468/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 21 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 21 kap. 7, 11 och 12 §§,

av dessa lagrum 21 kap. 11 § sådan den lyder i lag av den 26 juni 1970 (427/70), som följer:

21 kap.

Särskilda stadganden

7 §

I de fall i vilka kostnaderna för en åtgärd enligt denna lag kan indrivas på grundvalen av fördelningslängd eller annan uträkning, utan att utslag om betalningsskyldigheten givits, skall iakttas vad som gäller om utsökning av offentliga fordringar. Besvär över olaga debitering skall dock anföras hos vattendomstolen.

11 §

När syneförrättning hålls i ett ansökningsmål skall sökanden, om inte annat följer av 2 mom., betala

1) resekostnaderna för förrättningsingenjören, sakkunnig i statens tjänst, vattendomstolens sekreterare som förordnats till biträde och sådant av vattenstyrelsen förordnat biträde för förrättningsingenjören som avses i 18 kap. 1 § 3 mom. samt för andra som utför uppgifter som ankommer på förrättningsingenjören, enligt vad som stadgas eller genom tjänstekollektivavtal eller på annat sätt bestäms om ersättning av resekostnader för personer i statens tjänst;

2) arvode och resekostnader för en sakkunnig som inte är i statens tjänst;

3) gode männens arvoden och resekostnader enligt vad som stadgas i fråga om ersättningar för sådana till gode män vid lantmäteriförrättningar;

4) kostnaderna för hyra av möteslokaler, anskaffning och duplicering av handlingar samt kungörelser i tidningar; och

5) kostnader för båtförares samt avvägnings-, borrnings- och mätningsmäns uppgifter ävensom för övriga med dessa jämförbara hjälpfunktioner i terrängen.

När det är fråga om sådan ansökan, som avses i 2 kap. 27 §, 10 kap. 25 § eller 11 kap. 8 § och som gjorts av den som lidit förlust av förmån, betalas de kostnader som nämns i 1 mom. av statens medel, men indrivs med stöd av vattendomstolens utslag hos den som orsakat förlusten av förmånen, om inte vattendomstolen med hänsyn till de omständigheter som framkommit i saken förordnar att sökanden helt eller delvis skall betala dem eller staten helt eller delvis svara för dem. Till de handlingar som tillkommit vid syneförrättningen skall fogas förrättningsingenjörens uträkning av kostnaderna, och i förrättningsmännens utlåtande skall intas ett förslag om staten skall ersättas för kostnaderna.

Vid slutsyn varom stadgas i 16 kap. 30 § samt i 18 kap. 12 och 13 §§ betalas de kostnader som nämns i 1 mom. av statens medel, men återkrävs med stöd av vattendomstolens utslag hos den som erhållit tillståndet, om inte vattendomstolen med stöd av de omständigheter som framkommit i saken förordnar att staten helt eller delvis skall svara för dem. Till de handlingar som tillkommit vid slutsynen skall fogas förrättningsingenjörens uträkning av kostnaderna, och i förrättningsmännens utlåtande skall intas ett förslag om staten skall ersättas för kostnaderna.

12 §

En vattenrättsdomare kan i de fall som avses i 9 § och en förrättningsingenjör i de fall som avses i 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom. kräva att för kostnader enligt nämnda lagrum skall betalas en förskottsavgift, vid äventyr att behandlingen av målet inte fortsätts förrän betalning erlagts eller godtagbar säkerhet för betalningen ställts. En förskottsavgift som grundar sig på förrättningsingenjörens yrkande skall betalas till vattenstyrelsen eller vattendistriktets vattenbyrå.

Kostnader som avses i 1 mom. får uppbäras på grundvalen av en uträkning som gjorts av vattenrättsdomaren respektive förrättningsingenjören, så som i 7 § stadgas, med undantag av lösen för expeditioner. När det är fråga om dem skall följas de särskilda stadgandena härom. De kostnader som grundar sig på förrättningsingenjörens uträkning och som skall betalas till staten, inberäknat de om vilka vattendomstolen med stöd av 11 § 2 och 3 mom. förordnat, uppbärs av vattenstyrelsen eller vattendistriktets vattenbyrå.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

På bestämmandet och uppbörden av kostnaderna för en syneförrättning och en slutsyn som inletts innan denna lag träder i kraft tillämpas denna lag, om inte utslag om uppbörden har meddelats före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.