696/1987

Utfärdat i Helsingfors den 23 juli 1987

Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Spanien om social trygghet

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 80 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956, sådan den lyder i lag av den 30 december 1961 (584/61), och 18 § 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969, sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (100/83), beslutat:

1 §

Med överenskommelse avses i detta beslut den överenskommelse om social trygghet som ingicks mellan Finland och Spanien den 19 december 1985.

2 §

Finsk medborgare har rätt att medan han är bosatt i Spanien erhålla folkpensionens basdel under samma förutsättningar som spansk medborgare enligt överenskommelsen.

Finsk medborgare, som varit stadigvarande bosatt i Spanien, har vid flyttning därifrån till Finland rätt att oberoende av stadgandet i 23 § 1 mom. folkpensionslagen erhålla folkpensionens basdel under samma förutsättningar som spansk medborgare enligt överenskommelsen.

3 §

Finsk medborgare har rätt att erhålla änkepensionens basdel och barnpension enligt familjepensionslagen under samma förutsättningar som spansk medborgare enligt överenskommelsen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1987.

Helsingfors den 23 juli 1987

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Tf. yngre regeringssekreterare
Anja Kaitsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.