsen kan i förskott utkrävas hos sökanden.

7 §

En kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att uppbära i 5 § nämnda avgifter som följer:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 320 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 280 mk

Kontrollflygaren har dessutom rätt till ersättning för resekostnader i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller om resekostnadsersättning till statens tjänstemän.

8 §

Genomförs en ny kontrollflygning på grund av att den föregående kontrollflygningen underkänts, utgör avgiften 50 procent av de i 5 och 7 §§ nämnda beloppen.

9 §

De avgifter som avses i 3-8 §§ uppbärs oberoende av besiktningens eller kontrollflygningens resultat.

10 §

För flygcertifikat som beviljas av luftfartsstyrelsen uppbärs följande avgifter:

1) första luftfartscertifikat för flygverksamhet i förvärvssyfte och eventuell behörighet som hänför sig härtill 570 mk
2) första luftfartscertifikat i annat fall och eventuell behörighet som hänför sig härtill 380 mk
3) förnyande av luftfartscertifikat jämte eventuella ändringar eller införande av separata ändringar 110 mk
11 §

Luftfartsstyrelsen uppbär de avgifter som med stöd av denna förordning skall betalas till staten.

12 §

Periodavgifter för besiktningar av uppbärs hos den som den första dagen i betalningsmånaden finns angiven i luftfartygsregistret såsom luftfartygets ägare eller innehavare. Betalningsmånaden bestäms på basis av den sista siffran i luftfartygets registernummer enligt följande:

nummer betalningsmånad
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 maj
6 juni
7 juli
8 augusti
9 september
0 oktober

För luftfartyg som begagnas i flygverksamhet i förvärvssyfte uppbärs periodavgifterna en gång per kalenderår, och för luftfartyg som begagnas i privat flygverksamhet en gång per två år under det senare kalenderåret i den betalningsmånad som anges ovan. Vid första besiktning av ett luftfartyg som skall införas i luftfartygsregistret uppbärs avgiften i samband med den första besiktningen. Härvid sänks avgiften för den period som följer efter året för den första besiktningen, i samma mån som besiktningsperioden efter den första besiktningen täcker denna betalningsperiod.

13 §

Avgifterna för kontrollflygningar uppbärs för varje flygning särskilt.

Avgift för flygcertifikat uppbärs då certifikatet överlämnas till mottagaren, om inte luftfartsstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat.

14 §

Ett luftfartyg som inte begagnas eller har begagnats i flygverksamhet under hela betalningsperioden kan av luftfartsstyrelsen på ansökan befrias från periodavgiften.

15 §

Luftfartsstyrelsens räkning skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen per post eller på annat sätt har tillställts betalaren. En räkning som sänds per post anses ha tillställts betalaren den sjunde dagen efter den då räkningen postades. Om betalning inte erläggs inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

För luftfartsstyrelsen avsedd, genom post- eller bankgiro i Finland erlagd betalning anses verkställd då inbetalaren erhåller kvitto över kreditering av luftfartsstyrelsens konto eller då betalarens konto debiterats med gireringsbeloppet.

16 §

I denna förordning nämnda avgifter får utsökas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

17 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av trafikministeriet.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 10 oktober 1986 om avgifter som uppbärs för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat (727/86).

19 §

En periodavgift som bestäms efter det denna förordning trätt i kraft skall sänkas i samma mån som den täcker betalningsperioden för den avgift som bestäms.

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.