582/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 11 och 32 a §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet 11 § 1 mom. 2 punkten och 32 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 15 juni 1984 (468/84) och 32 a § ändrad genom lagar av den 28 december 1984 och den 31 december 1986 (972/84 och 1062/86), som följer:

11 §

Fria från skatt på såväl inkomst som förmögenhet är:


2) folkpensionsanstalten, kommunala pensionsanstalten, sjuk- och begravningshjälpkassa, placeringsfond, riksomfattande arbetslöshetskassa, centralkassan för arbetslöshetskassorna, understödsfonden och avgångsbidragsfonden samt


32 a §

Fysisk person eller inhemskt dödsbo som skall beskattas såsom särskild skattskyldig har rätt att på basis av dividender som uppburits från inhemskt aktiebolag, av ränta på andelskapital som uppburits från inhemskt andelslag, av vinstandelar som uppburits från inhemsk placeringsfond eller av ränta, som uppburits från inhemsk sparbank eller andelsbank för placeringar i tillskottsfond, och av annan skattepliktig ränta samt av hyresinkomst från bostad, som uthyrts för användning såsom annan bostad än fritidsbostad, avdra sammanlagt 7 200 mark från totalinkomsten, dock högst det sammanlagda beloppet av ovan nämnda inkomster (förmögenhetsinkomstavdrag). Andra inkomster än hyresinkomster som nämns i denna paragraf beaktas likväl som grund för avdraget till ett belopp av högst 5 200 mark, vari också får ingå andra räntor än räntor på andelskapital och ovan nämnda räntor som betalas för placeringar i tillskottsfond till ett belopp av högst 3 800 mark.

Vid beräknandet av förmögenhetsinkomstavdragets belopp beaktas inte i 2 kap. nämnda avdrag såsom avdrag från dividendinkomsten, vinstandelen, ränteinkomsten eller hyresinkomsten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 9/87
Statsutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 15/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.