456/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 1 mom. 1 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 januari 1972 (22/72), som följer:

12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:

1) i brottmål samt i mål som gäller privaträttsligt anspråk med anledning av brott, dock ej i högsta domstolen och hovrätten, från tilläggsstämpel enligt 8 §, utom då expeditionen skall utges till en häktad i målet eller till den som tjänstgör i aktiv trupp, deltar i reservövning eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst; likaså sådan expedition av högsta domstolen som i mål, där yrkande framställts med anledning av brott, utges till svaranden, då besvär av denne lett till att hovrättens utslag upphävts eller ändrats till hans förmån;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.