591/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 70 §, 70 a § 1 mom. samt 84 och 100 b §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 70 § i lag av den 11 augusti 1978 (620/78), 70 a § 1 mom. i lag av den 21 december 1984 (885/84) samt 84 och 100 b §§ i nämnda lag av den 11 augusti 1978, som följer:

70 §

Stämpelskatt kan inbetalas i pengar på de betalningsställen som bestäms av finansministeriet. Ministeriet kan fastställa ett minimibelopp för skatt som skall inbetalas i pengar.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om kvitteringsanteckningar på handlingar som beläggs med stämpel eller om ett särskilt kvitto på handlingarna samt om andra detaljer i förfarandet.

Skattestyrelsen kan även på ansökan och på de villkor som den bestämmer tillåta att handlingar stämplas med en för ändamålet godkänd maskin och att influten stämpelskatt vid bestämda tidpunkter inbetalas till länsskatteverket.

70 a §

Har i 70 § 3 mom. nämnd stämpelskatt inte betalts till länsskatteverket inom utsatt tid, debiterar länsskatteverket den som beviljats licens för stämpling av handlingar med stämpelskattemaskin, det försummade beloppet.


84 §

Stämpelskatt vid försäljning av värdepapper genom förmedling av fondbörs uppbärs så, att börsledningen månatligen uppgör en nota som anger börsomsättningen för varje börsmedlem och i stämpelskatt betalar hälften av det belopp som anges i 55 § 1 mom. 1 punkten. Stämpelskatten skall betalas av börsmedlemmen. Börsledningen betalar den stämpelskatt som den uppburit till länsskatteverket senast den 10 dagen i följande månad.

100 b §

På återbäring av stämpelskatt samt på uppbörd, indrivning och redovisning av stämpelskatt som skall betalas till länsskatteverket skall tillämpas lagen om skatteuppbörd, om inte annat stadgas i denna lag eller med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 18/87
Statsutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 13/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.