560/1987

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1987

Trafikministeriets beslut om ringa kabelsändningsverksamhet

Trafikministeriet har med stöd av 1 § 2 mom. 6 punkten kabelsändningslagen av den 13 mars 1987 (307/87) utfärdat följande beslut:

1 §

Sådan med tanke på lagens tillämpning ringa kabelsändningsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten kabelsändningslagen och på vilken nämnda lag inte tillämpas är:

1) kabelsändningsverksamhet som utövas i en byggnad eller i byggnader som ligger nära varandra av byggnadens eller byggnadernas ägare, om verksamhetens syfte inte är att inbringa vinst och högst 120 hushåll är anslutna till ledningsnätet;

2) kabelsändningsverksamhet i ett ledningsnät till vilket högst 50 hushåll eller enheter som utgör en motsvarande helhet är anslutna; samt

3) även annan sådan kabelsändningsverksamhet inom vilken en utövare av affärs- eller annan sådan verksamhet sänder meddelanden och tillkännagivanden, som hänför sig till denna verksamhet, till sina egna verksamhetsställen så, att sändningarna kan mottas endast av personer i hans tjänst.

2 §

Trafikministeriet kan på ansökan i enskilda fall besluta att även annan ringa kabelsändningsverksamhet skall anses som sådan verksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten kabelsändningslagen.

3 §

I detta beslut avsedda utövare av kabelsändningsverksamhet är skyldiga att meddela trafikministeriet om inledandet av verksamheten samt att lämna statistiska och andra uppgifter om denna i enlighet med ministeriets anvisningar.

Den som utövar sådan verksamhet som avses i detta beslut då beslutet träder i kraft är skyldig att till trafikministeriet meddela om verksamheten inom två månader från nämnda tidpunkt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1987.

Helsingfors den 17 juni 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Kanslichef
Juhani Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.