487/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Lag om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande yrkesläroanstalter som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen:

1) yrkesundervisningsanstalter,

2) läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen,

3) handelsläroanstalter,

4) läroanstalter för huslig ekonomi,

5) läroanstalter för hemslöjd och konstindustri,

6) läroanstalter inom lantbruksbranschen,

7) sjöfartsläroanstalter,

8) läroanstalter för skogsbruk och trähushållning,

9) läroanstalter för det sociala området,

10) tekniska läroanstalter,

11) hälsovårdsläroanstalter och

12) särskilda yrkesläroanstalter.

Särskilda yrkesläroanstalter är de yrkesläroanstalter om vilka statsrådet förordnat att de skall vara sådana.

På yrkesskolor för handikappade samt läroanstalter för invalider (specialyrkesläroanstalter) tillämpas denna lag, om inte annat stadgas särskilt om dem.

Om sameområdets yrkesutbildningscentral och om utbildning av lärare för yrkesläroanstalter stadgas särskilt.

2 §
Yrkesläroanstalternas uppgifter

En yrkesläroanstalt har till uppgift att ordna sådan grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning samt annan utbildning som föreskrivits för den. Särskilda yrkesläroanstalter ger dock huvudsakligen yrkesinriktad tilläggsutbildning eller sådan utbildning som behövs för den verksamhet som läroanstaltens upprätthållare eller respektive medlemssamfund bedriver.

Vid sådan yrkesläroanstalt kan också, enligt vad som stadgas genom förordning, ordnas sådan service samt forskning och arbetsverksamhet som stöder den utbildning som ges vid läroanstalten eller har nära anknytning till den.

3 §
Yrkesutbildningens målsättning

Målet för den grundläggande yrkesutbildningen är att som en fortsättning på grundskolans och gymnasiets fostringsarbete eller på grundval av arbetserfarenhet ge nödvändiga färdigheter för samhälle och arbetsliv samt utvecklandet av dem, för uppnående och upprätthållande av yrkesskicklighet och för fortsatta studier.

Målet för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är att ge de färdigheter som är en förutsättning för upprätthållandet och utvecklandet av en yrkesskicklighet som har förvärvats genom grundläggande yrkesutbildning eller i arbete.

Yrkesutbildningen skall ge de färdigheter som behövs för ett mångsidigt utvecklande av personligheten, skyddet av livsmiljön och naturen samt främjandet av den nationella kulturen, det internationella samarbetet och freden, främja jämställdheten mellan könen samt införa studerandena i företagsamhet, företagsverksamhet och lokala förhållanden.

2 kap.

Upprätthållande

4 §
Tillstånd till upprätthållande

Statsrådet kan bevilja kommuner eller kommunalförbund eller registrerade finska samfund eller stiftelser tillstånd att upprätthålla en yrkesläroanstalt. Beviljande av tillstånd förutsätter att läroanstalten är påkallad av ett utbildningsbehov. Den som erhållit tillstånd har rätt att upprätthålla en i denna lag nämnd läroanstalt på det sätt som förutsätts av bestämmelserna i tillståndet om utbildningsuppgiften och övriga skyldigheter för upprätthållaren. Statsrådet kan efter att ha hört denne återkalla tillståndet, om bestående förändringar i utbildningsbehovet förutsätter det.

Om inrättande eller indragning av en statlig läroanstalt beslutar statsrådet.

Har utbetalningen av statsandel eller statsunderstöd till en läroanstalt inställts eller avbrutits, kan yrkesutbildningsstyrelsen efter att ha hört upprätthållaren låta frågan om återkallande eller begränsning av tillståndet avgöras av statsrådet, även utan ansökan av upprätthållaren.

5 §
Ändring av verksamheten

Vad som stadgas i 4 § 1 och 2 mom. gäller också om en läroanstalts utbildningsuppgift väsentligt förändras eller om läroanstalten dras in. -ven för ändring av en läroanstalts förläggningsort och för ändring av undervisningsspråket skall tillstånd av statsrådet utverkas samt för namnändring av undervisningsministeriet.

