523/1987

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1987

Statsrådets beslut om tillämpning av lagen om skydd i arbete på svarvar och granskning av dem

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §

Med svarv åsyftas i detta beslut en huvudsakligen för spånskärande bearbetning av metall avsedd maskin, i vilken spånor från ett roterande arbetsstycke lösgörs med ett skärverktyg av bestämd form och vars huvudmotor har en effekt på mer än 1,5 kW.

2 §

Med ny svarv avses i detta beslut en svarv som första gången tas i bruk i Finland efter den 1 januari 1989.

3 §

Med SFS-standard åsyftas i detta beslut en av Finlands Standardiseringskommission fastställd finländsk standard.

4 §

Tillverkare, importörer eller säljare av svarvar och den som avses i 40 § lagen om skydd i arbete samt arbetsgivare skall se till att en svarv jämte till den hörande anordningar och utrustning uppfyller de krav som ställs i detta beslut.

5 §

En svarv skall vara försedd med synliga och bestående skyltar av vilka framgår uppgifter om svarvens tillverkare och importör, samt med sådana varningsskyltar som krävs för säkerheten vid användningen av svarven.

6 §

Den som använder en svarv skall ha tillgång till spånkrok, lyftanordningar och hjälpredskap för att lyfta och flytta tunga föremål samt till andra hjälpredskap som krävs för säkerheten vid användningen av svarven.

7 §

Belysningen på svarvarbetsplatsen skall vara tillräcklig och lämpa sig för arbetets art.

8 §

Är det uppenbart att föroreningar som uppkommer vid svarvning medför hälsorisk, skall de avlägsnas från andningsluften så, att de inte orsakar fara. Kylvätska skall hindras från att stänka omkring i arbetsmiljön.

9 §

Den som använder en svarv skall ha tillgång till ögonskydd och annan personlig skyddsutrustning som krävs för säkerheten vid användningen av svarven.

10 §

En ny svarv jämte därtill hörande anordningar skall motsvara den standarden SFS 4935 (6.6.1983).Vidare skall elanordningarna i en dylik svarv motsvara standarden SFS 2647 (21.10.1985).

11 §

En svarv som har tagits i bruk före den 1 januari 1989 skall uppfylla de krav beträffande skydd av fästdon för arbetsstycke, såsom chuckar och roterande bord, samt beträffande spånskydd, oavsiktlig start och säkring av arbetsstyckets fastsättning, som ställs i den nämnda standarden SFS 4935. Det kan också vara ordnat på annat sätt så att säkerheten vid svarvarbetet är tillgodosedd.

12 §

Svarvens importör eller tillverkare skall lämna arbetarskyddsstyrelsen en utredning om huruvida svarven motsvarar de krav som ställs i standarderna SFS 4935 och SFS 2647, innan svarven överlåts för att tas i bruk.

13 §

Framgår det inte av den i 12 § nämnda utredningen om svarven motsvarar de krav som ställs i standarderna SFS 4935 och SFS 2647, kan arbetarskyddsstyrelsen för utredande av saken innan svarven överlåts eller tas i bruk bestämma att det skall undersökas om svarven uppfyller de krav som ställs i de nämnda standarderna. Undersökningen utförs av en anstalt som arbetarskyddsstyrelsen har godkänt.

14 §

Nya svarvar skall placeras så, att det omkring dem finns tillräckligt utrymme för säker användning, montering och reparation av dem.

15 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan av särskilda skäl i enstaka fall medge undantag från bestämmelserna i detta beslut, under förutsättning att säkerheten för den som använder svarven har blivit tillgodosedd på andra sätt.

16 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 21 maj 1987

Minister
Matti Puhakka

Överinspektör
Leo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.