747/1987

Given i Helsingfors den 18 september 1987

Förordning angående ändring av förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 12 och 30 §§ förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77),

ändras 5 och 8 §§, 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 och 2 mom., 14, 19 och 20 §§, 21 § 1 mom. och 35 §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 6 februari 1981 och den 16 december 1983 (112/81 och 1008/83) och 21 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 6 februari 1981, samt

fogas till 6 § 1 mom. nya 3 a, 5 a och 6 a punkter, till 29 § ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 33 a §, till 35 § ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny 37 a §, som följer:

5 §

Steiner-skola skall ha en elevkår, om vilken bestäms i skolans reglemente. Elevkåren består av eleverna i 9-13 klassen.

6 §

Steiner-skola skall ha ett reglemente, som innehåller bestämmelserna i den fastställda arbetsplanen och vari ytterligare bestäms om:


3 a) elevkåren;


5 a) ordnandet av specialundervisning;


6 a) bildandet av undervisningsgrupper;


8 §

Beträffande skolans läsår samt antalet arbetsdagar gäller vad därom är stadgat för grundskola och gymnasium, dock så, att bestämmelserna om antalet arbetsdagar i förskolklass och i trettonde klass ingår i reglementet.

9 §

En elev i Steiner-skola erhåller, om han inte har befriats från något ämne, undervisning och handledning i 1-9 klassen under så många timmar per vecka som är stadgat eller bestämt för grundskola och i 10-13 klassen under så många timmar som är stadgat eller bestämt för gymnasium. Då skolstyrelsen fastställer reglementet, kan den medge undantag från ovan stadgade timantal. En elev kan dessutom meddelas stödundervisning i enlighet med vad skolstyrelsen bestämmer.


10 §

Om bildandet av undervisningsgrupper bestäms i reglementet.

11 §

Steiner-skola skall ha en av lärarkåren utarbetad och av skolstyrelsen fastställd läroplan, som skall följas vid undervisningen. I läroplanen bestäms om skolarbetets allmänna organisation, arbetstiden, läroämnena, lärokurserna i de olika ämnena samt timantalet för läroämnena per vecka och det totala timantalet, det timantal som skall användas för undervisningen, angivet både i dess helhet och för de olika läroämnena, bedömning, meddelande av stöd- och specialundervisning, elevhandledning och undervisning utanför skolan.

Till läroplanen hör som en särskild del en av lärarkåren för varje läsår uppgjord arbetsplan, som godkänns av direktionen. Den godkända arbetsplanen skall bringas till länsstyrelsens kännedom.


14 §

I Steiner-skola meddelas, i enlighet med vad som bestäms i läroplanen, undervisning i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik, fysik, kemi, religion, livsåskådningskunskap, omgivningslära, historia, samhällslära, teknologi, datateknik, biologi, geografi, konstlära, musik, teckning, eurytmi, huslig ekonomi, textilslöjd, tekniskt arbete och gymnastik. I läroplanen kan även intas andra än ovan nämnda ämnen och i den kan reserveras timmar för specialkurser samt för studie- och annan handledning. En del av undervisningen kan ordnas så, att den baserar sig på ämnesval och på val av lärokurser av olika omfattning samt på frivillighet.

19 §

För eleverna i Steiner-skola kan inrättas frivilliga klubbar, som främjar skolans arbete.

20 §

Vid Steiner-skola finns befattningar för ämneslärare, klasslärare, lärare i förklass och eurytmiackompanjatör samt speciallärare för undervisning av elever med tal-, läs- och skrivsvårigheter och befattningar för specialeurytmilärare för specialundervisning av elever, som på grund av störning i känslolivet eller annan motsvarande orsak har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Efter behov kan även timlärare anställas vid skolan.

21 §

Behörighetsvillkor för ämneslärar-, klasslärar- och speciallärarbefattning vid Steiner-skola är, med undantag av undervisningsövningarna, sådan behörighet som krävs av motsvarande lärare vid gymnasium eller grundskola eller sådana vid en lärarutbildningsanstalt för Steiner-skolor genomförda studier som skolstyrelsen finner tillräckliga samt i vartdera fallet tillräcklig förtrogenhet med den uppgift som åligger lärare i Steiner-skolor. Behörig för lärarbefattning i specialeurytmi är den som har behörighet för lärare i eurytmi och därtill har slutfört studier i specialeurytmi vid ovan nämnda lärarutbildningsanstalt.


29 §

Steiner-skola skall tillställa statistikcentralen statistiska uppgifter om skolan.

33 a §

Vid handläggning av Steiner-skolas förvaltningsärenden skall iakttas vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

35 §

Om sökande av ändring i beslut av en Steiner-skolas direktion och lärarkollegium gäller i tillämpliga delar vad som i förordningen om skola som ersätter grundskola och om privat gymnasium (720/84) är stadgat om sökande av ändring i beslut av direktionen.

Vad i 49 § grundskoleförordningen (718/84) och i 44 § gymnasieförordningen (719/84) är stadgat om rättelse av bedömning och om ny bedömning på grund av klagomål från en elev gäller i tillämpliga delar vid Steiner-skola.

37 a §

De skriftliga provuppgifter som förelagts en Steiner-skolas elever i årsklassen 10-13 skall överlåtas till skolans arkiv för förvaring.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.

Reglementet för en Steiner-skola skall ändras i enlighet med denna förordning reglement skall inom ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft sändas till skolstyrelsen för fastställelse.

Helsingfors den 18 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.