583/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 33 och 51 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 33 § 3 mom. och 51 § 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 § 3 mom. i lag av den 30 januari 1987 (74/87) och 51 § 3 mom. i lag av den 31 december 1974 (1025/74), som följer:

33 §

En placeringsfond som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet och ett samfund som avses i 14 § 3 punkten i nämnda lag skall, även om de inte behöver betala skatt på förmögenhet, för beskattningen utan uppmaning lämna uppgifter enligt detta kapitel om sina tillgångar och skulder.


51 §

Fullgörandet av en sammanslutnings uppgiftsskyldighet ankommer på delägare i sammanslutningen. Förvaltningsnämnden för en samfälld skog ansvarar för fullgörandet av uppgiftsskyldigheten i fråga om den samfällda skogen. För fullgörandet av uppgiftsskyldigheten för en placeringsfond enligt lagen om placeringsfonder (480/87) ansvarar styrelsen för fondbolag enligt lagen.



Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 9/87
Statsutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 15/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.