441/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Stiftelseförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § 3 mom. och 30 § lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87):

1 §

Tillstånd till grundande av en stiftelse får meddelas endast om värdet av den egendom som stiftelsen skall få är minst 150 000 mark. Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt ett förordnande i ett testamente, får tillstånd dock beviljas, om egendomens värde motsvarar det belopp som krävdes för grundande av en stiftelse när testamentet upprättades.

2 §

När en ansökan om fastställelse av stadgeändring eller om samtycke till fusion eller upplösning av en stiftelse inlämnas till justitieministeriet, skall i ansökan uppges de omständigheter som den grundar sig på. Till ansökan skall fogas en bestyrkt kopia av de protokoll som har upprättats vid det eller de möten då beslut i saken fattades.

3 §

I ansökan om undantag från de krav som nämns i 9 § 2 mom. lagen om stiftelser skall uppges de omständigheter som ligger till grund för ansökan. Om ansökan gäller en bestämd person, skall dennes fullständiga namn samt medborgarskap och hemort uppges. Ansökan skall tillställas justitieministeriet.

4 §

När justitieministeriet samtycker till att en stiftelse upplöses, skall det samtidigt i sitt beslut föreskriva hur stiftelsens bokföringsmaterial och viktigaste handlingar skall förvaras.

När upplösning av stiftelse anmäls till stiftelseregistret, skall en utredning om de åtgärder som vidtagits för upplösningen samt slutredovisningen bifogas.

5 §

Justitieministeriet skall föra en förteckning över stiftelserna i alfabetisk ordning enligt stiftelsernas namn. I förteckningen skall göras anteckning om ansökningar som gäller tillstånd att grunda stiftelser och ändra stadgarna, om övriga ansökningar och anmälningar som med stöd av lagen om stiftelser har riktats till ministeriet samt om ministeriets beslut med anledning av dem. Likaså skall i förteckningen göras anteckning om de utredningar som för tillsyn över stiftelserna har tillställts ministeriet och om rättelseyrkanden som nämns i 15 § lagen om stiftelser samt om sådana myndighetsåtgärder som avses i lagens 3 kap.

En särskild förteckning skall föras över de handlingar som med stöd av 13 § 2 mom. lagen om stiftelser har tillställts ministeriet.

Står en stiftelse inte under justitieministeriets tillsyn, skall detta antecknas i den förteckning som nämns i 1 mom.

6 §

Stiftelserna skall införas i registret med löpande numrering i den ordning som de har blivit godkända för registrering. Efter registreringen skall anteckningar i registret göras under stiftelsens nummer.

Om stiftelsens namn har ändrats, får stiftelsen ett nytt registernummer.

7 §

Av en anmälan om en registrering av stiftelse jämte bilagor skall upprättas en akt som skall förses med stiftelsens registernummer. Anmälningar till stiftelseregistret som har gjorts efter registreringen jämte bilagor samt, när en stadgeändring har fastställts, en kopia av justitieministeriets fastställelsebeslut skall bifogas akten. Om stiftelsens namn har ändrats, skall dock en ny akt upprättas.

8 §

Av de bokslutshandlingar, verksamhets- och revisionsberättelser samt övriga utredningar som har tillställts justitieministeriet för tillsynen över en stiftelse skall upprättas en särskild akt, som skall förses med stiftelsens registernummer.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987. Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 december 1964 angående tillämpning av lagen om stiftelser (591/64).

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.