Med väsentlig ändring av en läroanstalts utbildningsuppgift avses inledande av utbildning på ett nytt utbildningsområde eller utbildningsstadium samt inrättande av en vuxenutbildningsavdelning, en kursavdelning eller en filialskola eller motsvarande inskränkning av utbildningen eller dess upphörande. Yrkesutbildningsstyrelsen kan ge tillstånd till ändringar som avses i detta moment, om de är tillfälliga.

Till sådana smärre ändringar i en läroanstalts verksamhet som avses i 2 mom. ges tillstånd av länsstyrelsen eller, enligt vad som vid behov stadgas genom förordning eller med stöd därav förordnas genom undervisningsministeriets beslut, av yrkesutbildningsstyrelsen. Tillstånd behövs likväl inte för sådana ändringar i verksamheten som är av lokal betydelse och som inte har väsentlig inverkan på kostnaderna.

6 §
Överlåtelse och sammanslagning

En statlig yrkesläroanstalt kan ombildas till en kommunal yrkesläroanstalt. Statsrådet överför, på de villkor som statsrådet bestämmer, utan ersättning eller mot skälig ersättning äganderätten till läroanstaltens fasta egendom och lösöre på den kommun eller det kommunalförbund som har erhållit i 4 § nämnt tillstånd.

En kommunal eller privat läroanstalt kan på ansökan av upprätthållaren överföras till staten i enlighet med vad läroanstaltens upprätthållare och staten kommer överens om. Avtal ingås på statens vägnar av undervisningsministeriet.

Rätten att upprätthålla en läroanstalt som erhåller statsandel eller statsunderstöd får med statsrådets tillstånd överlåtas.

Med statsrådets tillstånd och på anhållan av upprätthållarna får läroanstalter som erhåller statsandel eller statsunderstöd sammanslås till en läroanstalt (sammanslagen läroanstalt), och till en läroanstalt får överföras utbildning som hör till en annan form av läroanstalter. I fråga om statliga läroanstalter fattar statsrådet beslut om åtgärder som avses i detta moment.

3 kap.

Förvaltning

7 §
Direktionen

En yrkesläroanstalt har en av upprätthållaren tillsatt direktion, som svarar för läroanstaltens verksamhet och vars behörighet omfattar att främja och övervaka undervisning och annan verksamhet vid läroanstalten samt förvaltning och andra uppgifter som gäller läroanstalten, i enlighet med vad som stadgas genom förordning och vid behov bestäms i en instruktion. Direktionen har minst fem medlemmar. För varje medlem skall utses en personlig suppleant.

Till direktionen för en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning väljs, utöver de medlemmar som nämns i 1 mom., av lärarna med huvudsyssla bland sig en företrädare, av den övriga personalen en företrädare och av studerandena två företrädare, och för var och en av dessa företrädare en personlig suppleant. Företrädarna har rätt att vara närvarande och yttra sig vid direktionens möten.

Om en och samma upprätthållare har två eller flera yrkesläroanstalter, kan dessa eller en del av dem ha en gemensam direktion. Direktionen för en läroanstalt som upprätthålls av ett kommunalförbund kan utgöras av förbundsstyrelsen, och förbundsstyrelsens medlemmar kan vara i 1 mom. angivna medlemmar av direktionen.

Angående val av direktion samt om rätt att vara närvarande och yttra sig vid dess möten stadgas genom förordning och bestäms vid behov i instruktionen.

Den beslutanderätt för upprätthållaren av en statlig läroanstalt som avses i denna paragraf utövas av yrkesutbildningsstyrelsen eller länsstyrelsen, enligt vad som stadgas genom förordning.

