622/1987

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1987

Finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har

med stöd av 1 och 29 §§ lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) samt av en genom lag av den 26 juni 1987 (586/87) till lagen fogad 4 a §,

3 § förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd, sådan den lyder i förordning av den 26 juni 1987 (587/87),

70 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (591/87), samt

17 § 3 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) beslutat:

1 §
Allmänna betalningsställen

Skatter, avgifter och andra prestationer som avses i lagen om skatteuppbörd och som uppbärs med stöd av den betalas på postanstalter som förmedlar postgirorörelse, i Postbanken, statskontoret eller länsstyrelsen, om inte annat bestäms nedan.

2 §
Andra betalningsställen

Utöver på de betalningsställen som nämns i 1 § får följande skatter, avgifter och andra prestationer under uppbördstiden betalas i affärsbanker, sparbanker och andelsbanker:

1) skatter som avses i beskattningslagen samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie,

2) skogsvårdsavgift,

3) förskott som uppbärs med stöd av lagen om förskottsuppbörd,

4) skatt på arv och gåva,

5) omsättningsskatt och

6) förskottsinnehållning som avses i lagen om förskottsuppbörd, med undantag av förskottsinnehållning på dividend och ränta, samt arbetsgivares socialskyddsavgift.

3 §
Betalningsställen för acciser

Om betalningsställen för acciser gäller det som särskilt stadgas därom.

4 §
Uppbördsprovision

Till penninginrättningen betalas för de prestationer som avses i 2 § 1-3 punkterna i uppbördsprovision för varje rat som har uppburits två mark 50 penni. I uppbördsprovisionen ingår också ersättning för de kostnader som föranleds av att uppgifter på maskinspråk lämnas om de skattemedel som penninginrättningen har mottagit.

För förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift som självmant betalts i penninginrättningen samt för de månatliga omsättningsskattebetalningarna erläggs i uppbördsprovision för varje rat som uppburits tre mark 50 penni. I uppbördsprovisionen ingår också ersättning för de kostnader som föranleds av att uppgifter på maskinspråk lämnas om de skattemedel som penninginrättningarna har mottagit och av att verifikat sänds till länsskatteverket.

5 §
Dröjsmålsränta som påförs penninginrättning

Om en penninginrättning försummar att inom fastställd tid på statens postgirokonto överföra eller redovisa i detta beslut avsedda skattemedel som har mottagits av bankens kontor eller dess ombudsmän, skall den för dröjsmålstiden erlägga ränta enligt 4 § 1 mom. räntelagen (633/82).

6 §
Stämpelskatt som betalas i penningar

Skall mera än 1 000 mark betalas i stämpelskatt för en handling, kan skatten betalas i penningar i länsstyrelsen.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1987.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut den 7 december 1978 om inbetalning av vissa skatter, premier och avgifter i penninginrättningar (942/78), sådant det lyder delvis ändrat genom finansministeriets beslut av den 11 april 1984 (303/84).

Helsingfors den 29 juni 1987

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.