571/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande folkomröstningar.

2 §

En folkomröstning kan anordnas i samband med statliga val eller fristående från val.

Beslut om anordnande av folkomröstning i samband med val skall fattas i så god tid att anordnandet av folkomröstningen kan beaktas när åtgärderna för valet vidtas.

3 §

Valmyndigheterna vid statliga val är röstningsmyndigheter vid folkomröstningarna.

Anordnas en folkomröstning fristående från val, är den centralnämnd som senast tillsatts för riksdagsmannaval valkretscentralnämnd i varje valkrets.

4 §

Vid folkomröstningar i samband med ett val används de vallängder som uppgjorts för valet.

För folkomröstningar som anordnas fristående från val uppgörs över de röstberättigade vallängder för röstningsområdena och vallängder för valkretsarna. Angående dem gäller vad som i lagen om riksdagsmannaval stadgas om vallängder för röstningsområde och vallängder för valkrets.

5 §

Av röstsedlarna, som justitieministeriet låter trycka, skall framgå föremålet och tidpunkten för folkomröstningen samt de alternativ som föreläggs de röstande. Alternativen kan vara upptagna på samma röstsedel, men varje alternativ kan också ha sin egen röstsedel. Den röstande skall dock alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han inte stöder något av de förelagda alternativen.

I varje lag om anordnande av en folkomröstning skall stadgas närmare om röstsedlarnas antal, utseende och innehåll samt om när de är ogiltiga och om röstandet.

6 §

Valkretscentralnämnden skall så snart den har fastställt omröstningsresultatet underrätta centralnämnden i Helsingfors stads valkrets, länsstyrelsen och de kommunala centralvalnämnderna i valkretsen om resultatet.

Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets fastställer omröstningsresultatet för hela landet och underrättar justirieministeriet därom. Ministeriet skall publicera resultatet i Finlands författningssamling.

I sådant beslut av valkretscentralnämnden som avses i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

7 §

Röstsedlarna skall förvaras i fem år från omröstningen.

8 §

Om kostnaderna för en folkomröstning som anordnas i samband med val gäller vad som stadgas i 102 § lagen om riksdagsmannaval.

Då en folkomröstning anordnas fristående från val betalas, utöver vad som stadgas i den paragraf som nämns i 1 mom., de kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas utgifter för folkomröstningen av statens medel. Justitieministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de grunder enligt vilka utgifterna skall ersättas.

9 §

Utöver vad som stadgas i denna lag eller bestäms med stöd av den eller som stadgas i respektive lag om föranstaltande av en folkomröstning skall lagen om riksdagsmannaval tillämpliga delar iakttas vid folkomröstningar.

10 §

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 251/84
Grundlagsutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 56/86
Grundlagsutsk. bet. 1/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.