8 §
Delegationen

För att främja verksamheten vid en yrkesläroanstalt samt upprätthålla och utveckla kontakterna mellan läroanstalten och arbetslivet ävensom andra nödvändiga kontakter kan läroanstalten ha en eller flera delegationer. Två eller flera läroanstalter kan även ha en gemensam delegation. Delegationen tillsätts av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen för en kommunal eller privat läroanstalt.

9 §
Lärarkåren

Lärarkåren vid en yrkesläroanstalt består av rektor, biträdande rektor, föreståndaren för en vuxenutbildningsavdelning eller för en kursavdelning samt lärarna med huvudsyssla. Andra lärare hör till lärarkåren enligt vad som bestäms i instruktionen. Lärarkåren kan vara uppdelad på sektioner i enlighet med vad som bestäms i instruktionen.

Lärarkåren och dess sektioner har till uppgift att planera och främja undervisningen, fostran och den övriga verksamheten vid läroanstalten samt att fullgöra övriga uppgifter i enlighet med vad som stadgas genom förordning eller vid behov bestäms i instruktionen.

10 §
Rektor

En yrkesläroanstalt skall ha en rektor.

Om en läroanstalt inte har någon rektorstjänst eller rektorsbefattning, väljs rektor bland lärarna så som därom stadgas genom förordning.

På rektor ankommer att leda, styra och övervaka läroanstaltens undervisning och fostran samt dess övriga verksamhet, att vid direktionens möten föredra de ärenden som rör läroanstalten, om inte annat bestäms i instruktionen, samt att utföra honom anförtrodda förvaltnings- och undervisningsuppgifter. Närmare stadganden och bestämmelser om rektors uppgifter utfärdas genom förordning samt vid behov i instruktionen.

11 §
Biträdande rektor och prorektor

En yrkesläroanstalt kan ha en eller flera biträdande rektorer, enligt vad som stadgas genom förordning.

Om det vid en läroanstalt inte finns någon tjänst eller befattning för en biträdande rektor, utses en biträdande rektor bland lärarna.

Beslut om fördelningen av uppgifterna mellan rektor och biträdande rektor fattas av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.

Vid en läroanstalt som inte har någon biträdande rektor väljs en prorektor bland lärarna.

12 §
Ekonomichefen

En yrkesläroanstalt kan ha en ekonomichef enligt vad som stadgas genom förordning.

Ekonomichefen lyder under rektor och skall sköta de åligganden som hör till läroanstaltens ekonomi, enligt vad som vid behov bestäms i instruktionen.

13 §
Elevkåren

Vid en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning finns en elevkår som består av läroanstaltens ordinarie studerande.

Elevkåren har till uppgift att planera och främja samarbetet mellan studerandena samt verksamheten vid läroanstalten i enlighet med vad som stadgas genom förordning och vid behov bestäms i instruktionen.

Direktionen kan på ansökan besluta att en elevförening som består av de ordinarie studerandena vid läroanstalten skall sköta de uppgifter som ankommer på elevkåren.

14 §
Läroanstaltskommissionen

Vid en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning kan för samarbetet mellan lärarna, den övriga personalen och studerandena finnas en läroanstaltskommission i enlighet med vad som stadgas genom förordning och vid behov bestäms i instruktionen.

15 §
Instruktionen

En yrkesläroanstalt skall ha en instruktion som innehåller bestämmelser om de allmänna grunderna för läroanstaltens verksamhet samt dess förvaltning och övriga angelägenheter, i enlighet med vad som stadgas i denna lag och en med stöd av den given förordning.

Instruktionen för en statlig eller privat läroanstalt godkänns av direktionen och fastställs av yrkesutbildningsstyrelsen eller länsstyrelsen i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Instruktionen för en kommunal läroanstalt godkänns av kommunfullmäktige eller förbundsfullmäktige.

Innan instruktionen godkänns skall läroanstaltskommissionen eller, om det inte finns någon sådan, lärarna, den övriga personalen och studerandena beredas tillfälle att höras.

