820/1987

Given i Helsingfors den 6 november 1987

Äktenskapsförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87), och 16 § lagen den 13 juni 1929 angående införande av äktenskapslagen (235/29):

1 kap.

Prövning av hinder mot äktenskap

1 §

Har den som prövar hinder mot äktenskap inte tillgång till befolkningsregisteruppgifterna om en förlovad när hindersprövning begärs, skall den förlovade ge honom ett intyg för prövning av hinder mot det tillämnade äktenskapet. Detta intyg utfärdas av den befolkningsregisterförare i vars register den förlovade är införd.

Befolkningsregisterföraren får inte ge den förlovade ett i 1 mom. nämnt intyg utan den andras samtycke.

Intyget är i kraft tre månader efter att det har utfärdats.

2 §

Om den förlovade inte är införd i något befolkningsregister i Finland eller om de uppgifter som behövs för prövning av hinder mot det tillämnade äktenskapet inte finns i befolkningsregistret, skall den förlovade till den som prövar hindren ge ett av behörig myndighet i en främmande stat utfärdat intyg för prövning av hinder mot det tillämnade äktenskapet.

Är intyget utfärdat på ett språk som den som prövar hinder mot äktenskap inte är skyldig att förstå, kan han kräva att en officiellt bestyrkt översättning fogas till intyget.

Om inte annat följer av en överenskommelse med en främmande stat, skall på intyg som avses i 1 mom. finnas ett bevis av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman i Finlands eller den främmande statens tjänst om att intyget har utfärdats av en behörig myndighet. Om den som prövar hinder mot äktenskap vet att handlingen utfärdats av en behörig myndighet, behövs inget bevis.

3 §

Om den förlovade varken i Finland eller i utlandet kan få ett intyg för prövning av hinder mot det tillämnade äktenskapet, kan justitieministeriet på ansökan utfärda ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap. Intyget ersätter det intyg som avses i 1 § och om intyget gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 § 2 och 3 mom.

Sökanden skall redogöra för varför han inte kan få ett intyg som avses i 1 eller 2 §. Han skall dessutom ge en tillförlitlig skriftlig utredning över att det inte föreligger något hinder mot det tillämnade äktenskapet.

4 §

Vid begäran om hindersprövning, skall den som prövar hinder mot äktenskap ge de förlovade en skriftlig redogörelse för äktenskapets rättsliga verkningar.

5 §

Om den förlovade inte är införd i det befolkningsregister som förs av den som prövar hinder mot äktenskap, skall den som prövar hindren utan dröjsmål tillställa vederbörande befolkningsregisterförare ett meddelande om den verkställda hindersprövningen.

6 §

Befolkningsregisterföraren skall samla alla handlingar som gäller prövning av hinder mot ett visst äktenskap till en akt. Akterna skall förses med ett årligen löpande nummer.

Befolkningsregisterföraren skall föra en förteckning över hindersprövningar. Förteckningen sammanställs av de intyg som avses i 13 § 1 mom. äktenskapslagen.

2 kap.

Vigsel

7 §

Den som förrättar borgerlig vigsel är skyldig att förrätta vigsel oberoende av var de förlovade har sin hemort eller i vilket befolkningsregister de är införda.

8 §

Borgerlig vigsel skall förrättas i vigselförrättarens ämbetslokal.

Borgerlig vigsel kan även förrättas i hemmet eller på annan lämplig plats, om vigselförrättaren och de förlovade har kommit överens om det.

9 §

Borgerlig vigsel förrättas så, att vigselförrättaren i närvaro av vittnen riktar följande ord till dem som skall vigas till äktenskap:

"Syftet med äktenskapet är att bilda en familj för familjemedlemmarnas gemensamma bästa och för samhällets bestånd. Äktenskapet är avsett att vara bestående, så att familjemedlemmarna tillsammans skall kunna skapa ett lyckligt hem.

I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (mannens namn): Vill Ni ta denna (kvinnans namn) till Er hustru att älska henne i nöd och lust?

(Svar: Ja).

I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (kvinnans namn): Vill Ni ta denne (mannens namn) till Er man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: ja).

Då Ni nu båda svarat jakande på den fråga jag har ställt Er, konstaterar jag Er vara äkta makar.

(Kvinnans namn), mottag till tecken på ert förbund denna ring av Er man. (Denna mening lämnas bort om ingen ring ges).

Ni har nu blivit vigda till äktenskap. Som makar är Ni jämställda. Visa varandra kärlek och ömsesidigt förtroende i ert äktenskap och verka tillsammans för familjens bästa."

10 §

Sedan vigseln skett skall vigselförrättaren på begäran ge makarna ett bevis om detta.

Om makarna inte är införda i det befolkningsregister som vigselförrättaren för, eller om vigselförrättaren inte är befolkningsregisterförare, skall vigselförrättaren utan dröjsmål tillställa vederbörande befolkningsregisterförare ett meddelande om vigseln.

