773/1987

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1987

Statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § förordningen den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/75) beslutat:

1 §

På grund av 1987 års skördeskador kan sådana allmänna ersättningar som avses i 2 § förordningen om ersättande av skördeskador (820/75) betalas till ett belopp av högst 11 miljoner mark såsom tilläggspris för råg, vete, korn och havre, vilket betalas i hela landet på det sätt som stadgas i detta beslut.

2 §

Tilläggspris för råg, vete, korn och havre kan betalas till en enskild odlare eller till en sammanslutning av enskilda odlare som har som syfte att bedriva samarbete inom lantbruket.

3 §

Tilläggspris kan betalas för råg, vete, korn och havre, som har producerats av en sådan odlare eller sammanslutning som avses i 2 § och som odlaren eller sammanslutningen under tiden mellan den 1 augusti 1987 och den 28 februari 1988, nämnda dagar medräknade, har sålt för användning inom foderindustrin eller för tillverkning av alkohol, då hektolitervikten för kornet är under 51 men dock minst 40 kilogram, för havren under 42 men dock minst 40 kilogram, för vetet under 60 men dock minst 50 kilogram och för rågen under 54 men dock minst 50 kilogram. En förutsättning för att tilläggspris skall utbetalas är att fukthalten i det spannmålsparti som skall säljas är högst 15 procent och svavelhalten högst 2,0 procent.

I tilläggspris kan betalas 25 penni per kilogram för råg, vete och korn som avses i 1 mom. och 20 penni per kilogram för havre, förutsatt att det totala pris som betalas till producenten för råg och vete är minst 1,40 mark per kilogram samt för korn och havre minst 1,35 mark per kilogram.

4 §

Producerade spannmålspartier kan säljas till industrin antingen direkt eller genom förmedling av en spannmålsaffär. Tilläggspriset utbetalas i samband med spannmålspriset till den producent som är berättigad till det av den spannmålsaffär eller industriinrättning till vilket spannmålspartiet har sålts. I den redovisning över priset som ges till producenten skall tilläggsprisets andel av det totala priset specificeras.

Spannmålsaffärer och industriinrättningar som avses i 1 mom. har rätt att mot redovisning debitera staten för det tilläggspris de betalat.

5 §

Den andel av spannmålspriset som motsvarar det erlagda tilläggspriset betalas till spannmålsaffärerna eller till industriinrättningarna av jordbruksstyrelsen på grundval av ansökan. I ansökan skall, i enlighet med vad jordbruksstyrelsen närmare bestämmer, ingå de uppgifter som behövs för utbetalningen.

6 §

Har den spannmålsaffär eller industriinrättning som erlagt tilläggspriset till producenten betalat eller på grundval av redovisning erhållit tilläggspriset utan grund eller till högre belopp än vad till sökanden skulle ha kunnat betalas enligt detta beslut, skall i fråga om återkrav av det belopp som har betalts för mycket iakttagas vad som stadgas i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

7 §

På försäljning av sådana spannmålspartier som avses i detta beslut tillämpas inte de bestämmelser om kvalitetsprissättningen av spannmål som fastställts med stöd av lagen om spannmålshandeln (580/78).

8 §

Lantbruksbyrån och, inom landskapet Åland, länsstyrelsen skall för sin del övervaka iakttagandet av detta beslut och de bestämmelser som utfärdats med stöd av beslutet.

Spannmålsaffärerna och industriinrättningarna är förpliktade att för revisor som förordnats av jordbruksstyrelsen samt av lantbruksbyrån och, inom landskapet Åland, av länsstyrelsen förete samtliga vid revision erforderliga räkenskaps- och andra handlingar samt även i övrigt bistå vid revisionen.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 14 oktober 1987.

Helsingfors den 8 oktober 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.