585/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition samt 4 och 5 punkten i avsnittet Registerutdrag i 10 §, och 54 §,

av dessa lagrum 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition samt 4 och 5 punkten i avsnittet Registerutdrag i 10 § sådana de lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), samt

fogas till avsnittet Registerutdrag i 10 §, sådant det lyder i nämnda lag av den 9 december 1983, en ny 6 punkt och till 88 § ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:


3) att idka bankrörelse eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank 182 000 mark;

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag 35 000 mark;

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, hypoteksbank eller hypoteksförening eller fondbolag i Finland 18 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank i utlandet 30 000 mark;

d) för affärsbank eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 10 000 mark.


Registerutdrag:


4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 20 mark per ark och om utdraget utges såsom ADB-registerblankett 20 mark per sida;

5) ur jordregister, registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 45 mark per ark; samt

6) ur placeringsfondsregistret 50 mark per ark.

54 §

Med värdepapper avses i detta kapitel aktier och interimsbevis för aktier samt andra andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar, andelsbevis enligt lagen om placeringsfonder samt sådana av aktiebolag utfärdade skuld- eller andra fordringsbevis, för vilka räntan är fastställd att vara beroende av årsvinstens eller dividendens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten. Såsom värdepapper anses även bevis över teckningsrätt till aktier eller till fordringsbevis av ovan nämnt slag och överlåtelsehandling för denna rätt.

88 §

Vad som ovan stadgas om införande i register av överlåtelse av aktie- och andelsbevis och om styrelsens ansvar för den stämpelskatt som skall betalas på grund av överlåtelsen gäller också andelsbevis i fondbolag enligt lagen om placeringsfonder samt styrelsen i fondbolag enligt nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 9/87
Statsutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 15/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.