771/1987

Utfärdat i Helsingfors den 1 oktober 1987

Statsrådets beslut om vissa undantag från stadgandena om fodersjälvförsörjning i lagen om temporära produktions- kvoter för mjölk (570/84)

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 16 § 1 mom. lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84), sådant det lyder ändrat genom lag av den 22 augusti 1986 (623/86), beslutat:

1 §

Såsom sådant särskilt skäl som avses i 16 § 1 mom. 3 meningen lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) kan anses det, att produktionskvoten för mjölk i fall som avses i lagens 13 § 1 mom. skulle sjunka på grund av att arrendekontrakt gällande gårdsbruksenhetens åker utlöper eller till följd av att arrendekontrakt som gårdsbruksenhetens tidigare ägare eller innehavare ingått inte överföras på lägenhetens nya ägare eller innehavare. Produktionskvoten kan i dessa fall överföras högst i tidigare omfattning.


Detta beslut träder i kraft den 7 oktober 1987.

Helsingfors den 1 oktober 1987

Minister
Ole Norrback

Specialforskare
Seppo Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.