4 kap.

Arbetstid och undervisning

16 §
Läsåret

Läsåret för en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.

Angående det årliga antalet arbetsdagar eller arbetsveckor för studerandena i en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning eller bestäms genom undervisningsministeriets beslut som utfärdas med stöd av den.

Om antalet arbetsdagar eller arbetsveckor för särskilda yrkesläroanstalter bestäms i instruktionen.

17 §
Undervisningsspråk

En yrkesläroanstalts undervisningsspråk är finska eller svenska. Inom samernas hembygdsområde kan undervisning meddelas på samiska.

Vid undervisning i det andra inhemska språket och i ett främmande språk får respektive språk användas som undervisningsspråk. -ven vid undervisning i andra ämnen får annat språk än läroanstaltens undervisningsspråk användas tillfälligt.

18 §
Grunderna för ordnandet av undervisningen

Den grundläggande yrkesutbildningen bygger på grundskolans lärokurs, på studentexamen eller på yrkesutbildning.

Den grundläggande yrkesutbildningen anordnas i enlighet med statsrådets beslut i form av grundlinjer och studielinjer.

Den yrkesinriktade tilläggsutbildningen bygger på grundläggande yrkesutbildning eller på en genom arbete förvärvad yrkesskicklighet. Tilläggsutbildningen anordnas i form av påbyggnadslinjer eller kurser eller på annat ändamålsenligt sätt.

19 §
Utbildningens längd

Grundläggande yrkesutbildning som bygger på grundskolan omfattar minst två läsår, och grundläggande yrkesutbildning som bygger på studentexamen minst ett läsår, i enlighet med vad som bestäms genom statsrådets beslut.

Genom förordning kan stadgas under vilka förutsättningar grundläggande yrkesutbildning av särskilda skäl för någon studerande kan vara kortare än vad som nämns i 1 mom.

I fråga om den grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning kan avvikelser från stadgandena i 1 mom. göras i enlighet med vad undervisningsministeriet närmare bestämmer.

20 §
Läroplanerna

För den grundläggande yrkesutbildningen uppgör och godkänner yrkesutbildningsstyrelsen riksomfattande grunder för läroplanerna och ser till att de motsvarar samhällets och arbetslivets krav. Angående grunderna för läroplanerna och tillämpningen av dessa grunder och om läroplanerna för en enskild läroanstalt samt om läroplanerna för sådan grundutbildning som ordnas i form av vuxenutbildning stadgas genom förordning.

Om godkännandet av läroplaner för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen stadgas genom förordning.

21 §
Undervisningsgrupper

Om grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid en yrkesläroanstalt stadgas genom förordning och bestäms vid behov genom undervisningsministeriets beslut.

5 kap.

Studerande

22 §
Intagning av studerande

Om grunderna för intagning av studerande vid en läroanstalt som meddelar grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning och bestäms vid behov genom statsrådets beslut.

Angående läroanstalternas gemensamma system för antagning av elever till grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning.

En läroanstalt är skyldig att i enlighet med yrkesutbildningsstyrelsens anvisningar ta emot privatstuderande.

Om grunderna för intagning av studerande vid särskilda yrkesläroanstalter bestäms i instruktionen.

23 §
Studerandenas skyldigheter

Studerandena vid en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning skall följa läroanstaltens ordningsregler.

En studerande som inte kan tillrättavisas med andra disciplinära medel kan av direktionen avstängas för en viss tid, dock för högst ett år.

6 kap.

Tjänster och befattningar samt personal

24 §
Tjänster och befattningar

Angående tjänsterna vid en statlig yrkesläroanstalt stadgas genom förordning. En tillfällig tjänsteman som meddelar undervisning benämns i denna lag och en med stöd av den given förordning timlärare.

Om tjänster vid kommunala läroanstalter och om befattningar vid privata läroanstalter stadgas genom förordning. Vid kommunala läroanstalter kan dessutom finnas timlärare i tjänsteförhållande och vid privata läroanstalter timlärare i arbetsförhållande.

