576/1987

Given i Nådendal den 1987

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 20 §, 63 § 4 och 5 punkten samt 74 och 84 §§ riksdagsordningen,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § delvis ändrad genom lag av den 18 mars 1983 (278/83) samt 63 § 4 och 5 punkten ävensom 74 och 84 §§ i sistnämnda lag, samt

fogas till 63 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 18 mars 1983, en ny 6 punkt, till lagen nya 73 a och 73 b §§ samt till 76 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

20 §

Förordnar republikens president under lagtima riksdag om nya val, skall riksdagen besluta vilken dag den skall avsluta sina sammanträden. Efter val sammankommer riksdagen till lagtima riksdag den första dagen i den kalendermånad som begynner näst efter nittio dagar från förordnandet om nya val, eller den tidigare dag som presidenten utsatt.

63 §

Innan ärendena slutligt behandlas vid plenum skall utskotten bereda


4) sådana förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut som sänts till riksdagen för granskning;

5) berättelser; samt

6) ärenden som gäller anslag vilka såsom villkorliga upptagits i statsförslaget och vilka presidenten inte har stadfäst.

73 a §

En lag som republikens president inte har stadfäst skall upptagas till behandling vid första lagtima riksdag efter det lagen sänts för stadfästelse. Sedan respektive utskott avgivit sitt betänkande i ärendet skall lagen antagas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas, varom beslut skall fattas med flertalet röster. En lag som kräver bifall eller antagande av Ålands landsting kan dock antagas endast i oförändrad form.

73 b §

Har riksdagen inte godkänt ett utskottsbetänkande som avses i 73 § 2 mom. eller 73 a § i oförändrad form, skall ärendet återförvisas till utskottet, som i sitt betänkande skall avge utlåtande om riksdagens beslut.

Har utskottet omfattat riksdagens beslut, blir detta riksdagens slutliga beslut i ärendet. Om utskottet föreslagit ändringar, skall riksdagen antingen godkänna dem eller hålla fast vid sitt tidigare beslut.

74 §

Har ett lagförslag lämnats vilande eller godkänts att vila eller har en av riksdagen antagen lag inte stadfästs, utgör detta ej hinder för en proposition eller motion i den sak som lagförslaget eller lagen angår. Har riksdagen med anledning av en sådan proposition eller motion antagit en ny lag i ärendet, anses det vilande lagförslaget eller den icke stadfästa, till riksdagen återsända lagen ha förfallit.

76 §

Om republikens president inte stadfäster ett anslag vilket såsom villkorligt upptagits i statsförslaget, skall riksdagen utan dröjsmål underrättas om att ärendet återsänds. Sedan statsutskottet avgivit sitt betänkande i ärendet skall anslaget godkännas i oförändrad form eller förkastas. Har beslut i saken inte fattats före finansårets slut, anses ärendet ha förfallit.

84 §

En lag som riksdagen antagit skall sändas till republikens president för att stadfästas av honom och utfärdas såsom lag. Stadfäster presidenten inte lagen, skall riksdagen inom fyra månader från det lagförslaget sändes till presidenten meddelas att lagen återsänds. -r riksdagen då inte församlad, skall meddelandet ges riksdagen då den har sammankommit.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 253/84
Grundlagsutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 58/86
Grundlagsutsk. bet. 3/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.