577/1987

Given i Helsingfors den 1987

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 66 § 7 mom. och 73 § riksdagsordningen,

av dessa lagrum 73 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 mars 1983 (278/83), samt

fogas till lagen en ny 67 a § som följer:

66 §

Ett lagförslag som vid tredje behandlingen erhållit flertalet röster kan likväl lämnas vilande. Förslag om att ärendet skall lämnas vilande skall väckas innan proposition om lagförslagets godkännande eller förkastande framställs, och ärendet skall i sådant fall, för så vitt lagförslaget inte vid omröstningen därom förkastats, bordläggas till följande plenum. Understöds förslaget om att ärendet skall lämnas att vila då av minst en tredjedel av riksdagens samtliga medlemmar, skall lagförslaget i dess vid tredje behandlingen godkända lydelse bli vilande till den lagtima riksdag som hålls efter följande lagtima riksdag. Från en valperiods sista riksdag blir ett lagförslag dock vilande till den första lagtima riksdag som hålls efter val.


67 a §

Förslag till en lag som innehåller stadganden om sådana åtgärder för övervakning och reglering av utrikeshandeln, den utländska betalningsrörelsen, priser, hyror och löner samt räntor och dividender, som är nödvändiga för att lindra allvarlig störning vilken hotar folkhushållningen och som är i kraft högst två år, kan inte lämnas vilande eller godkännas att vila. Om ärendet gäller grundlag skall lagförslaget, utan att det förklaras brådskande, vid tredje behandlingen godkännas genom beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett lagförslag kan inte lämnas vilande, om lagen helt eller delvis skall upphäva en lag som handlagts på det sätt som stadgas i 1 mom.

För undantagsförhållanden kan genom lag stadgas om sådana undantag från grundlagarna, om vilka stadgats genom en lag som antagits i enlighet med 67 §.

73 §

Ett lagförslag som lämnats vilande eller som godkänts att vila skall upptagas till behandling vid den riksdag till vilken förslaget blivit vilande.

Efter det respektive utskott avgivit betänkande i ärendet skall lagförslaget godkännas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas. Ett lagförslag som kräver bifall eller antagande av Ålands landsting kan dock godkännas endast i oförändrad form.

Om godkännande av ett lagförslag som lämnats vilande fattas beslut med flertalet röster, och ett lagförslag som godkänts att vila skall godkännas genom beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 254/84
Grunglagsutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 59/86
Grundlagsutsk. bet. 4/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.