På tjänster vid en kommunal läroanstalt samt på tjänsteinnehavare, på dem som sköter en tjänst interimistiskt och på timlärare tillämpas vad som i lag stadgas eller med stöd av lag bestäms i fråga om kommuner, om inte annat följer av stadgandena i detta kapitel.

25 §
Behörighetsvillkor för tjänster och befattningar

Om behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar samt för timlärare vid en yrkesläroanstalt stadgas genom förordning.

Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja dispens från sådana genom förordning stadgade behörighetsvillkor vid kommunala och privata läroanstalter som förutsätter examen vid universitet eller annan högskola, och undervisningsministeriet från andra genom förordning stadgade behörighetsvillkor.

26 §
Förflyttning av innehavare av tjänst eller

befattning

Om förflyttning av innehavaren av en tjänst eller befattning vid en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning, ifall hans tjänst eller befattning indras, gäller vad som därom stadgas särskilt.

27 §
Uppgifterna för innehavare av tjänst eller

befattning

Angående de uppgifter som ankommer på innehavarna av en lärartjänst eller lärarbefattning samt på timlärare stadgas genom förordning och bestäms vid behov i instruktionen.

28 §
Ställningen för personalen vid en privat

läroanstalt

Om ledigförklarande av en lärarbefattning vid en privat läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning, utnämning till befattningen, anställande av timlärare och avbrott i tjänsteutövningen, om de allmänna skyldigheterna för innehavare av lärarbefattning och timlärare vid en sådan läroanstalt samt om disciplinärt förfarande och avstängning från tjänsteutövning gäller i tillämpliga delar vad som därom stadgas beträffande statstjänstemän. Tjänstemannanämnd är den tjänstemannanämnd som tillsätts i anslutning till yrkesutbildningsstyrelsen.

29 §
Pensionsskydd

Om pensionsskyddet för den som är anställd vid en statlig eller kommunal yrkesläroanstalt och om familjepension efter honom stadgas särskilt.

Om rätt till pension för och familjepension efter rektor, lärare och övriga anställda vid en privat läroanstalt gäller, ifall läroanstalten enligt 8 och 11 §§ samt 12 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) får statsunderstöd för deras avlöning, vad som i lagen om vissa pensioner, som skall utbetalas av statsmedel (382/69), i fråga om rektorer och lärare vid privata hälsovårdsläroanstalter dock endast om inte annat stadgas i lag.

7 kap.

Fastigheter och lösöre

30 §
Fastigheter och lösöre

En läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning skall ha en för ändamålet godkänd byggnad eller lokalitet. Vid behov skall läroanstalten förfoga över tillräckliga områden som lämpar sig för undervisningen.

Till läroanstalten skall efter behov anskaffas inventarier, läromedel och ett bibliotek samt annat lösöre.

31 §
Användning av fastigheter och lösöre

Om rätten att använda en fastighet eller lokalitet eller lösöre för en läroanstalt, som ger grundläggande yrkesutbildning, för annat ändamål stadgas genom förordning. Angående grunderna för ersättningen härvid beslutar vid behov upprätthållaren, om inte annat bestämts i instruktionen.

8 kap.

Särskilda stadganden

32 §
Specialundervisning inom yrkesutbildningen

Om anordnande av specialundervisning vid annan läroanstalt än specialyrkesläroanstalt stadgas genom förordning och bestäms med stöd därav genom undervisningsministeriets beslut samt yrkesutbildningsstyrelsens föreskrifter. Närmare bestämmelser kan ges i instruktionen.

I en läroanstalt kan, med länsstyrelsens tillstånd och på de grunder som undervisningsministeriet bestämmer, finnas skolgångsbiträden för gravt handikappade elever.

