756/1987

Given i Helsingfors den 25 september 1987

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) rubriken för 3 kap., 38 §, 39 §, 41 §, 42 §, 43 § 3 mom., 44 a § och 45 §,

av dessa rubriken för 3 kap. sådan den lyder ändrad genom förordning av den 9 augusti 1985 (711/85), 38 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 24 oktober 1986 (751/86), 42 § sådan den lyder i förordning av den 28 december 1979 (1055/79) och 44 a § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 19 december 1980 och den 30 december 1981 (852/80 och 1049/81), som följer:

3 kap.

Förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel

38 §

Förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel, som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd, är 50 procent. Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas, om beloppet av räntan för annat kapital än andelskapital är mindre än 100 mark.

Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas till den del det sammanlagda beloppet av dividender, räntor och vinstandelar, som betalas till fysisk person eller inhemskt dödsbo, ej under samma kalenderår överskrider maximibeloppet av det förmögenhetsinkomstavdrag för skatteåret som enligt gällande stadganden bör göras på basis av dessa dividender. På den del av utbetald dividend, ränta eller vinstandel som överskrider detta belopp verkställs förskottsinnehållning enligt det procenttal som nämns i 1 mom. Förutsättning för att förskottsinnehållning inte skall verkställas är enligt detta moment att mottagaren av dividend, ränta eller vinstandel för utbetalaren företer av skattebyrån utfärdat bevis (dividendskattebok). Dividendskattebok företes då dividend, ränta eller vinstandel lyfts, i fråga om dividend dock senast inom en månad efter det att det blivit möjligt för vederbörande att lyfta dividenden.

Under förutsättningar godkända av skattestyrelsen kan uppgifter som motsvarar dividendskatteboken på begäran ges direkt till utbetalaren av dividend, ränta eller vinstandel.

39 §

Förskottsinnehållning på dividend, ränta eller vinstandel bestäms i jämna tiotal penni på sådant sätt att, då det uträknade beloppet slutar på belopp i penni, dessa inte beaktas.

41 §

Förskottsinnehållning på dividender, räntor och vinstandelar skall betalas med användande av för ändamålet avsett inbetalningskort på det länsskatteverks postgirokonto inom vars tjänsteområde dividend-, ränte- eller vinstandelsutbetalarens hemkommun är belägen.

42 §

Av den redovisning som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall avges till länsskatteverket skall framgå det sammanlagda beloppet av de dividender som enligt beslut skall utdelas och de räntor och vinstandelar som erlagts, det sammanlagda beloppet av innehållningar som verkställts, samt andra uppgifter som infordras genom en blankett, uppgjord enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.

Redovisning som skall avges till länsskatteverket skall tillställas skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket dividend-, ränte- eller vinstandelsutbetalarens hemkommun hör.

Utbetalaren av dividend, ränta eller vinstandel skall på uppmaning av vederbörande tjänsteman vid länsskatteverket eller skattebyrån meddelas de mottagare av dividend, ränta eller vinstandel i fråga om vilka förskottsinnehållning inte verkställts eller i fråga om vilka förskottsinnehållning har verkställts enligt mindre belopp än 50 procent.

43 §

Vad som stadgas i 1 mom. om aktiebolag gäller i tillämpliga delar andelslag och placeringsfonder.

44 a §

Såsom innehållningsbevis enligt 34 § lagen om förskottsuppbörd används antingen dividendskattebok eller innehållningsbevis enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.

Då dividendskattebok företes för utbetalaren för erhållande av den befrielse från innehållsskyldighet som avses i 38 § förordningen om förskottsuppbörd, skall utbetalaren av dividend, ränta eller vinstandel göra anteckning om betald dividend, ränta eller vinstandel i dividendskatteboken. Skattestyrelsen kan i enskilda fall berättiga utbetalaren av dividend, ränta eller vinstandel att göra anteckning i annan än ovan avsedd dividendskattebok.

Utbetalare av dividend, ränta eller vinstandel, som är berättigad att göra anteckning om dividend, ränta eller vinstandel i innehållningsbevis i stället för i dividendskattebok, får efter skatteårets utgång förstöra dividendskatteboken, om inte någon annan utbetalare av dividend, ränta eller vinstandel har gjort anteckning i den.

45 §

På förskottsinnehållning som skall verkställas på dividend, ränta och vinstandel skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 35 och 36 §§.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.

Helsingfors den 25 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.