569/1987

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1987

Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Sedan det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen fattat beslut nr /1987 angående tillämpningen av bestämmelserna i bilaga B till konventionen bestäms att sagda råds beslut, som är såsom bilaga tillämpas från och med till detta beslut, den 1 januari 1988 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 6 januari 1988.

Helsingfors den 17 juni 1987

Finansminister
Erkki Liikanen

Nuorempi Hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

EFTA/DC 4/87

RÅDSBESLUT nr 4/1987

Fattat vid 9 mötet den 10 juni 1987

Ändring av bilaga B till konventionen
Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) Artikel 8 punkt 1 i bilaga B till konventionen skall ha följande ändrade lydelse:

"1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en medlemsstat komma i åtnjutande av områdesbehandling i tullhänseende mot uppvisande av ett av följande dokument:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt "certifikat EUR.1", eller ett certifikat EUR.1 giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat. Modell till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga 5 till denna bilaga; eller

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns intagen i bilaga 6 till denna bilaga, förutsatt att sändningen, som kan bestå av ett eller flera kollin, innehåller ursprungsvaror till ett värde som inte överstiger 4 400 avräkningsenheter."

2) Artikel 10 punkt 4 i bilaga B skall utgå och punkterna 5 och 6 skall ha nummer 4 och 5.

3) Artikel 13 i bilaga B skall ha följande ändrade lydelse:

"1. I avvikelse från bestämmelserna både i artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna 1, 4 och 5 i denna bilaga skall en förenklad procedur för utfärdande av certifikat EUR.1 tillämpas enligt följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan ge exportör (i det följande benämnd "godkänd exportör") med ofta förekommande export för vilken certifikat EUR.1 kan utfärdas, som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för kontroll av varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i den exporterande medlemsstaten ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i denna bilaga.

3. Tullmyndigheterna kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt "LT-certifikat".

Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet om detta.

4. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2 och 3.

5. Tullmyndigheterna skall ej meddela tillstånd som avses i punkterna 2 och 3 till exportörer som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när villkoren för godkännande inte längre uppfylls eller den godkände exportören inte längre lämnar nämnda garantier.

6. Tullmyndigheterna skall i det i punkt 2 avsedda tillståndet föreskriva att ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i den exporterande medlemsstaten och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt; eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och av utseende som framgår av bilaga 7 till denna bilaga. Denna stämpel kan tryckas på blanketterna.

Ruta 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall, om så erfordras, ifyllas av den godkände exportören.

7. I de fall som avses i punkt 6 a) skall ruta 7 "Anmärkningar" på certifikat EUR.1 förses med en av nedanstående anteckningar:

"Förenklad procedur", "Simplified procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "Procdure simplifie", "Procedura semplificata", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre". Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 "Begäran om kontroll" ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet EUR.1.

I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också ange i ruta 7 på certifikat EUR.1 en av nedanstående anteckningar:

"LT-certifikat giltigt till ...",

"LT certificate valid until ...",

"LT-Certificat gültig bis ...",

"certificato LT valido fino a ...",

"certificat LT valable jusqu'au ...",

"LT śkrirteini gildir til ...",

"LT-sertifikat gyldig intil ...",

"LT-todistus voimassa ... saakka",

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT-certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT-certifikatet kollinas märken och nummer, antal, slag, bruttovikt (kg) eller annat mått (liter, m3, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för att de skall kunna identifieras.

8. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2 och 3 särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1 eller LT-certifikat;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia av LT-certifikat och fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat skall bevaras under minst två år; i fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även certifikat EUR.1 och LT-certifikat samt fakturor med hänvisning till LT-certifikat, som används enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket i denna bilaga;

c) i de fall som avses i punkt 6 b), den tullmyndighet som är behörig att utföra den kontroll i efterhand som avses i artikel 17.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten föreskriva användning av certifikat EUR.1 eller LT-certifikat försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

9. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans avsändande.

10. I avvikelse från bestämmelserna i artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat avlämnas till importtullanstalten vid eller före den första importen av någon vara som det avser. Om importören tullklarerar varor vid skilda tullanstalter i den importerande medlemsstaten, kan tullmyndigheterna begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till alla dessa tullanstalter.

11. När ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall, under LT-certifikatets giltighetstid bevis om importvarornas ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) om en faktura upptar både varor som har ursprung i den mening som avses i denna bilaga och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart ange dessa två kategorier;

b) exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren i denna bilaga för att vara berättigade till områdesbehandling i tullhänseende;

c) varubeskrivningen och -benämningen på fakturan skall vara tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar;

d) fakturorna kan endast utfärdas för varor som utförs under det ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för importtullanstalten inom fyra månader från den dag de utfärdats av exportören.

12. Inom ramen för den förenklade proceduren för LT-certifikat skall fakturor, som uppfyller villkoren i punkt 11 och som överförs genom telekommunikation eller med datorer, godtas av tullanstalterna i den importerande medlemsstaten som bevis för de importerande varornas ursprungskaraktär enligt de procedurer som föreskrivs av tullmyndigheterna där.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämpningen av medlemsstaternas regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

14. Om tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten finner att något certifikat och/eller tillhörande faktura inte gäller med avseende på någon vara som levererats enligt föreskrifterna i denna artikel, skall de omedelbart underrätta tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten om detta."