33 §
Särskilda yrkesläroanstalter

Upprätthållaren av en särskild yrkesläroanstalt skall ställa för undervisningsändamål lämpliga lokaler och hjälpmedel till läroanstaltens förfogande.

Närmare stadganden om läroanstalternas förvaltning, undervisning och personal utfärdas genom förordning och genom undervisningsministeriets beslut med stöd därav.

34 §
Hushållsskolor

Vid yrkesläroanstalter i huslig ekonomi och med statsrådets tillstånd av särskilda skäl också vid andra yrkesläroanstalter kan vid sidan av grundläggande yrkesutbildning meddelas undervisning i huslig ekonomi i en hushållsskola, enligt vad som stadgas genom förordning. Om hushållsskolor gäller vad som stadgas i 16 § 2 mom. samt i 17 och 20-23 §§.

Yrkesutbildningsstyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur undervisningen skall ordnas i hushållsskolor.

35 §
Tillfällig yrkesutbildning

Vid yrkesläroanstalterna kan tillfälligt ordnas yrkesutbildning med avvikelse från denna lag och en med stöd av den given förordning, i enlighet med de grunder som fastställs av statsrådet.

36 §
Försöksverksamhet

Vid försöksverksamhet kan avvikelse göras från stadgandena i denna lag, enligt vad som stadgas genom förordning.

37 §
Sammanslagen läroanstalt

En sammanslagen läroanstalt betraktas vid tillämpningen av stadgandena i 3 kap. som en enda läroanstalt.

38 §
Användning av namn på läroanstalt

Benämningarna på de läroanstalter som avses i 1 § får endast användas om läroanstalter som har beviljats tillstånd eller grundats i enlighet med 4 §.

39 §
Tystnadsplikt och rätt att erhålla uppgifter

De som är anställda hos upprätthållaren av en yrkesläroanstalt samt medlemmarna av läroanstaltens förvaltningsorgan och andra som deltar i deras sammanträden får inte för utomstående röja vad de på grund av sina i denna lag angivna uppgifter har fått veta, om saken på grund av dess art skall hållas hemlig.

Om tystnadsplikten för studerande vid hälsovårdsläroanstalter och läroanstalter inom det sociala området stadgas genom förordning.

En läroanstalts direktion och rektor har rätt att av statliga och kommunala myndigheter få de uppgifter och utredningar som de behöver för sina åligganden.

40 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut, som länsstyrelsen eller en statlig eller privat läroanstalts direktion har fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning, söks genom besvär hos yrkesutbildningsstyrelsen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring i ett beslut som en kommunal läroanstalts direktion har fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning söks på det sätt som stadgas i kommunallagen (953/76). Genom förordning kan dock stadgas att lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden skall följas.

Genom förordning kan stadgas om de ärenden i vilka besvärsrätt inte finns.

Ändring i ett beslut, som enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning har fattats av innehavaren av en tjänst eller befattning eller av ett annat förvaltningsorgan för läroanstalten än direktionen, får inte sökas genom besvär. Har beslutanderätten i ett ärende, som ankommer på direktionen, i instruktionen överförts på en innehavare av tjänst eller befattning som lyder under direktionen, skall denne, om någon är missnöjd med hans beslut och yrkar därpå, låta frågan avgöras av direktionen. Sådant yrkande skall framställas skriftligen inom 14 dagar efter det den missnöjde fick del av beslutet.

Om en elevs vårdnadshavare får söka ändring i direktionens, tjänsteinnehavarens eller befattningshavarens beslut eller i annan myndighets beslut som gäller eleven, har även eleven rätt att söka ändring.

I ett beslut som statsrådet eller undervisningsministeriet fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning får ändring inte sökas genom besvär.

Stadgandena i 1-5 mom. tillämpas inte på de särskilda yrkesläroanstalterna.

41 §
Bemyndigande att ge förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

42 §
Ikraftträdande

Denna lag träder med nedan nämnda undantag i kraft den 1 augusti 1987.