11 §

Befolkningsregisterföraren och den myndighet som förrättar borgerlig vigsel skall föra en förteckning över förrättade vigslar samt vigslar som har meddelats dem. Förteckningen sammanställs av de meddelanden om vigsel som avses i 10 § 2 mom.

3 kap.

Särskilda stadganden

12 §

När tillstånd söks hos justitieministeriet till äktenskap som avses i 9 § äktenskapslagen, skall justitieministeriet vid behov upplysa sökandena om till buds stående ärftlighetsrådgivning samt var sådan ges.

13 §

När behandlingen av ett ärende som gäller äktenskapsskillnad skjuts upp med stöd av 29 § äktenskapslagen, skall domstolen skriftligen meddela vardera maken hur ärendet skall kunna upptas till fortsatt behandling efter betänketiden. Dessutom skall skriftlig information ges om medling i familjefrågor och om var medlarna i familjefrågor har mottagning.

14 §

Domstolen skall till justitieministeriets datasystemsenhet för publicering av kungörelse i Officiella tidningen sända meddelande om följande handlingar som domstolen registrerat:

1) yrkanden som avses i 35 § 4 mom. äktenskapslagen om att ingendera maken skall ha giftorätt i den andra makens egendom,

2) äktenskapsförord som avses i 43 § 2 mom. äktenskapslagen,

3) sådana gåvobrev mellan förlovade som avses i 45 § 1 mom. äktenskapslagen,

4) avvittringsinstrument som avses i 105 § äktenskapslagen,

5) boskillnadsdomar som avses i 4 § 3 mom. lagen angående införande av äktenskapslagen samt

6) sådana anmälningar om äktenskapsförord eller om främmande lags tillämplighet som avses i 16 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/29).

Datasystemsenheten skall utan dröjsmål sköta om att kungörelserna publiceras i Officiella tidningen.

Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter och anvisningar om kungörelsens innehåll.

15 §

Justitieministeriets datasystemsenhet skall föra ett register över äktenskapsförordsärenden. I registret skall införas de uppgifter om handlingar som domstolarna registrerat och som framgår av meddelanden som avses i 14 § 1 mom. I registret skall dessutom införas uppgifter ur centrala befolkningsregistret om upplösning av äktenskap samt om makars namnändringar.

Uppgifterna i registret över äktenskapsförordsärenden är offentliga. Var och en har rätt att få intyg över uppgifter i registret. Datasystemsenheten kan ge tillstånd till utlämnande av uppgifter ur registret genom teknisk kontakt eller någon annan form av massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges åt en statlig eller kommunal myndighet, ett samfund eller en näringsidkare eller yrkesutövare som i sin verksamhet fortgående behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål.

Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter och anvisningar om hur registret skall föras.

16 §

För hindersprövning som har verkställts av en registerbyrå, för borgerlig vigsel och för intyg och bevis i anslutning därtill uppbärs inte avgift.

Om arvode åt präst som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet samt om lösen stadgas särskilt.

17 §

Vid prövning av hinder mot äktenskap samt vid vigsel till äktenskap skall följande handlingar upprättas på blankett:

1) intyg som avses i 1 § 1 mom.,

2) försäkran som avses i 12 § 1 mom. äktenskapslagen och uppgift som avses i 12 § 2 mom. äktenskapslagen,

3) intyg enligt 13 § 1 mom. äktenskapslagen om verkställd hindersprövning,

4) meddelande enligt 5 § om verkställd hindersprövning samt

5) meddelande enligt 10 § 2 mom. om vigsel.

Befolkningsregistercentralen fastställer formulär för blanketterna samt utfärdar, sedan justitieministeriet givit utlåtande, föreskrifter och anvisningar om användningen av blanketterna.

Blanketter kan beställas avgiftsfritt från statens tryckericentral. Befolkningsregisterföraren skall hålla blanketter som avses i 1 mom. 2 punkten tillgängliga för de förlovade.

18 §

Socialstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter och anvisningar om medling i familjefrågor.

4 kap.

Ikraftträdande

19 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs:

1) förordningen den 22 november 1929 angående tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande (368/29) jämte ändringar samt

2) 6 § 1 b punkten förordningen den 26 mars 1982 om avgifter inom folkbokföringens lokalförvaltning (222/82), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 21 november 1986 (848/86).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

20 §

Över handlingar som avses i 26 § förordningen angående tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 november 1979 (852/79), skall dock inte som bilaga till Officiella tidningen publiceras ett register för år 1987, utan motsvarande uppgifter skall före den 31 mars 1988 införas i det register över äktenskapsförordsärenden som nämns i 15 § i denna förordning.

Helsingfors den 6 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.