716/1987

Given i Helsingfors den 21 augusti 1987

Lag om ändring av 8 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 1 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 19 december 1986 (964/86), som följer:

8 §

En förutsättning för ålderspension är att förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han uppnått pensionsåldern och att anställningen upphört. För att förmånstagaren skall få ålderspension vid en pensionsålder som är lägre än 65 år förutsätts dock dessutom att han under 6 månader omedelbart före anställningens upphörande varit anställd utan avbrott och att han under 5 år omedelbart före anställningens upphörande intjänat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år. Vid beräkningen av de i detta moment nämnda tiderna 6 månader och 3 år beaktas tjänstgöringstid som skall räknas såsom pensionstid enligt denna lag, lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten, pensionsstadgan för Postbankens pensionsanstalt, pensionsstadgan för Finlands Bank, pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/66), lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) eller lagstiftningen om det pensionsskydd som i tillämpliga delar i överensstämmelse med stadgandena om statens pensioner skall finansieras av landskapet Åland.Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Denna lag tillämpas på pensioner som grundar sig på pensionsfall som inträffar under den tid då lagen är i kraft.

Har en förmånstagare, enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan, lagen om ortodoxa kyrkosamfundet eller lagstiftningen om det pensionsskydd som i tillämpliga delar i överensstämmelse med stadgandena om statens pensioner skall finansieras av landskapet Åland, beviljats ålderspension som börjat löpa innan denna lag trätt i kraft, men har han ännu inte rätt till ålderspension enligt lagen om statens pensioner, är han på ansökan berättigad till ålderspension enligt lagen om statens pensioner, räknat från den dag då denna lag träder i kraft, i enlighet med vad som stadgas i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Regeringens proposition 23/87
Socialutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 20/87

Helsingfors den 21 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.