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte senare ändringar:

1) lagen den 25 april 1958 om yrkesundervisningsanstalter (184/58), dock så att stadgandena i 2 § 2 mom. och 6-9 §§ fortfarande i tillämpliga delar skall gälla för skyldigheten för kommuner att upprätthålla yrkesundervisningsanstalter,

2) lagen den 20 juni 1974 om läroanstaltsråd vid allmänna yrkesskolor (520/74),

3) lagen den 26 maj 1939 om tekniska läroanstalter (153/39), med undantag av 1 och 16 §§ till den del de angår lärarutbildningen,

4) lagen den 20 mars 1970 om kommunala och privata handelsläroanstalter (234/70), med undantag av 1 och 11 §§, till den del de angår lärarutbildningen,

5) lagen den 30 maj 1975 om sjöfartsläroanstalter (397/75),

6) lagen den 19 januari 1962 om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (62/62), med undantag av 2-4 och 24 §§ till den del de angår lärarutbildningen,

7) lagen den 13 mars 1964 om forstläroanstalter (141/64), med undantag av 2, 7 och 23 §§ till den del de angår lärarutbildningen och så att stadgandena i 12 § tillämpas till och med den 30 juni 1990,

8) lagen den 22 december 1967 om utbildning av utövare av sjukvårdsyrke och av annan motsvarande personal (598/67),

9) 17, 19 och 20 §§ lagen den 6 maj 1966 om kommunal hemvårdshjälp (270/66),

10) lagen den 30 april 1965 om statens institut för ledare av fritidssysselsättning (245/65) samt

11) lagen den 30 december 1980 om kommunala och privata yrkesläroanstalters direktioner (1046/80).

Av stadgandena i denna lag tillämpas 24 § 1 mom. och 28 § från den 1 januari 1988. Till dess tillämpas i stället motsvarande tidigare stadganden, om inte annat stadgas genom förordningen om verkställigheten av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

43 §
Övergångsstadgande om tillstånd till

upprätthållande

Anläggningstillstånd i enlighet med tidigare stadganden gäller såsom tillstånd till upprätthållande. Läroanstaltens utbildningsuppgift anses härvid vara att ge den utbildning som anordnats vid läroanstalten då lagen träder i kraft. Stadgandena om återkallande av tillstånd till upprätthållande samt om utvidgning eller inskränkning av dess innehåll gäller även om anläggningstillstånd.

44 §
Övergångsstadgande om direktion

I denna lag nämnd direktion för en yrkesläroanstalt utses då mandattiden upphör för den direktion som utsetts enligt tidigare stadganden.

Delegationen för en statlig teknisk läroanstalt eller för en statlig sjukvårdsläroanstalt skall, om den har utsetts i enlighet med de tidigare stadgandena, utgöra direktion i enlighet med denna lag tills dess mandattid utgår.

45 §
Övergångsstadgande om instruktion

En yrkesläroanstalt skall inom två år efter det denna lag trätt i kraft ha en i 15 § nämnd instruktion. Innan en instruktion har godkänts och fastställts enligt denna lag gäller som instruktion bestämmelserna i anstaltens reglemente, till den del de inte strider mot denna lag eller en med stöd av den given förordning.

46 §
Övergångsstadgande om undervisningen

Beträffande undervisningen kan undantag till utgången av år 1994 göras från stadgandena i 18 och 19 §§ i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

47 §
Övergångsstadgande om lärarna

Om det är möjligt förflyttar den utnämnande myndigheten, när 24 § 1 mom. och 28 § träder i kraft, vid behov innehavaren av en lärartjänst eller lärarbefattning vid en yrkesläroanstalt till en tjänst eller befattning som närmast motsvarar hans dåvarande och som han är behörig för, utan att tjänsten eller befattningen förklarats ledig.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller i tillämpliga delar också timlärare.

Regeringens proposition 15/86
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 234/86

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.