654/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 46 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 46 § lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) som följer:

46 §
Bostadsförmån

Har till arbetstagarens förfogande såsom en i lönen ingående förmån ställts en bostadslägenhet, har han rätt att använda den sedan arbetsförhållandet upphört, under den tid som i 85 och 86 §§ hyreslagen (653/87) stadgas som uppsägningstid för hyresvärden. Upphör arbetsförhållandet med anledning av arbetstagarens död, har hans i lägenheten boende familj rätt att använda bostaden under tre månader efter dödsfallet eller, om arbetstagaren enligt 85 § 2 eller 3 mom. hyreslagen hade varit berättigad att använda bostaden efter arbetsförhållandets slut under en kortare tid än tre månader, nämnda tid.

Då vägande skäl påkallar det, kan arbetsgivaren för tiden efter arbetsförhållandets slut till arbetstagarens eller, om han avlidit, till hans familjs förfogande ställa en annan lämplig bostad. Härav föranledda flyttningskostnader betalas av arbetsgivaren.

Efter arbetsförhållandets slut får för användningen av lägenhet som avses i 1 mom. i vederlag per kvadratmeter uppbäras högst det belopp som med stöd av lagen om bostadsbidrag (408/75) har fastställts som skälig maximal boendeutgift per kvadratmeter på orten. Arbetstagaren eller hans familj skall underrättas om att vederlaget uppbärs. Vederlaget får uppbäras från början av den månad som följer närmast efter det 14 dagar förflutit från det meddelandet gjordes.

Då till arbetstagarens förfogande såsom löneförmån ställts en i 77 § hyreslagen angiven bostadslägenhet, skall dessutom tillämpas vad som stadgas i 71-76 §§ i nämnda lag.

Ett avtal som begränsar de rättigheter som enligt denna paragraf tillkommer arbetstagaren eller hans familj är ogiltigt.


Denna lag träder i kraft den 1 december >1987.

Denna lag tillämpas, med undantag av 46 § 4 mom., även på sådana före nämnda dag ingångna arbetsavtal som inte före lagens ikraftträdande har sagts upp eller hävts, om inte annat stadgas nedan.

Om hyresvärden efter lagens ikraftträdande ger samtycke enligt 77 § hyreslagen, tillämpas vad som stadgas i 46 § 4 mom. också på avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Har hyresvärden redan före lagens ikraftträdande i hyresavtalet eller särskilt samtyckt till att upplåta lägenheten till löneförmånsbostad som avses i 46 § och hyresgästen på grund av detta samtycke efter lagens ikraftträdande upplåter lägenheten för detta ändamål, tillämpas vad som i 46 § 4 mom. stadgas också på avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Hyresvärden har dock rätt att under sex månader efter det att lagen trätt i kraft bestämma att lägenheten efter lagens ikraftträdande inte längre får överlåtas som löneförmånsbostad på basis av samtycke som han gett före lagens ikraftträdande. Sådant meddelande skall ske skriftligen och delges på det sätt som stadgas i 57 § hyreslagen.

Regeringens proposition 127/84
Lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 35/86
Lagutsk. bet. 2/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.