777/1987

Given i Helsingfors den 16 oktober 1987

Förordning angående ändring av förordningen om trafikavgifter på statens flygstationer

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 2 december 1983 om trafikavgifter på statens flygstationer (904/83) 5 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 8 § 2 och 4 mom., 9 § 2 och 3 mom., 9 a § 3 mom., 10 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. och 13 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i förordning av den 28 november 1986 (870/86), samt

fogas till förordningen en ny 22 a § som följer:

Landningsavgift
5 §

Landningsavgift skall erläggas för luftfartygs ankomst till flygstation som följer:

flygstationens avgiftsklass landningsavgift mk
I II III IV
För luftfartyg för varje begynnande 1 000-tal kg av den största tillåtna startvikten
i inrikestrafik 9,00 6,00 5,20 2,90
i annan trafik 34,30 25,50 21,60 12,90

Navigationsavgift
7 §

I samband med landningsavgiften skall för luftfartyg i internationell trafik, som landar på flygstation i Finland, för anlitande av flygtrafiktjänstsystemet erläggas navigationsavgift, vars storlek bestäms av det s.k. storcirkelavstånd som flugits inom gränserna för Finlands flyginformationsregion och viktkoefficienten enligt luftfartygs största tillåtna startvikt som följer:

p x d x w

där p är priset 1,70 mark, d är flygsträckan i kilometer och w är viktkoefficienten enligt luftfartygs viktklasser som följer:

luftfartygs viktklass luftfartygs största tillåtna startvikt i kilogram viktkoefficient w
1 5 701- 16 000 0,4
2 16 001- 35 000 1,0
3 35 001- 65 000 1,4
4 65 001-100 000 2,0
5 100 001-200 000 3,0
6 över 200 000 6,0

För luftfartyg, vars största tillåtna startmassa är 5 700 kilogram eller mindre, skall erläggas den i 1 och 2 mom. nämnda navigationsavgiften till ett belopp av 37 mark oberoende av flygsträckans längd.


Parkeringsavgift
8 §

Parkeringsavgiften är 5 mark för varje begynnande 1 000-tal kg av luftfartygets största tillåtna startmassa och för varje begynnande 24 timmars period. Den lägsta avgiften är dock 28 mark för varje begynnande period om 24 timmar.


Såvida luftfartyg under uppställning nyttjar elenergi, som flygstationen transformerat till luftfartyg, skall för detta utöver parkeringsavgiften erläggas en särskild tilläggsavgift, vars belopp är 140 mark per begynnande användningstimme.


Säsongkort
9 §

Säsongavgiften kan erläggas för en tidsperiod om minst en och högst tolv månader. Säsongavgift uppbärs för envar månad, om ej annat följer av 4 mom., för varje begynnande 100-tal kilogram av luftfartygets största tillåtna startmassa enligt luftfartygets viktklass som följer:

1) 0-3 000 kilogram 12 mark, dock minst 180 mark; och

2) 3 001-5 700 kilogram 14 mark.

Såvida säsongavgiften erläggs för en fortlöpande tidsperiod om tolv månader uppbärs säsongavgift, om ej annat följer av 4 mom., för varje begynnande 100-tal kilogram av luftfartygets största tillåtna startmassa enligt luftfartygets viktklass som följer:

1) 0-3 000 kilogram 120 mark, dock minst 1 800 mark; och

2) 3 001-5 700 kilogram 140 mark.


Veckokort
9 a §

Avgiften för veckokortet är 160 mark för varje sjudagarsperiod.


Hangaravgift
10 §

Hangaravgift skall erläggas för luftfartyg, som intagits i flygstationshangar, för varje från tidpunkten för intagningen beräknad begynnande 24 timmars period i enlighet med av luftfartsstyrelsen för hangarerna fastställda avgiftsklasser sålunda, att för varje begynnande 1 000-tal kg av luftfartygs största tillåtna startmassa uppbärs följande avgift:

avgiftsklass för hangar
A B C
Hangaravgift mk 26,70 25,30 21,20

Lägsta hangaravgift i alla avgiftsklasser är dock 37 mark för varje 24 timmars period.


12 §

För service och reparation av luftfartyg eller förvaring av delar till och serviceutrustning för dem kan i hangar avskiljas utrymme, för vilket avgift skall erläggas per kvadratmeter golvyta som följer:

avgiftsklass för hangar
A B C
Hangaravgift för serviceutrymme per kvadratmeter i månaden mk 28,50 23,00 16,00
eller per kvadratmeter i dygnet mk 1,50 1,30 0,90

Passageraravgift
13 §

Passageraravgiften är i internationell flygtrafik 50 mark per passagerare, som med luftfartyg avreser från finsk flygstation. Såvida flygresan är kortare än 360 kilometer är passageraravgiften 37 mark per passagerare.

I inrikes flygtrafik är passageraravgiften 37 mark per passagerare, som avreser med luftfartyg.


22 a §

I denna förordningen avsedd avgift skall betalas inom 14 dagar från den tidpunkt då räkningen har avsänts per post eller på annat sätt har nått betalaren. En räkning, som sänds per post, anses ha mottagits av betalaren den sjunde dagen efter det att räkningen postats.

För luftfartsstyrelsen avsedd, genom post- eller bankgiro inom Finland erlagd betalning anses verkställd då inbetalaren erhåller kvitto över inbetalning på luftfartsstyrelsens konto eller då betalarens konto debiterats med gireringsbeloppet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988, likväl så, att rätt för viss tid, som grundar sig på avgift, vilken har erlagts före denna förordnings ikraftträdande, förblir gällande till utgången av sagda tid.

Helsingfors den 16 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.