4) Artikel 14 i bilaga B skall ha följande ändrade lydelse:

"Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) skall utfärdas av exportören i den form som anges i bilaga 6 till denna bilaga på ett av en medlemsstats språk eller på engelska. Den skall skrivas med maskin eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst två år bevara en kopia av fakturan som innehåller den nämnda deklarationen."

5) I bilaga B skall införas följande som artikel 15 bis:

"Artikel 15 bis

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörliga myndigheter, förete kompletterande bevisning, som dessa anser nödvändig för att fastställa riktigheten av ursprungskaraktären hos de varor som är berättigade till områdesbehandling i tullhänseende och skall godta varje kontroll från myndigheterna av bokföringen och omständigheterna kring framställningen av de ovannämnda varorna.

2. Exportörerna skall bevara de handlingar som avses i punkt 1 under minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall med vederbörliga ändringar tillämpas vid användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och 3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b)."

6) Artikel 16 i bilaga B skall ändras enligt följande:

a) i punkt 1 skall orden "exportörens deklarationer på formulär EUR.2" bytas ut mot orden "exportörsdeklarationer på fakturor";

b) andra meningen i punkt 3 skall utgå.

7) Artikel 17 i bilaga B skall ändras enligt följande:

a) i punkt 1 skall orden "formulär EUR.2" bytas ut mot orden "exportörsdeklarationer på fakturor";

b) punkt 2 skall ersättas av följande:

"2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten återsända certifikat EUR.1 och faktura, om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument till tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och i förekommande fall ange de skäl med avseende på innehåll eller form som föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan är oriktiga.

Om tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i konventionen i avvaktan på resultatet av kontrollen skall de erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.";

c) i punkt 3 första stycket skall orden "om det ifrågasatta certifikatet EUR.1 eller det ifrågasatta formuläret EUR.2 avser de varor som faktiskt exporterats" bytas ut mot orden "om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser de varor som faktiskt exporterats".

8) Artikel 20 i bilaga B skall ha följande ändrade lydelse:

"Bilagorna till denna bilaga utgör en integrerad del därav."

9) I artikel 23 punkt 1 första stycket i bilaga B skall orden "certifikat EUR.1 eller formulär EUR.2" bytas ut mot orden "certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration".

10) Artikel 24 i bilaga B skall ändras enligt följande:

a) punkt 1 skall ha följande ändrade lydelse:

"1. I fall då med stöd av tilläggsprotokollet till avtalen som anges i artikel 2 gäller olik behandling för import till en medlemsstat från Spanien än för import från den övriga Gemenskapen, skall denna speciella behandling som gäller för import från Spanien tillämpas på alla ursprungsvaror som omfattas av antingen certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration som utfärdats eller upprättats i Spanien eller av något av dessa ursprungsbevis med beteckningen "ES" eller annan beteckning om spanskt ursprung.";

b) i punkt 3 skall orden "beteckningen "ES" i rutan "Anmärkningar" på certifikat EUR.1 eller formulär EUR.2" bytas ut mot orden "beteckningen "ES" i rutan "Anmärkningar" på certifikat EUR.1 eller LT-certifikat, på fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller i exportörsdeklaration på faktura, alltefter omständigheterna".

11) Artikel 25 i bilaga B skall ha följande ändrade lydelse:

"1. För varor som omfattas endast av EFTA-konventionen och inte av frihandelsavtalet mellan Gemenskapen och respektive importerande EFTA-medlemstat kan områdesbehandling i tullhänseende beviljas bara om de uppfyller villkoren i denna bilaga och för dem utfärdats eller upprättats ett certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration varav framgår att varorna har erhållit ursprungskaraktär och hela den fortsatta bearbetningen endast skett i EFTA-medlemsstaterna.

2. Den i punkt 1 avsedda uppgiften skall anges genom att anteckna ordet "EFTA" i ruta 7 på certifikat EUR.1 eller LT-certifikat, på fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller i exportörsdeklaration på faktura, alltefter omständigheterna."

12) Bilaga 1 till bilaga B skall ändras enligt följande:

a) följande förklarande anmärkning skall införas:

"Anmärkning 6 bis - till artikel 8 punkt 1

Möjligheten att, enligt denna bilaga, använda faktura som bevis för varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts sistnämnda deklaration.";

b) i anmärkning 8 tredje stycket skall orden "för vilka varucertifikat EUR.1 utfärdas eller formulär EUR.2 upprättas" bytas ut mot orden "för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas".

13) Bilaga 6 till bilaga B skall ersättas med bilaga 6 till detta beslut.

14) Formulär EUR.2 som uppfyller villkoren i artikel 8 punkt 1 b) och artikel 14 i bilaga B till konventionen i dess lydelse den 30 juni 1987 får fortfarande upprättas och godtas till och med den 30 juni 1988.

15) Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1987.

16) Generalsekreteraren skall deponera texten till detta beslut hos Sveriges regering.

Bilaga

BILAGA 6 TILL BILAGA B

Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna om inte annat markerats1) uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med ................2) och att varornas ursprungsland är ................2). 3)

1) Om fakturan också omfattar varor som inte har ursprung i Gemenskapen, Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige eller Schweiz skall exportören tydligt utmärka dem.

2) Gemenskapen, Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige, Schweiz

3) Hänvisning kan göras till en särskild kolumn på fakturan i vilken ursprungslandet för varje vara anges.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.