580/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet 17 b § 1 mom. 2 punkten, 20 § 10 punkten och 22 § 1 mom. 2 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 17 b § 1 mom. 2 punkten i lag av den 28 december 1984 (973/84), 20 § 10 punkten i lag av den 29 november 1985 (897/85) och 22 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 29 december 1983 (1097/83), samt

fogas till 20 § en ny 10 a-punkt som följer:

17 b §

Såsom förvärvsinkomst anses


2) i 20 § 8, 9, 10 och 10 a-punkten nämnda inkomster;


20 §

Skattepliktig inkomst är bland annat:


10) förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76),

10 a) i 10 a § (95/87) lagen om studiestöd nämnd ersättning för förlorad förvärvsinkomst som beviljas i form av vuxenstudiepenning, samt


22 §

Såsom skattepliktig inkomst anses icke:


2) stipendium eller annat understöd som erhållits för studier eller vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet, eller såsom erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet utdelat pris eller av staten för liknande eller annan förtjänstfull verksamhet före den 1 januari 1984 beviljad pension eller till sådan pension ansluten familjepension, ej heller studiebidrag med de undantag som gäller 20 § 10 a-punkten, likväl så, att från andra än från staten, en kommun eller annat offentligrättsligt samfund eller från Nordiska rådet erhållna stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris är skattepliktig inkomst till den del det sammanlagda beloppet av dem samt från offentligrättsliga samfund och Nordiska rådet erhållna stipendier och andra understöd samt pris och andra än i 20 § 10 a-punkten nämnda studiebidrag efter avdrag av utgifter som avses i 25 § under skatteåret överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium,Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 8/87
Statsutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 5/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.