724/1987

Given i Helsingfors den 21 augusti 1987

Förordning om verkställigheten av lagen om införande av statstjänstemannalagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 14 och 40 §§ lagen den 24 oktober 1986 om införande av statstjänstemannalagen (756/86):

1 §

Anmälan som avses i 15 § 2 mom. och 36 § 3 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) skall göras till det ämbetsverk eller den inrättning som för matrikel eller motsvarande förteckning över den som gjort anmälan. Denna skall göras på en blankett för vilken formuläret fastställts av finansministeriet.

Ämbetsverket eller inrättningen skall göra anteckning om anmälan enligt 1 mom. i matrikeln eller motsvarande förteckning och ge anmälaren ett intyg över detta.

2 §

I 14 § 1 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen nämnda tillfälliga funktionärer samt timlärare, korttidsbiträden, poststationsföreståndare, postutdelare och andra personer i offentligrättsligt anställningsförhållande till staten, som är jämförbart med tjänsteförhållande, blir då statstjänstemannalagen (755/86) träder i kraft tillfälliga tjänstemän i en tillfällig uppgift med tidigare benämning och i tidigare löneklass eller som annars i fråga om avlöningen samt i övrigt motsvarar den tidigare uppgiften.

Gränsvakter och värvade i militära uppgifter förflyttas sedan statstjänstemannalagen trätt i kraft till motsvarande tjänster som inrättats i den ordning som stadgas därom.

3 §

På tjänstemän som enligt 2 § blivit tillfälliga tjänstemän tillämpas vad som i 22-25 §§ statstjänstemannaförordningen (723/87) stadgas om tillfälliga tjänstemän.

På tjänstemän som avses i 1 mom. tillämpas även, om inte nedan sägs annat, vad som i lagen om införande av statstjänstemannalagen stadgas om tjänstemän. På sådana tjänstemän tillämpas dock inte de stadganden som gäller enbart ordinarie tjänstemän och tjänstemän på prövotid.

4 §

På tjänstemän som enligt 2 § blivit tillfälliga tjänstemän tillämpas vad som i förordningen om ämbetsverkets eller inrättningens förvaltning eller annars stadgas särskilt om motsvarande tillfälliga funktionärer eller andra motsvarande personer som avses i 2 §, om inte stadgandena står i strid med statstjänstemannaförordningen.

5 §

Om avgångsåldern för värvade som är anställda hos försvarsmakten gäller sedan statstjänstemannalagen trätt i kraft fortfarande vad försvarsministeriet har förordnat, till dess genom förordning annat stadgas i saken.

6 §

En tillfällig tjänstemans tjänsteförhållande kan av myndigheten sägas upp så att det upphör tidigast efter en månad, och av tjänstemannen så att det upphör tidigast efter 14 dagar.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 21 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.