715/1987

Given i Helsingfors den 21 augusti 1987

Lag om ändring av 10 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner det inledande stycket i 10 § 4 mom., sådant detta stycke lyder i lag av den 9 maj 1986 (333/86), som följer:

10 §

De pensioner som har fastställts för varje anställning skall sammanräknas. Då pensionen beräknas med tillämpning av 1 mom. får pensionernas maximibelopp vara högst 60 procent, och då pensionen beräknas med tillämpning av 2 eller 3 mom. högst 66 procent av den högsta pensionsgrundande lönen för pension som beräknas i enlighet med denna lag, när pensionstiden är minst två år. Då sådan pension inte finns får det sammanlagda beloppet, om pensionen beräknas med tillämpning av 1 mom., vara högst 60 procent och, om den beräknas med tillämpning av 2 eller 3 mom., högst 66 procent av den högsta pensionsgrundande lönen för pension som beräknas i enlighet med denna lag. Har en förmånstagare på grundval av anställning som beaktats för en pension enligt denna lag rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller har han på grundval av anställning som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare, eller har han på grundval av verksamhet som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten c-underpunkten rätt till pension från en internationell organisation eller ett internationellt samarbetsorgan eller för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet på grundval av minst fem års verksamhet, avdras från den pension som betalas enligt denna lagDenna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 14/87
Socialutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 19/87

Helsingfors den 21 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.