453/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polislagen av den 18 februari 1966 (84/66) 22 §,

ändras 3 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 15 § samt

fogas till 19 § ett nytt 3 mom. och till 21 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen nya 21 a och 21 b §§ som följer:

3 §

Inrikesministeriet eller länsstyrelsen får för särskilda polisuppgifter ge någon polisbefogenheter i enlighet med vad som stadgas genom förordning. Befogenhet att göra förundersökning får dock ges enbart av inrikesministeriet. Sådana befogenheter får endast ges en tjänsteman för utredning av brott som nämns i förordnandet och som hänför sig till hans eget förvaltningsområde.

13 §

Var och en är skyldig att lämna polisen uppgifter som behövs för att utreda hans identitet, när en polisman i tjänsteuppdrag förhör sig därom. Polismannen har härvid rätt att för identifiering gripa den som är okänd och vägrar att lämna sådana upplysningar eller den som ger en sådan uppgift om sin identitet som kan antas vara falsk. Den som har gripits skall genast friges när han har identifierats, dock senast 24 timmar efter gripandet.

15 §

Om det för att en uppgift som hör till polisens verksamhetsområde skall kunna fullgöras är nödvändigt att förhöra någon, är denne skyldig att på kallelse av en polisman infinna sig till förhör i det polisdistrikt där han vistas. Om polisdistriktets ämbetsrum finns inom ett annat distrikt eller distriktets polisväsen sköts i samarbete med ett annat distrikt, skall den som har kallats också infinna sig till förhör i detta distrikt.

Om den som kallats till förhör, utan godtagbar orsak underlåter att hörsamma kallelsen, får han på skriftligt förordnande av en anhållningsberättigad tjänsteman hämtas till förhöret. En polisman får gripa den som enligt förordnande därom skall hämtas.

Det får förordnas att den som har kallats eller hämtats till förhör skall vara närvarande högst sex timmar åt gången. Han får inte hållas i förhör längre än nödvändigt. Den som förhörts får inte utan särskild orsak åläggas att infinna sig på nytt eller hämtas till förhör under de följande 12 timmarna.

Om skyldigheten att infinna sig till förundersökning av brott stadgas i förundersökningslagen (449/87).

19 §

Den som har gripits med stöd av 1 eller 2 mom. får hållas i förvar endast så länge som det finns risk för att han äventyrar ordningen eller säkerheten eller så länge det kan antas att han sannolikt kommer att begå ett brott, dock högst 24 timmar från gripandet.

21 §

Den som har gripits med stöd av 1 eller 2 mom. får hållas i förvar endast så länge som det finns risk för att han stör ordningen eller äventyrar säkerheten, dock högst 24 timmar från gripandet.


21 a §

En polisman får gripa en efterlyst som enligt efterlysningen skall anhållas, häktas eller tas i förvar.

Är någon efterlyst på en annan grund än den som nämns i 1 mom., skall han på uppmaning omedelbart följa en polisman till polisstationen eller något annat ställe där de åtgärder som nämns i efterlysningen kan vidtas. Hörsammar han inte uppmaningen, får polismannen gripa honom. Den efterlyste är, om inte annat stadgas i lag, skyldig att stanna kvar endast så länge att de åtgärder som efterlysningen förutsätter hinner vidtas, dock högst sex timmar efter det han anlände till polisstationen eller annan ovan nämnd plats.

21 b §

En polisman får i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar eller en handräckningsåtgärd som riktar sig mot någons frihet visitera den som åtgärden gäller för att förvissa sig om att han inte medför föremål med vilka han kan äventyra förvaringen eller vålla fara för sig själv eller andra, eller för att eftersöka en handling som behövs för att identifiera honom.

De föremål som avses i 1 mom. skall tas ifrån den som visiteras. De skall ges tillbaka när han släpps fri, om det inte finns lagligt hinder.


Denna lag träder i kraft den 1 jaunari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.